REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona, el dia 17 de gener de 2008 per  conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, l’escrit del Club Escacs Cirera on denuncia la no acceptació d’un jugador d’aquest club per jugar dues rondes de la fase prèvia de Barcelona del Campionat Juvenil.

ATÈS, el que diu el reglament General de Competicions de la FCE

 

9.1   Un jugador, pot demanar no ser aparellat en un torneig pel sistema suís. Per això, ha d’avisar a l’àrbitre abans de que aquest hagi fet l’aparellament. En el cas de la Federació Catalana a Barcelona, s’haurà de fer aquesta comunicació abans del primer dia feiner desprès d’haver-se jugat l’anterior ronda, fins les 13 hores.

9.3   Un jugador que no es presenti a una ronda en una prova individual serà sancionat segons el Reglament de Disciplina Esportiva de la Federació Catalana.

 

 

ATÈS, el que diu el Reglament de Disciplina Esportiva de la FCE:

És falta molt greu:

Art. 9 L’alineació indeguda, la incompareixença no justificada o la retirada d’una prova, o d’una competició.

 

La sanció per falta molt greu pot ser:

 

Art. 16 La pèrdua de la competició o la desqualificació de la prova

 

Per la present resolució s’acorda:

 

No admetre a tràmit l’esmentada denúncia pels següents motius:

 

La decisió de la Comissió Esportiva de la FCE de no admetre la inscripció d’un jugador del C.E. Cirera per jugar només dues rondes de la fase prèvia de Barcelona del Campionat Juvenil de Catalunya està justificada i no incompleix cap normativa.

 

  1. En la primera ronda del torneig, el jugador Hèctor Xaubet va perdre per incompareixença. Quan va avisar que no podia jugar ja era massa tard per demanar un bye, el sorteig ja estava fet.

  2. Segons el Reglament de Disciplina Esportiva, la Federació pot desqualificar un jugador d’una Competició oficial si ha comés una incompareixença no justificada i fins i tot obrir-li un expedient per falta molt greu. La retirada d’un jugador quan no es presenta a una ronda, o no vol disputar més del 50% de les partides és una pràctica habitual en els torneigs per edats.

  3. Segons el criteri d’aquest Comitè, la inscripció del jugador Hèctor Xaubet,  no està efectuada per a la finalitat pel qual es disputa el Campionat, que és la classificació per a la Final del Campionat de Catalunya Juvenil. El jugador va demanar disputar només dues rondes del Campionat i renúncia de fet a poder classificar-se.

  4. En cas de disputar el torneig, el jugador podria influir en la classificació d’uns altres jugadors que sí participen per assolir la fita de la classificació.

  5. Les fases prèvies del Campionat Juvenil de Catalunya no és un torneig de promoció. Segons diu el propi club Cirera, el motiu per al qual vol que el seu jugador participi en aquest Campionat és perquè disputi alguna partida, ja que no té moltes ocasions de fer-ho.

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.EL COMITÈ DE COMPETICIÓ Y DISCIPLINA ESPORTIVA DE LA FCE

Barcelona, 18 de gener de 2008