REUNIT, el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs (FCE), per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, la denúncia del Club d’Escacs Vallfogona.

VIST, l’escrit d’apel·lació del Club d’Escacs Vallfogona.

VIST, la resolució del Comitè de Competició 01/2022.

ANTECEDENTS DEL FET

El Club d’Escacs Vallfogona considera il·legítim la decisió de la Junta Directiva de la FCE de reduir jugadors d’alguns equips de la Lliga Catalana 2022, ja que les modificacions del Reglament s'han d'aprovar per Assemblea.

FONAMENTS DE DRET

Estatuts de la FCE

Article 23.- Són competències pròpies de l'Assemblea General les següents:

d) Aprovar les normes generals per les quals s'han de regir les competicions organitzades per la federació.

RESOLUCIÓ SLT/8/2022, de 4 de gener, per la qual s'estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

"Art. 31 bis Disposició Transitòria 1a-2: Les juntes directives de les entitats esportives i les seves comissions delegades també podran adoptar acords sense reunió, d'acord amb allò que disposa l'article 312-7 del Codi Civil de Catalunya, encara que els estatuts no ho prevegin..."

"31 bis S'habilita les juntes directives de les federacions esportives de Catalunya per adoptar les mesures que estimin necessàries sobre el calendari de competició esportiva corresponent a la temporada 2020-2021. Les mesures adoptades per les juntes directives en relació amb l'esmentat calendari desplegaran els seus efectes a partir de la data de la seva aprovació..."

CONSIDERACIONS REFERENTS ALS ARGUMENTS DEL DEMANDANT

  1. Resolucions covid: És cert que la resolució del Comitè de Competició fa referència a la RESOLUCIÓ SLT/8/2022, de 4 de gener, per la qual s'estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. Però que la norma sigui de data  posterior al recurs no deslegitima  la seva validesa ans al contrari (principi de "iurit nova curia"). "Iura novit cúria" constitueix un principi en virtut del qual es permet als Jutges i Tribunals resoldre els litigis amb aplicació de normes diferents de les invocades pels litigants, sempre respectant els fets al·legats.
  2. Reducció de taulers per equip: Referent a la pregunta que es fa el club recurrent de perquè no s’han reduït jugadors a la Divisió d’Honor i a la Primera Divisió i sí a la resta de categories, la resposta podria ser perquè: Divisió d’Honor es disputa en dies diferents a la resta de categories i no afecta a l’aforament i la Primera Divisió són només 24 equips dels més de 500 que són la resta d’equips molt més amateurs.
  3. És evident que la reducció de jugadors per equip facilitava el complir amb la reducció d’aforament i també amb la problemàtica dels clubs per poder alinear de manera completa els equips per manca de jugadors a causa de la pandèmia.
  4. La situació sanitària canviant setmana a setmana, a causa de la pandèmia, va crear una situació de necessitat en la que s’havien de prendre mesures sobre la marxa i feia impossible la convocatòria de noves assemblees abans del començament de la Lliga al gener del 2022, en ple pic de la sisena onada de la pandèmia de la covid.
  5. El president de la FCE va proposar a l’assemblea fer una enquesta en la que poguessin participar tots els membres amb vot de la Federació. Era una mesura d’urgència que es podia efectuar d’una manera ràpida i actuar en conseqüència dels resultats. Una enquesta tal com argumenta el club reclamant no és de per si reglamentària, però la Junta Directiva de la FCE es va creure legitimada per prendre la decisió de reduir jugadors en benefici de la majoria de clubs i per motius sanitàris que permetrien major distancia entre taulers i respecte dels aforaments.
  6. Estranya aquest Comitè que el Club reclamant parla de l’incompliment dels Estatuts, però no cita cap article dels mateixos que hagi incomplert la Junta Directiva de la Federació.
  7. Caldria explicar que en l'esport dels escacs el nombre de jugadors per equips no forma part essencial del reglament dels escacs, no és com en altres esports d’equip que han de ser un nombre determinat de jugadors per reglament. El nombre de jugadors d'un equip en escacs és una convenció de cada Federació, i en absolut és una part essencial del reglament dels escacs que és un esport individual. De fet, el nombre de jugadors per equip ha variat moltes temporades, durant la història de la Federació i també varia i ha variat entre Delegacions de les diferents províncies catalanes.

Tot i l’argumentació exposada, i malgrat que aquest Comitè considera justificada la decisió de la Junta Directiva de la FCE, (que es va prendre en el pic de la sisena onada de la pandèmia de la covid). seria desitjable i legítim que sigui l’assemblea general de clubs la que es pronunciï en votació sobre la decisió que va prendre la Junta Directiva de la Federació Catalana d’Escacs amb relació a la reducció de jugadors d’alguns equips de la Lliga Catalana 2022.

RESOLUCIÓ

En relació amb les peticions del reclamant:

Atès que la competició de la Lliga Catalana 2022 ja està començada, amb més de la meitat de les rondes disputades, i no seria possible tirar enrere la decisió de la Junta Directiva de reduir el nombre de jugadors (en alguns equips de la Lliga Catalana d’Escacs 2022), sense causar un dany irreparable, des del punt de vista esportiu, aquest Comitè considera necessari que la decisió de la Junta Directiva, relativa a la reducció de jugadors per alguns equips, sigui votada per la propera Assemblea Ordinària de Clubs, que haurà de pronunciar-se sobre la ratificació o nul·litat de la mesura de la reducció de jugadors i les conseqüències sobre aquesta decisió.

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Tribunal Català de l’Esport.

Barcelona, 21 de febrer de 2022

El Comitè d’Apel·lació

Federació Catalana d’Escacs