REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona,  a les 18  hores del dia 21 de febrer de 2007 per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST,  Que el jugador Cristian Cruz no es va presentar a la darrera ronda del Torneig Juvenil de Catalunya fase prèvia 2007.

 

VIST, L’escrit del seu club Tres Peons, on informen que van avisar erròniament al jugador dient-li que no s’havia de presentar a l’esmentat Campionat Juvenil.

 

ATÈS, el que diu el Reglament General de Competicions de la FCE

 

9.2   Un jugador perdrà la seva partida per incompareixença si passats 60 minuts des de l'hora oficial de l'inici de l'encontre  no s'ha presentat davant del seu tauler de joc.

 

Per la present resolució s’acorda:

 

Donar per perduda la partida al jugador Cristian Cruz  que comptarà per al còmput elo a tots els efectes..

 

Recordar al jugador Cristian Cruz que una incomparexencia injustificada pot ser considerada com una falta molt greu segons el Reglament de Disciplina Esportiva de la FCE.

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

 

EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE 

Barcelona, 21 de febrer de 2007