REUNIT el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE), en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes 594, a les 12 h. del dia 18 de febrer de 2010, per conèixer els temes de la seva competència i

VIST l’escrit presentat pel Comitè Català d’Àrbitres, on denuncien presumptes irregularitats al sorteig del Campionat Obert del club SCC Sabadell del 2010. 

Per la present providència s’acorda:

Primer: L’obertura d’un expedient als Srs. Miquel Fernández-Diaz Mascort i Teo Campos Cayuela, que es tramitarà per les normes del procediment ordinari, per tal d’aclarir i determinar els fets i per tal que en el supòsit que constitueixin una infracció, siguin sancionats de conformitat amb les normes i reglaments corresponents.

Segon: Nomenar com a instructor del present expedient el Sr. Luis Félix Delgado Cámara i com a secretari el Sr. Jaume Bosch Romay.

Tercer: Concedir un termini de quinze dies hàbils, a comptar des del dia següent de la data de notificació, per proposar per escrit la pràctica de totes les diligències de prova que es considerin oportunes, segons allò establert a l’article 125 del D.L 1/2000, Text Únic de la Llei de l’Esport.

Quart: Demanar que en el termini de 15 dies hàbils el Sr. Miquel Fernandez-Diaz Mascort i el Sr. Teo Campos Cayuela efectuïn per escrit al·legacions o aportin les proves que consideri oportunes  a la Federació Catalana d’Escacs (Gran Via de les Corts Catalanes, 594; 7è-1a de Barcelona (08007) en relació als fets imputats.

Cinquè: Notificar de forma fefaent a les parts implicades la present providència als efectes legals oportuns.

Sisè: Inscriure la present providència en el registre de procediments i sancions de la Federació Catalana d’Escacs.


Barcelona, 18 de febrer de 2010
El Comitè de Competició i Disciplina Esportiva.