REUNIT, el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona,  a les 19 hores del dia 26  de febrer de 2007 per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST,  l’acta de l’encontre entre els equips de Terrassa C i Castellar de la ronda 4 del Campionat de Catalunya per Equips de categoria Preferent on la partida Alegret – Rocabert no es va disputar perquè el local no està adaptat per a persones amb mobilitat reduïda.

 

VIST, l’escrit d’al.legacions de Guillem Rocabert.

 

ATÈS, l’art. 6.3 del decret 135/1995 que diu:

 

Un espai, una instal.lació o un servei es considera adaptat si s’ajusta als requeriments funcionals i dimensionals que garanteixen la seva utilització autònoma i amb comoditat per les persones amb mobilitat reduïda o qualsevulga altre limitació.

 

ATÈS, el que diu la proposta de la Junta Directiva de la FCE aprovada per unanimitat en assemblea general de l’any 2003:

 

“L’accés als locals de joc no adaptats serà responsabilitat de l’equip local, el fet que no es pugui jugar una partida per manca d’accés. Això significaria la pèrdua de la partida o partides afectades”

 

ATÈS, el que diu l’Annex 1 del Reglament del Campionat de Catalunya per Equips:

 

JUGADORS AMB DISCAPACITAT FUNCIONAL

Amb la inscripció al Campionat de Catalunya per equips, es sol·licitarà als clubs la següent informació: 

1)  Nom dels jugadors/es afiliats al club que tinguin alguna discapacitat funcional que no els permeti l’accés als locals de joc no adaptats.

2)  Si el local habitual del club és adaptat o no (Adaptat vol dir que compleix el decret 135/95 de la Generalitat de Catalunya.)

3)  En cas negatiu, seria factible trobar un local proper adaptat i amb capacitat per acollir tot l’encontre de l’equip en què participi els jugadors/es indicats.

4)  En cas de disposar d’aquest local alternatiu, indicar l’adreça.

A)  Un cop un equip ha manifestat que té un o més jugadors amb discapacitat funcional, l’aparellament del campionat per equips, dins del grup que li correspongui, serà dirigit als locals de joc adaptats.

B)  En cas de què tot i les propostes anteriors no fos possible jugar el matx en un local adaptat, la Federació determinarà el local de joc,  tenint en compte la proximitat amb la seu de l’equip local.

 Per la present resolució s’acorda:

 

  1. Que el local de joc del C.E. Terrassa no és un  local adaptat segons el decret llei 135/1995 perquè no permet l’accés autònom d’una persona am mobilitat reduïda. I a més tampoc te adaptats els lavabos tal com accepta el propi club d’escacs Terrassa a l’acta de l’encontre.

  2. Que la proposta de la Junta Directiva de la FCE aprovada per unanimitat en Assemblea de Clubs de l’any 2003 diu clarament que la responsabilitat d’un local no adaptat recau en l’equip local i que aquest equip perdrà la partida o partides afectades per aquest fet.

  3. Per tots aquests motius el Comitè d’Apel.lació accepta les al.legacions de Guillem Rocabert, rectifica la resolució del Comitè de Competició i li atorga el punt de la partida que havia de disputar amb el Sr. Alegret.

  4. La partida comptabilitzarà per elo del Sr. Rocarbert com una partida guanyada per incompareixença i no comptarà per elo del Sr. Alegret.

 

El resultat del matx queda de la següent manera:

 

Terrassa C 4,5 – Castellar 5,5

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Tribunal Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.

 

EL COMITÈ D’APEL.LACIÓ DE LA FCE

Barcelona, 26 de febrer de 2007