REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona,  a les 17 hores del dia 7 de març de 2007 per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST,  la relació d’incompareixences i equips retirats fins a la ronda 6 del Campionat de Catalunya per equips:


Incompareixences: Amposta B (dues incompareixences), La Senia (dues incompareixences), Centro Aragonés, Zlotnik B,  Sant Adria E.  

 

ATÈS, l’art. 7.7 del Reglament del Campionat de Catalunya per Equips que diu:

 

7.7 Seran multats els equips que no es presentin a una ronda del Campionat d’Equips de Catalunya amb una sanció des del doble del preu de la inscripció fins a deu vegades el preu de la inscripció. Els equips que es retirin o quedin eliminats del Campionat de Catalunya d’Equips amb una sanció des del doble del preu de la inscripció fins a deu vegades el preu de la inscripció. En cas d’incompareixença injustificada d’un equip, (el Comitè de Competició decidirà si la incompareixença és o no justificada per causa de força major) aquest serà sancionat a més de la multa econòmica tipificada i la pèrdua de l’encontre amb un punt de menys en la classificació del seu grup.

 

Per la present resolució s’acorda:

 

Imposar la multa establerta a l’article 7.7 del doble de la inscripció del Campionat de Catalunya per a tots els equips que hagin fet una sola incompareixença (Aragones, Zlotnik B) i quatre vegades la inscripció als equips que han fet dues incompareixences i que a més queden eliminats de la competició (Amposat B i Senia).

 

En el cas del Sant Adrià B no es considera que ha estat una incompareixença a efectes sancionadors ja que s’ha produït per una causa de força major. Tampoc comptarà a efectes d’elo als jugadors del Sant Adrià.  El resultat del matx amb el Cadena es el següent:

 

Sant Adrià E 0 – Cadena 3 (a l’acta signada per ambdós delegats figura també la incompareixença del primer tauler del Cadena)

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

 

 

 EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE 

 Barcelona, 07 de març de 2007