REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE).  per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, l’acta del partit.

VIST, la reclamació del Club Mollet.

VIST, les al·legacions del Club Llinars.

ANTECEDENTS DEL FET

En el partit de la categoria Sub12 entre el Llinars i el Mollet de la vuitena ronda de la Lliga Catalana, el Club Mollet reclama que una jugadora del Llinars va modificar una jugada a instàncies del seu delegat, que, a més, es va dirigir a ella en un idioma que no podia entendre el jugador rival, ni el delegat de l’equip contrari.

FONAMENTS DE DRET

Secció 7. Partides jugades sub-conditione

Article 9

9.1 Una partida sub-conditione és aquella on el resultat final de la qual depèn de la decisió que prendrà el Comitè de Competició.

9.2 Sobre el resultat de la partida o matx preval la interpretació del Comitè de Competició respecte de la situació de conflicte.

9.3 Quan es produeix un incident en el transcurs d'una partida i els jugadors o els delegats no es posin d'acord en la interpretació dels reglaments i no hi hagi un àrbitre que hi pugui decidir, s'ha de procedir de la següent manera:
Aturar els rellotges.
Reflectir a l'acta l'incident i les al·legacions de les dues parts, senyalant el temps que marca cada rellotge i l'hora natural en què es produeix l'incident.
Signar l'acta per part dels jugadors i en cas d'equips també els dos delegats.
Els jugadors podran continuar la partida sub-condicione. Si un o ambdós jugadors es neguen a jugar sub-condicione perdrà o perdran la partida si el Comitè de Competició no admet la seva reclamació. Fora del cas en el que el contrari no tingui material per donar mat, essent declarada la partida taules en aquest supòsit.

9.4 L'acta i els originals de les planelles de les partides jugades sub-condicione caldrà enviar-les amb caràcter d'urgència al Comitè de Competició de la FCE. Aquesta documentació haurà d'estar en mans del Comitè de Competició el primer dia laborable desprès de la data de l'incident abans de les 18 hores.

9.5 Si davant d’una reclamació d’un jugador els Comitè de Competició de la Federació decideix que es torni a jugar o es reprengui una partida o matx, s’intentarà posar d’acord ambdos jugadors o equips per a la continuació. En cas de què aquest acord no es produeixi, serà la Comissió Esportiva de la FCE qui assenyalarà la data, hora i lloc per la disputa de l’esmentada partida o matx.

9.6 En cas de conflicte i/o reclamació, si els delegats són també jugadors, tindran dret a aturar el seu rellotge fins que es resolgui el conflicte.

Secció 3. Delegats de clubs o d’equips

Article 4 Funcions

4.2 Els delegats s’abstindran de proporcionar qualsevol ajut als seus jugadors sobre una partida, no obstant això, quan no hi hagi assignat un àrbitre en un matx de la Lliga Catalana d’Escacs, els delegats podrà indicar la caiguda de bandera de qualsevol dels jugadors.

4.3 Hauran d'omplir l'acta correctament en el cas de que no hagi un àrbitre que s'encarregui. El delegat és responsable que totes les dades que apareguin en l'acta siguin correctes. L'incompliment d'aquesta norma pot comportar sancions greus per falsificació de documentació.

4.5 El delegat està autoritzat, mentre corre el temps del jugador del seu equip, a indicar que ofereixi o accepti una oferta de taules o que abandoni. Ha de limitar-se a donar una informació breu, basada només en les circumstàncies relatives a l’encontre. El delegat pot dir a un jugador que: “ofereixi taules”, “accepti las taules” o “abandoni la partida”. Per exemple, si, preguntat per un jugador si ha d’acceptar una oferta de taules, el delegat ha de contestar “sí”, “no” o delegar la decisió en el propi jugador. El delegat ha d’abstenir-se de qualsevol intervenció durant el joc, llevat del que s’ha indicat fins ara. No ha de donar informació a un jugador sobre la posició del tauler, ni consultar a qualsevol altre persona sobre la situació de la partida. Els jugadors estan subjectes a les mateixes prohibicions. Encara que una competició per equips hi ha una certa lleialtat d’equip que va més enllà de la partida individual d’un jugador, una partida d’escacs es bàsicament una lluita entre dos jugadors. Per tant, el jugador ha de tenir la decisió final sobre la conducció de la seva pròpia partida. Encara que el consell del delegat pot pesar en el jugador, aquest no està absolutament obligat a acceptar-ho. Igualment, el delegat no pot actuar en nom del jugador i la seva partida sense el coneixement i consentiment d’aquest.

Article 21. Infraccions Específiques de Tècnics, Delegats i Directius.

  1. Lleus:
  1. Cometre un acte de desconsideració o comportar-se de manera incorrecta o antiesportiva, amb expressions o gestos, envers un altre esportista, tècnic, delegat i sempre que això no constitueixi una falta més greu.

Article 25. Tipologia de Sancions.

   3.- Corresponen a les infraccions lleus:

  1. L’avís.

CONSIDERACIONS

Pel relat dels fets de les dues parts, es pot concloure que el delegat del Llinars va actuar de manera desconsiderada per utilitzar un idioma que no podia entendre l’adversari (encara que fos l’idioma habitual de comunicació familiar).

Pel que fa a la reclamació de què la jugadora del Llinars va modificar una jugada a instàncies del seu delegat, no es pot demostrar, perquè hi ha versions contradictòries dels dos clubs. També cal indicar que ha de ser el jugador/a, i no el delegat, el que hauria d’haver denunciat la incidència en el moment en el qual es va produir. Hauria d’haver aturat el rellotge, advertir que la seva adversària havia modificat una jugada ja feta, haver demanat al seu delegat que fes l’anotació a l’acta i jugar sub-condicione.

Els reglaments s’han de complir amb independència de l’edat dels esportistes.

DECISIÓ

Per la present resolució s’acorda:

1.Avisar el delegat del Llinars que no pot utilitzar un idioma diferent al català o castellà per fer una indicació a un dels seus jugadors, ja que aquest fet impedeix saber si està aportant informació no legitima.

2.No modificar el resultat de la partida reclamada pel Mollet pels motius indicats en aquesta resolució.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

Comitè de Competició de la FCE

Barcelona, 18 de març de 2022