El Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs, ha pres la resolució que a continuació es detalla,  

VIST,  l’escrit de l’àrbitre de la FCE, R. R., amb codi de jugador 12380, on diu que per un defecte de forma quedi anul·lada la sanció descrita a la circular 3/2017, ja que no va ser notificada al seu club, sinó directament a ell.

VIST, el recurs d’apel.lació de l’àrbitre R.R. amb codi de jugador 12380.

VIST, la resolució 08/2017 del Comitè de Competició.

 ATÈS, el que diu la circular de la Federació Catalana d’Escacs 3/2017:

SANCIONS ADMINISTRATIVES: RELACIÓ DE SANCIONS

INFORME DEL TORNEIG TRAMITAT FORA DE TERMINI per l'àrbitre principal: 35 €.

CONSIDERACIONS

  1. No ha existit cap perjudici per haver enviat les notificacions directament a la persona inculpada i no al seu club.
  2. L’apel·lació correspon a una sanció interposada pel Comitè de Competició de la FCE.
  3. Els factors que el recurrent  al·lega que siguin considerats com atenuants:  no haver estat sancionat  abans, designació arbitral amb poc marge de temps i que el temps de retard va ser mínim, no justifica  l’incompliment de les seves obligacions arbitrals. El fet objectiu és que l’informe va ser presentat fora de termini i per aquest motiu ha estat sancionat.

Per tot això, en la present resolució s’acorda:  

Ratificar la resolució del Comitè de Competició 08/2017 de la FCE recorreguda per l’Àrbitre R.R.

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs en el termini màxim de 10 dies hàbils, següents a la notificació d’aquesta resolució, davant el Tribunal Català de l’Esport. 

Comitè d’Apel.lació de la Federació Catalana d’Escacs

Barcelona, 6 d’abril de 2017