REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, carrer de Sant Adrià, 20 de Barcelona, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST,  l’escrit de l’àrbitre de la FCE, R V., amb codi de jugador 1120, on diu que va equivocar els arxius que va enviar a la Federació i per això no eren correctes.

VIST, Que l’informe del torneig Campionat de Lleida d’Edats (grups Sub 10 i sub12) va ser retornat a l’àrbitre pels

motius següents:

Els arxius TUN d’ambdós grups no es corresponien al torneig disputat.

ATÈS, el que diu la circular de la Federació Catalana d’Escacs 3/2017:

SANCIONS ADMINISTRATIVES: RELACIÓ DE SANCIONS

INFORME DEL TORNEIG TRAMITAT FORA DE TERMINI per l'àrbitre principal: 35 €.

CONSIDERACIONS

La normativa no parla dels motius pels quals l’informe no ha estat enviat correctament, tampoc no hi ha excepcions a la norma, ni gradació en la sanció. Per tant, aquest Comitè considera que la sanció s'ajusta a la normativa vigent.

Per la present resolució s’acorda:

Imposar a l’àrbitre R.V. amb codi de jugador 1120 la sanció de 35€ descrita a la Circular 3/2017 de la Federació Catalana d’Escacs, per presentar l’informe fora de termini.

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de vuit dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs. 

 EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE 

 Barcelona 17 de març de 2017