REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona,  a les 12 hores del dia 11 de juliol de 2007 per conèixer els temes de la seva competència, i 

VIST,  la denuncia efectuada per l’Àrbitre Internacional Enio Bello en el seu informe del Torneig de Sort referent a la incompareixença del jugador Yvain Brunet quan havia de jugar amb el seu germà Boris Brunet.

Per la present resolució s’acorda:

No admetre a tràmit l’esmentada denúncia pels següents motius: 

  1. La incompareixença no està considerada com una infracció per part de la FIDE.
  2. El procediment que ha de seguir l’àrbitre si creu que ha existit un comportament antiesportiu és sancionar el jugador o jugadors si ho creu oportú. Llavors el jugador o jugadors sancionats poden apel·lar al Comitè de Competició del Torneig i la següent instància seria el Comitè de Competició de la FCE (no la seva Junta Directiva). Aquest Comitè només intervé on no pot actuar l’àrbitre, però en cap cas rearbitra un Torneig a instància precisament de l’àrbitre que no ha actuat in situ.

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.


EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE

Barcelona,  11 de juliol de 2007