REUNIT, el Comitè d’Apel.lació de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona,  a les 19  hores del dia 28 de desembre de 2007 per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST,  l’acta de la ronda 7 del Campionat  Territorial en el grup del Baix Llobregat, on figura que el jugador Palacios va manifestar en veu alta, davant la resta de participants del grup, que regalava el punt de la partida que estava disputant al seu adversari perquè preferia que fos el seu contrari el  guanyador del Campionat.

 

VIST, l’escrit d’apel·lació del Sr. Rafael Palacios i del seu club, on reconeixen la falta comesa, però al·leguen bona fe i a més diu que fa poc temps que viu a Catalunya i desconeixia la Reglamentació.

 

ATÈS, el que diu el reglament de Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs a l’article12.3: Són faltes greus:

 

“Les conductes que alterin el desenvolupament d’una prova o d’una competició”
  

Per la present resolució s’acorda:

 

Ratificar la resolució del Comitè de Competició en tots els seus punts, ja que les al.legacions del Sr. Palacios de què desconeixia la normativa aplicable a Catalunya, no és eximent del seu compliment i el fet que actués de bona fe tampoc és motiu per reduir una sanció del Comitè de Competició que ja és en sí prou lleu per la falta comesa.

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de 10 dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Tribunal Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.EL COMITÈ D’APEL.LACIÓ DE LA FCE

Barcelona,  28 de desembre de 2007