Reunit el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d'Escacs, al seu domicili habitual, carrer Sant Adrià, 20 de Barcelona, el dia 10 d'octubre de 2.013, per tractar el temes de la seva competència:

VIST, l’informe arbitral del Torneig Internacional Ciutat de Badalona 2013, on l’àrbitre, Josep Maria Salvans, va expulsar del Torneig al Sr. Pedro Valarezo, per comportament inadequat i menyspreu al seu adversari i a l’àrbitre.

VIST, les al·legacions del Sr. Pedro Valarezzo, i el seu recurs contra la resolució del Comitè de Competició on explica la seva versió dels fets.

FONAMENTS DE DRET

ATÈS, el que diu el Reglament de Disciplina esportiva de la FCE:

Article 12

Són infraccions greus:

2.      Els insults i les ofenses a àrbitres, tècnics i directius i totes les altres autoritats esportives, o contra el públic assistent i altres jugadors.

Article 17

Corresponen a les infraccions greus:

  1. a)La suspensió o la inhabilitació per un període d’un mes a un any, o si escau, de cinc partides a una temporada.

Les Lleis dels Escacs de la FIDE diuen al seu article 13:

L’àrbitre pot aplicar una o més de les sancions següents:

a. advertència;

b. augmentar el temps de reflexió de l’adversari;

c. reduir el temps de reflexió de l’infractor;

d. decretar la pèrdua de la partida;

e. reduir la puntuació obtinguda en la partida a l’infractor;

f. augmentar la puntuació obtinguda en la partida per l’adversari fins al màxim possible per a aquesta partida;

g. expulsió de la competició

Es realitzen les següents consideracions:

-          Quan es parla en veu alta durant la celebració d’un torneig, es molesta a la resta de participants i, per tant, s’està impedint el normal desenvolupament de la prova.

-          La notificació d’expulsió al reclamant va ser pública i verbal per part de l’àrbitre. La reglamentació no indica que s’hagi de fer per escrit, tal com indica el reclamant. Tanmateix, la següent ronda, el jugador va comprovar que no havia estat aparellat i que per tant estava fora del torneig i tot i així no va fer cap reclamació al respecte.

-          L’expulsió d’un jugador està entre les atribucions arbitrals segons les Lleis dels Escacs de la FIDE (Art. 13).

-          Entre les atribucions del Comitè de Competició està la de sancionar un jugador, a partir de l’informe de l’àrbitre, amb independència de la sanció que ja hagi estat aplicada per l’àrbitre.

-          El fet de demanar disculpes i el penediment ha estat tingut en compte com atenuant pel Comitè de Competició que ha aplicat la sanció mínima d’inhabilitació.

-          Aquest Comitè dóna total credibilitat a la versió arbitral, el reclamant no demostra en cap cas l’acusació de prevaricació a l’àrbitre del Torneig.

RESOLUCIÓ:

Ratificar la resolució del Comitè de Competició, on s’aplica la sanció d’un mes d’inhabilitació al jugador Pedro Valarezo.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Tribunal Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.

Comitè d’Apel·lació de la FCE

Barcelona, 10 d’octubre de 2013