RESOLUCIÓ


Citació a termini dels qui podrien estar interessats en l’expedient per comparèixer davant Tribunal Català de l'Esport, si els convingués, en el termini màxim de cinc dies hàbils (a partir del 17 de març), comptats des del següent al que els hi fos notificada la citació a termini.

CITACIÓ GENERALITAT TEXT COMPLET