D'acord amb allò que estableix a la Circular TGN 10/2021, i el bon criteri de repartiment territorial, s'encomanarà la custòdia del material i de l'arxiu de la Delegació de Tarragona als clubs següents:

 • La seu material Tarragona Nord: Club Escacs Torredembarra
 • La seu material Terres de l'Ebre: Club Escacs Amposta
 • Seu de l'arxiu de la delegació: Club Escacs Torredembarra


Segons allò que disposa la circular TGN 10/2021, si hi ha dos seus per al material i una per a l'arxiu la compensació econòmica anual per la custòdia serà:

 • Club zona nord ..................................... 250,00 €
 • Club zona sud ....................................... 250,00 €
 • Arxiu delegació Tarragona .................... 50,00 €

L'import es carregarà al compte del club a la FCdE al mes d'octubre.

Obligacions dels clubs que han assumit la custòdia:

 1. Custodiar el material en un espai fàcilment accessible i (preferentment) tancat amb clau.
 2. Tenir emmagatzemat el material amb cura i atenció per a la seva correcta conservació.
 3. Atendre les peticions dels clubs efectuades dins el termini i en la forma escaient -via correu electrònic-. No s'admetran com a vàlides les peticions efectuades des dels programes de missatgeria de xarxes socials. Les peticions s'han de fer amb la màxima anterioritat possible, com a mínim 72 hores abans, ja que el club encarregat de la custòdia s'ha de poder organitzar. Els clubs que custodien el material no estaran obligats a atendre peticions realitzades en menys de 24 hores (des del moment de la petició al moment de recollida).
 4. Formalitzar un albarà d'entrega de material al club que el reculli i comprovar que estigui tot quan el retorni. Els clubs que no retornin tot el material o el retornin fet malbé s'hauran de fer càrrec de la seva reposició. Si a causa d'una mala praxi es perd material o es fa malbé, el club implicat l'haurà de pagar com a mínim al 70% del preu que apareix a la darrera compra cooperativa per a clubs organitzada per a FCE.
 5. Els clubs que custodien el material no tenen l'obligació d'anar a buscar o anar a portar material enlloc. Són els clubs o entitats que necessitin material els que l'han d'anar a buscar al punt on es troba el material i retornar-lo a posteriori.
 6. Fer un recompte de material almenys 1 vegada a l'any. Com a mínim se n'ha de fer un abans de l'inici de l'Individual Absolut de Tarragona.
 7. Traslladar el material trencat o deficient al delegat territorial o a la FCE per tal que pugui gestionar la seva reposició.
 8. El/s club/s custodiant/s hauran de vetllar per tenir disponible el material la setmana abans (o el dissabte abans com a mínim) de la primera ronda de l'Individual Absolut de Tarragona. Haurà d'estar disponible perquè el pugui recollir el club col·laborador de l'esdeveniment. El material ha d'estar a la seu del campionat una setmana abans (o el dissabte abans com a mínim) de l'inici de la primera ronda del campionat.
 9. En cas que dos clubs licitin pel material en dates coincidents:
 • En primer lloc, té preferència una prova organitzada per la delegació
 • A continuació tenen preferència les proves del circuit català (a ritme clàssic primer i a ritme actiu segon) que es juguin a la delegació
 • A continuació tindran preferència les proves homologades per a Elo català (a ritme clàssic primer i a ritme actiu segon)
 • La prova amb més anys d'antiguitat
 • El que decideixi la Federació Catalana d'Escacs

Disposicions finals:

 1. La custòdia tindrà una vigència màxima de quatre anys a comptar des del moment en què es designi un club a tal efecte (4 de gener de 2021).
 2. La FCE, en cas que observi una mala praxi en la gestió del material, tindrà la potestat d'anul·lar la custòdia en qualsevol moment. En aquest cas, la custòdia passaria al club que estimi oportú la Federació Catalana d'Escacs o el delegat territorial, fent una nova licitació si s'escau.
 3. Si per culpa d'una mala praxi durant l'emmagatzematge es perd o malmet material, el club que assumeixi la custòdia l'haurà de pagar com a mínim al 70% del preu que apareix de material a la darrera compra cooperativa per a clubs organitzada per a FCE.


Tarragona, 4 de gener de 2022.