BASES

• El torneig és obert a tots els esportistes amb llicència federativa en vigor. Queda reservat el dret d’admissió per part de la FCE - Delegació de Tarragona.

• Organitza el torneig la Federació Catalana d'Escacs - Delegació de Tarragona, en col·laboració amb els clubs d'escacs Amposta, Gandesana i Tortosa.

• El torneig es disputarà pel sistema suís FIDE basat en valoració (Sistema Holandès) a 7 rondes amb l’ajuda del programa informàtic swiss manager. Hi haurà un únic grup de competició.

• El torneig serà avaluat per a Elo català i Elo FIDE.

• Horari de joc: Les partides s’iniciaran a les 16:30 hores.

• Ritme de joc: 90 minuts per a cada jugador més 30 segons d'increment per jugada, des de la primera.

• L’esportista que es presenti davant el tauler d’escacs després de 60 minuts des de l’inici establert de la ronda, perd la partida, tret que l’àrbitre decideixi una altre cosa.

• Calendari de joc:

DATA

CLUB

ADREÇA DEL LOCAL

29/04/2023

Amposta

Casal Cívic de Gent Gran – C/ Sebastià Juan Arbó, 159, Amposta

06/05/2023

Amposta

Casal Cívic de Gent Gran – C/ Sebastià Juan Arbó, 159, Amposta

13/05/2023

Gandesana

Societat Unió Gandesana Rambla de la Democràcia, 2, Gandesa

20/05/2023

Gandesana

Societat Unió Gandesana Rambla de la Democràcia, 2, Gandesa

27/05/2023

Gandesana

C/ Miravet 34 La Pianola, El Pinell de Brai

03/06/2023

Tortosa

Centre Cívic de Ferreríes, Plaça Mestre Monclús 1, Tortosa.

10/06/2023

Amposta

Casal Cívic de Gent Gran – C/ Sebastià Juan Arbó, 159, Amposta


• Totes les partides caldrà jugar-les en el local de joc designat i respectant l’horari establert.

• Inscripcions:

Es realitzaran a través del formulari que trobareu clicant aquí :formulari
Termini d'inscripció: dijous, 28 d’abril, a les 17:00 hores. Si algú vol inscriure's més tard d’aquesta data, ha d'enviar un correu a
federacio@escacs.cat per entrar a la 2a ronda.
Import de les inscripcions:

Preu general: 25,00 €
Preu participants sub-12: 12,00 €

Aquest import s'haurà d'ingressar al número de compte: ES13 0182 0206 3702 0005 2858 (BBVA), indicant TERRES SUD + nom i cognoms de l'esportista o bé el nom del club en el cas que el club pagui les inscripcions dels seus esportistes (els clubs que desitgin que es carregui l'import de les inscripcions dels seus esportistes al compte intern del seu club a la FCE hauran de sol·licitar-ho per escrit enviant un e-mail a federacio@escacs.cat).

• Descansos: Un jugador pot demanar, com a màxim, dos (2) descansos (byes) de zero (0) punts. Cal sol·licitar-los en acabar la ronda anterior o per escrit al correu electrònic federacio@escacs.cat, com a molt tard, fins a les 15:00 hores del dilluns anterior a la ronda. El participant que no jugui l’última ronda es considerarà retirat.

• L’esportista que no assisteixi a una ronda, sense causa justificada a criteri de l’àrbitre, serà retirat del torneig i pot suposar la pèrdua d’un punt a la classificació final. Dues incompareixences, justificades o no, suposen l’eliminació de l’esportista del torneig.

• Tot esportista eliminat/retirat perd tots els drets que li atorguen aquestes bases.

• Els aparellaments es publicaran cada dilluns. Hi haurà un període de 24 hores per fer reclamacions i es consideraran definitius a les 24:00 hores del dimarts, excepte a millor criteri de l’àrbitre.

• Els participants autoritzen la publicació de les seves dades personals i fotografies als mitjans de comunicació que l’organització consideri adients per a la difusió de l’esdeveniment (llistats de resultats, classificacions, partides, etc.). La FCE captarà imatges del torneig i dels participants. Si algun esportista no vol estar present en aquestes imatges, ho ha de demanar, per escrit, al Director del Torneig o a l’Àrbitre, a l’inici de la primera ronda per tal que en les imatges captades per la FCE no hi aparegui. La FCE només es fa responsable de les imatges que publiqui en els seus mitjans propis o altres mitjans que publiquin articles de la pròpia federació.

• Desempats: En finalitzar la darrera ronda es realitzarà unsorteig per establir l’ordre d’aplicació dels següents sistemes de desempat:

  • Buchholz Brasiler (-1) amb ajust fide de contrincat virtual.
  • Buchholz Total amb ajust fide de contrincant virtual.

En cas de persistir l’empat, s’aplicaran, i per aquest ordre, els desempats següents:

  • Particular
  • Sonneborn-Berger amb ajust fide de contrincant virtual.
  • Performance recursiva (54)
  • Sorteig

• Director del Torneig: Sr. Jordi Mas Mestres

• Arbitratge:

o Àrbitre Principal: pendent licitació

• Hi haurà fulls de reclamació a disposició dels participants.
Tota reclamació sobre una decisió de l’equip arbitral haurà d’estar feta per escrit, dirigida la Comitè de Competició de la FCE i lliurada al Director del Torneig (o la persona que la substitueixi) en un termini màxim de 30 minuts després de la incidència.

• Estan prohibits els telèfons o aparells electrònics dins la sala de joc sense l’autorització de l’àrbitre, a no ser que estiguin completament desconnectats. Si el telèfon emet algun soroll, per a l’esportista comporta la pèrdua de la partida, mentre que per a un espectador comporta l’expulsió de la sala de joc.

• Els esportistes no actuaran de forma que deshonrin el joc dels escacs i es comportaran correctament tant dins com fora de les instal·lacions esportives.

• No està permès als esportistes abandonar el recinte de joc sense el permís de l’àrbitre.

• No es poden analitzar les partides a la sala de joc.

• Els espectadors i participants d’altres partides no poden parlar sobre una partida o interferir-hi de qualsevol altra manera. Si és necessari, l’àrbitre pot fer fora del recinte de joc els infractors. Si algú observa una irregularitat, només pot informar a l’àrbitre (Lleis del Escacs, Art. 12.7 ).

• Trofeus i premis:

Els trofeus es lliuraran als guanyadors durant la festa dels escacs tarragonins, que se celebrarà el dia 18 de juny de 2023.

Els premis no es repartiran entre els empatats. Es lliuraran per estricte ordre de classificació després d’aplicar els desempats establerts. No són acumulables. Si un esportista accedeix a dos premis, se li entregarà el de major valor econòmic, quedant l’altre desert.

Els premis en metàl·lic es pagaran per transferència bancària i estaran subjectes a retenció d’IRPF.

Serà imprescindible que tots els premiats facin arribar a la Federació, el rebut signat, el seu número IBAN de compte bancari i el seu DNI escanejat. Pel que fa els premiats menors d’edats, el premi serà cobrat pels seus representants legals.

Els esportistes que no han presentat la documentació establerta pel cobrament del premi abans del 30 de juny del 2023, es considerarà que renuncien al mateix i perden tots els drets a reclamar-lo.


• PREMIS PER CLASSIFICACIÓ GRUP A:
1r classificat: 200,00 € + TROFEU
2n classificat: 150,00 € + TROFEU
3r classificat: 135,00 € + TROFEU
4t classificat: 120,00 €
5è classificat: 100,00 €


• PREMIS PER EDATS:
1r class SUB-16: MEDALLA
1r class SUB-14: MEDALLA
1r class SUB-12: MEDALLA
1r class SUB-10: MEDALLA
1r class SUB-08: MEDALLA

• Tot el no previst en aquestes bases es regirà per la normativa de la FCE i FIDE.
• La participació al torneig implica l'acceptació d’aquestes bases

 

El Vendrell, a 12 d’abril de 2023

Jordi Mas Mestres

Delegació Territorial de Tarragona