REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona,  a les 12  hores del dia 16 de març de 2011 per conèixer els temes de la seva competència, i 

VIST,  l’acta de l’encontre de la ronda 1  del Campionat de Catalunya per Equips, a la categoria Preferent deTarragona, entre el club Hospitalet de l’Infant i el Montblanc, i la denúncia del C.E. Montblanc, on diu que l’equip local va realitzar una alineació indeguda, perquè els dos últims jugadors de la llista es van intercanviar.

ATÈS, el que diu el Reglament del Campionat de Catalunya per Equips

7.1    (Modificat per acord d'assemblea de 14 de novembre de 2009) A l’inici de l’encontre, els delegats intercanviaran el full d’alineació dels jugadors de cada equip. El full d’alineació i l’acta tindrà com a mínim el nom dels jugadors necessaris per jugar en aquella categoria, entre els que podran haver-hi jugadors d’equips inferiors. En cas que no es pugui completar l’equip per manca de jugadors, l’alineació s’efectuarà començant pel primer tauler en sentit descendent, de tal manera que si hi ha taulers en blanc han de ser sempre els últims.  Si queda algun tauler sense que s’hagi alineat un jugador, a l’acta constarà en la casella on figura habitualment el nom del jugador la paraula “no alineat”. Els clubs amb dos equips a la competició només podran presentar taulells vacants a l’equip B. Els clubs amb 3 equips només podran presentar taulells vacants  als equips B i C. Els clubs amb quatre equips només podran presentar vacants als equips C i D. Els clubs amb cinc equips només podran presentar taulells vacants als equips D I E. Els equips amb mes de cinc equips podran presentar vacants a les tres darreres lletres. Qualsevol  incompliment d’aquest article serà sancionat com una alineació indeguda. Un jugador no podrà estar alineat en més d'un equip a la mateixa ronda encara que es jugui en dates diferents. La infracció d'aquest article suposarà la pèrdua de l'encontre  per alineació indeguda de tots els equips on estigui alineat. Serà obligació del club local on es disputi un encontre del Campionat de Catalunya per equips numerar els taulers començant pel número 1 fins el número de titulars de cada equip.

Serà obligació dels dos delegats lliurar per escrit l’alineació dels seus respectius jugadors que disputaran l’encontre, comprovar la correcta alineació i col·locació en els seus respectius taulers dels jugadors dels dos equips. El full d’alineació haurà de ser el document oficial elaborat per la FCE i en cas de conflicte s’haurà d’adjuntar a l’acta de l’encontre perquè serveixi com a prova.

Si, malgrat això, durant la primera hora d’un encontre del Campionat de Catalunya per equips els delegats s’adonen que un o més jugadors d’un equip s’han assegut equivocadament, les partides afectades hauran de tornar-se a començar amb els enfrontaments correctes, carregant-se el temps transcorregut als jugadors que han comès l’error. En cas d’haver transcorregut més d’un hora del començament de l’encontre les partides continuaran i el Comitè de Competició decidirà la sanció, que pot ser la pèrdua de la partida dels jugadors responsables de la irregularitat.

Per la present resolució s’acorda: 

 

  1. Sancionar el delegat del C.E. Hospitalet de l’Infant a quatre partits d’inhabilitació com a delegat, per no enviar a la Federació la documentació de l’encontre en el qual s’havia fet una reclamació.

  2. Donar per perduda la partida als jugadors 14 i 15 de la llista de l’Hospitalet de l’Infant, segons indica l’art. 7.1 del Reglament del Campionat de Catalunya per Equips.

  3. Mantenir el resultat final del matx, que va guanyar el C.E. Montblanc per 4 a 6 punts. La sanció s’aplica als jugadors tal com indica l’art. 7.1 i no a tot l’equip. Com els jugadors ja havien perdut les seves partides el resultat del matx no es modifica.

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs. 

 

EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE

Barcelona, 16 de març de 2011