REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE).  per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, la reclamació del Club Sant Andreu.

VIST, l’acta del partit entre l’equip del C.E. Sant Andreu i el C.E. Mollet de la Divisió d’Honor de la Lliga Catalana d’Escacs.

VIST, les resolucions anteriors pel mateix assumpte dels Comitès de Competició i Apel.lació de la Federació Catalana d’Escacs.

1. ANTECEDENTS DEL FET

El Club d’Escacs Sant Andreu reclama que el seu adversari Club d’Escacs Mollet, de la Divisió d’Honor a la lliga catalana 2022, va alinear un jugador que no estava a la llista original de l’ordre de forces del Club Mollet i que, per tant, no tenia dret a ser alineat, ja que els 17 titulars d’inici de la lliga no poden ser modificats. Aquesta mateixa reclamació ja s’havia realitzat anteriorment pel Club Cor de la Marina i va ser resolta pel Comitè de Competició i Apel.lació de la FCE..

2. FONAMENTS DE DRET

REGLAMENT GENERAL DE COMPETICIONS

11.9 Llistat d’ordre de forces dels jugadors per a competicions d’equips.

Tanmateix, els clubs podran ampliar les seves llistes d’ordre de forces per disputar la Lliga Catalana d’Escacs. Aquestes ampliacions es podran fer sense utilitzar números bisos, com a molt tard, 7 dies abans de l’inici del Campionat de Catalunya per Equips. Llavors els clubs hauran de demanar a la FCE, mitjançat correu electrònic, l’anul·lació de la llista anterior per tal de tramitar una nova llista, amb les ampliacions de jugadors que s’hagin fet fins aquell moment. A partir d’aquesta data les ampliacions de jugadors hauran de realitzar-se amb números bisos, tal com s’indica en aquest mateix Reglament.

Les relacions de jugadors podran ser ampliades amb nous fitxatges fins al dijous abans de jugar-se la setena ronda de la Fase Prèvia de la Lliga Catalana d’Escacs, però els jugadors mantindran la seva titularitat durant tota la temporada. Tanmateix a partir de la tercera ronda del Campionat no es podran tramitar llicències amb més de 2.200 punts d’elo FIDE per participar en aquest campionat. Totes aquestes ampliacions d’esportistes s’inclouran en un imprès nou de relació d’ordre de forces on només es relacionaran aquests esportistes afegits. Els esportistes afegits tindran un número «n» o «n bis» que correspongui al seu elo. Aquests esportistes afegits es col·locaran al darrera de l’últim esportista de la llista amb un elo superior o igual a ells. En cas que dos esportistes tinguin la mateixa avaluació, el club decidirà qui col•loca davant o darrere. Cal tenir en compte que els esportistes amb números bis augmentaran el nombre de titulars de l’equip corresponent, és a dir, que mai faran passar els esportistes de titulars d’un equip a un altre. Els números bis seran inclosos a les llistes d’ordre de forces per part de la Federació, que actualitzarà les llistes a la seva pàgina web, amb els nous jugadors incorporats abans de divendres per cada club.

11.10 A la categoria de Divisió d’Honor s’hauran d’alinear en els 9 primers escaquers, 9 jugadors del llistat de forces de Divisió d’Honor (plantell de 17). El tauler número 10 dels partits dels equips de Divisió d’Honor serà de lliure elecció del club, entre els jugadors/res que figurin a la llista d’ordre de forces completa del club.

11.11 Llistat de forces de Divisió d’Honor dels jugadors/res per a competicions d’equips.
Els clubs afiliats a la Federació Catalana amb un equip de Divisió d’Honor, per poder participar en aquesta competició, a més del llistat d’ordre de forces hauran de presentar una segona relació dels jugadors on s’indicarà el nom dels 17 jugadors que conformaran el plantell del primer equip, com a molt tard 7 dies naturals abans de l’inici de la primera ronda de la Lliga Catalana.

Resolució del Comitè d'Apel.lació 04/2022

Resolució del Comitè de Competició 07/2022

3. CONSIDERACIONS

A més del que ja es va dictaminar en la resolució del Comitè de Competició 04/2022, cal dir que els nous arguments de la reclamació del club Sant Andreu no modifiquen el criteri d’aquest Comitè.

Els reglaments vigents són els publicats en el web de la Federació, no els que es van acordar en el 2014 i que no van ser reflectits, tal com diu el reclamant, a l’acta, ni en els reglaments publicats. És, si més no sorprenent, que la reclamació d’una acta o d’uns nous reglaments mal incorporats, segons el reclamant, es faci amb vuit anys de retard i no en el moment en què es va publicar. Les regles del joc les han de conèixer els participants en les competicions, no pels acords que es van adoptar en el passat, sinó del que està reflectit en els reglaments actuals i que són els únics vigents.

Les excepcions a la norma, de la titularitat dels jugadors, que ha introduït enguany la Junta Directiva de la Federació, a causa de la covid o de la guerra d’Ucraïna, no fan sinó confirmar que les alineacions dels 17 titulars no són inamovibles, com argumenta el reclamant, sinó que son modificables, o bé per causa de força major, o perquè es poden fitxar jugadors de més de 2200 punts d’elo, fins a la tercera ronda de la lliga, com és el cas que ens ocupa. (vegeu resolucions del Comitè de Competició i Apel·lació sobre aquesta qüestió, que ho expliquen en detall).

Per últim, i en relació amb les peticions d’auditoria a la Federació, o correus electrònics amb altres clubs, aquest Comitè no és competent per concedir aquestes peticions.

4. DECISIÓ

Per la present resolució s’acorda:

Desestimar la reclamació del Club d'Escacs Sant Andreu.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

Comitè de Competició de la FCE

Barcelona, 25 de març de 2022                          

           

Xarxes socials