El Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs, ha pres la resolució que a continuació es detalla.

 VIST, el recurs de l’àrbitre J.G.

VIST, la resolució del Comitè de Competició 06/2018.

 

AL.LEGACIONS DEL RECURRENT

El recurrent al·lega que és la primera vegada que ha arribat tard a un torneig dels molts que ha arbitrat, que va reconèixer el seu error i es va disculpar.

 

FONAMENTS DE DRET

Reglament de disciplina Esportiva de la FCE

Article 13

Són infraccions lleus:

4.  L’incompliment de les normes esportives per negligència o descurança, llevat del cas que constitueixi una infracció greu o molt greu.

Article 18

Corresponen a les infraccions lleus:

b) La multa de fins a 300 €.

CONSIDERACIONS

En el recurs presentat pel recurrent, no hi ha cap al·legació fonamentada legalment, no fa referència a cap argument basat en la normativa, només argumenta que és el primer cop que li passa, i demana una reducció de la sanció per considerar-la elevada.

Aquest Comitè considera que no hi ha cap motiu per estimar el recurs, ja que el Comitè de Competició ha resolt de manera adequada i d’acord amb la reglamentació vigent.

PART DISPOSITIVA

Aquest Comitè ha decidit:

Desestimar el recurs d’apel·lació de l’àrbitre J.G. i ratificar la resolució del Comitè de Competició en tots els seus punts.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Tribunal Català de l’Esport.

Barcelona, 27 de febrer de 2018

El Comitè d’Apel·lació

Federació Catalana d’Escacs