Reunit el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20 de Barcelona, ha decidit sobre els següents temes de la seva competència.

VIST que el partit de la segona ronda de la categoria Preferent de Lleida entre l'Andorra B i el Bellpuig i Vilanova B no es va poder disputar per inclemència meteorològiques.

ATÈS, el que diu el reglament de Competicions de la Federació Catalana d'Escacs:
10.1 En els casos d’inclemències meteorològiques (nevades, onades de fred...), catàstrofes, impossibilitat de d'utilitzar o accedir al local de joc serà la Federació Catalana d'Escacs qui decidirà si es tracta d'un cas de força major i si la ronda de joc s'ha d'ajornar , adjudicar o repetir totalment o parcialment.


Per la present resolució s’acorda:
Donar com a data límit per disputar aquest partit ajornat, el dia 28 de febrer de 2015 a les 16,30 hores. Els clubs es poden posar d'acord en disputar el partit abans d'aquesta data.

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel•lació de la Federació Catalana d’Escacs.  

 EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE
 Barcelona, 05  de febrer de 2015