COMITÈ DE COMPETICIÓ I DISCIPLINA ESPORTIVA DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE), en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, de Barcelona, el dia 3 de gener de 2017, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, la denúncia presentada per l’àrbitre del Campionat Territorial de Tarragona i el Delegat Territorial.

Els fets van succeir el 27 de novembre, abans del començament de la ronda 9 del Campionat Territorial de Tarragona.

El director del Campionat, Sr. Ferran Torta, i l’àrbitre del Torneig, Manolo Navarro, van decidir ajornar 30 minuts l’inici de la ronda atès les fortes pluges que es van produir a la zona on es disputava la competició.

El jugador de codi 9549 quan es va assabentar de l’ajornament va proferir insults en veu alta contra el Delegat de Tarragona  i posteriorment es va ratificar per escrit en aquests insults.

VIST, les al·legacions del jugador 9549 on diu que la paraula “capullo” no és un insult, i que no mereix cap sanció perquè juga només 40 partides a l’any i a més diu que amb la seva participació dóna vida a aquest esport.

VIST, la proposta de resolució de l’instructor de l’expedient Luis Delgado Cámara que es relaciona a continuació:

Instructor: Luis Delgado Cámara

Secretari actuant: Jaume Bosch Romay

Que dins de termini, el jugador de codi 9549, va presentar les seves al·legacions, i que un cop analitzades les al·legacions presentades per les parts, l’instructor

CONSIDERA:

1.- Que queden acreditats els insults a directius de la Federació.  I que el delegat federatiu i l’àrbitre del Campionat tenien la potestat d’ajornar la ronda davant una forçar major, d’acord amb el Reglament General de Competicions, punt 8, article 10.

2.- Que els insults estan immersos en la qualificació d’infraccions greus, d’acord amb allò estipulat a l’ Article 12 del Reglament de disciplina esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en els seus apartats 2 i 5.

FONAMENTS DE DRET

Annex s’adjunten els articles relacionats amb el cas del Reglament de disciplina esportiva de la Federació Catalana d’Escacs.

Article 12

Són infraccions greus:

2.      Els insults i les ofenses a àrbitres, tècnics i directius i totes les altres autoritats esportives, o contra el públic assistent i altres jugadors.

5.      Els actes notoris i públics que atemptin contra el decòrum o la dignitat esportius.

Secció 8. Incidències

Article 10

10.1 En els casos d’inclemències meteorològiques (pluges, nevades, onades de fred...), catàstrofes, impossibilitat d'utilitzar o accedir al local de joc serà la Federació Catalana d'Escacs, a través dels seus representants, qui decidirà si es tracta d'un cas de força major i si la ronda de joc s'ha d'ajornar , adjudicar o repetir totalment o parcialment.

PART DISPOSITIVA

Vist els articles esmentats en la present resolució i d’altres de general aplicació, el Comitè de Competició de la Federació Catalana d’Escacs acorda:

La suspensió i inhabilitació de la llicència federativa del jugador de codi 9549 per un període que va des del dia 4 de gener del 2017 fins a al 30 de març de 2017, amb la privació dels seus drets com a federat, com a jugador, delegat o dirigent, per aquest període.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

Barcelona, 3 de gener de 2017

El Comitè de Competició i Disciplina Esportiva

Federació Catalana d’Escacs