REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona,  a les 18  hores del dia 21 de febrer de 2007 per conèixer els temes de la seva competència, i

 VIST,  l’acta de l’encontre entre els equips de Barceloneta - Aragones de la ronda 4 del Campionat de Catalunya per Equips de Primera Divisió, on el delegat de l’equip local indica en el acta que el jugador Jordi Vives (Aragonés) va faltar al respecte als jugadors del Barceloneta tot i que va demanar disculpes. 

ATÈS,  el que diu Article 13 Reglament de Disciplina Esportiva de la FCE

Són infraccions lleus:

La lleugera incorrecció amb el públic o amb altres jugadors o competidors.

Per la present resolució s’acorda: 

Advertir el jugador Jordi Vives que en cas de reincidència podrà ser sancionat amb inhabilitació per un o més partits. 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

 

EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE 

Barcelona, 21 de febrer de 2007