REUNIT, el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs (FCE), en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, el dia 02/10/2013, per conèixer els temes de la seva competència.

ANTECEDENTS: El recurrent, Sr. Carlos Salgado ja va apel·lar a aquest Comitè en un escrit on denunciava la manca de resolució per part del Comitè de Competició. La seva reclamació estava relacionada amb una decisió dels organitzadors del Campionat de Catalunya d’edats que no van acceptar que fos un dels delegats de la Competició. Aquesta primera reclamació ja va ser resolta pel Comitè d’ Apel·lació, que ho va remetre al Comitè de Competició. Aquest va resoldre i aquesta resolució ha estat ara recorreguda i és objecte d'aquesta sentència del Comitè d’ Apel·lació.

VIST, l’escrit d’apel·lació del Sr. Carlos Salgado, on reclama, entre d’altres qüestions, que han estat danyats els seus drets fonamentals.

VIST, la circular de la FCE del Campionat de Catalunya d’Edats, CAT 09/2013, que inequívocament reserva a l'organització del Campionat de Catalunya d’Edats el dret d'acceptar o no els delegats proposats.

FONAMENTS DE DRET

ATÈS,

-Que el reclamant fa un ús equívoc de l'expressió “dret d'admissió”. Aquesta negativa dels organitzadors de la Competició s'estableix per ser potestat seva nomenar els delegats d’un determinat esdeveniment esportiu i per això desestima la candidatura sobre la base del seu dret d'admetre-la o no.

-Que el recurrent al·ludeix a determinades expressions que vinculen la desestimació amb “l'animadversió que el President de la FCE té vers la seva persona” . Els fets han de ser provats, tant les preteses expressions, com que la citada animadversió és causa única i determinant. En el present estat de la qüestió, cal considerar-ho com no provat aquest argument.

-Que el recurrent al·ludeix a l'art. 14 de la Constitució Espanyola que tracta sobre drets fonamentals. No es pot considerar “dret fonamental” que un candidat a delegat sigui rebutjat per decisió de l'òrgan competent en el legítim exercici de les seves funcions.

-Que el recurrent al·ludeix també a la Llei 10/1990 de 15 de juny art. 16.4, on fa una interpretació esbiaixada de l'expressió “dret d'admissió”. El Preàmbul de la llei i el posterior articulat, fa constants referències a “seguretat, higiene, públic, espectadors …”, tot això evidentment aliè a l’assumpte pel qual es reclama.

-Que el recurrent al·ludeix al Decret de l’Esport 58/2010 de 4 de maig, art. 107.1 – que tampoc és aplicable, ja que tracta sobre la participació dels esportistes en les competicions, però no parla en cap moment de la figura del “delegat”. Un delegat en la Competició del Campionat de Catalunya d’Escacs per Edats és el responsable d’un esportista menor d’edat i d’això no en parla el decret a que al·ludeix el reclamant.

RESOLUCIÓ:

En conclusió, i d’acord amb els raonaments especificats en aquesta sentència, es desestima el recurs presentat pel Sr. Carlos Salgado, per no estar sustentant en cap prova o argument reglamentari vàlid. I per tant, es ratifica la resolució del Comitè de Competició en tots els seus punts.

EL COMITÈ D’APEL.LACIÓ DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS

Barcelona, 4 d’octubre de 2013