REUNIT, el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona, del dia 22 de juny  de 2010 per conèixer els temes de la seva competència, i 

VIST,  la reclamació efectuada pel jugador Marc Capellades.

VIST, la resolució del Comitè de Competició de la FCE, les al.legacions del Club UGA i el recurs del jugador Marc Capellades contra la resolució del Comitè de Competició.

Per tot això, en la present resolució s’acorda:  

 Desestimar el recurs presentat per Marc Capellades pels següents motius:  

La Federació té la potestat per autoritzar un canvi de dates o d’horari en un torneig homologat. Precisament la definició de torneig homologat és “aquell que ha estat prèviament acceptat per la Federació d’acord amb la normativa vigent”, segons diu l’art. 1 de la Normativa de Torneigs Homologats.  

La Comissió Esportiva de la Federació va autoritzar el canvi d’horari i dia del torneig de la UGA, perquè va creure que era la millor solució al problema plantejat, des del punt de vista esportiu.  

El Comitè de Competició i aquest Comitè d’Apel.lació considerem que la petició de l’entitat organitzadora UGA, no ha incomplert els Reglaments de la Federació Catalana d’Escacs, ja que no hi ha una normativa específica que reguli un canvi de data i horari llevat dels articles 10.2 i 10.3 del Reglament General de Competicions. En tot cas, la Federació és la que regula aquests canvis de dates i horaris quan ho considera justificat. 

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de vuit dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Tribunal de l’Esport de la Generalitat de Catalunya. 

Comitè d’Apel.lació de la FCE
Barcelona, 22 de juny de 2010