La present licitació atén a la renovació de la licitació de la Circular 22/2017, per tal de poder repartir millor la gestió i accessibilitat del material i atendre de la millor manera els clubs.

S’escolliran 2. Poden optar a la licitació tots els clubs de la delegació de Tarragona amb la seu de joc emplaçada dintre dels límits administratius de la província.

Termini per presentar la licitació: dijous 16 de desembre a les 20:00h

Forma de presentar la licitació: en document word o pdf via correu electrònic a federacio@escacs.cat

Especificacions:

1. El material s’ha de custodiar en un espai fàcilment accessible (en aquest cas es refereix a que es pugui arribar fàcilment a peu a l’estança on està el material, i que no s’hagi de pujar o baixar carregat per unes escales) i (preferentment) tancat amb clau.
2. Atendre les peticions de material dels clubs. Els clubs s’hauran de dirigir per escrit a la Federació Catalana d’Escacs (FCdE) que redirigirà la petició a l’encarregat principal del club que custodia el material. Hi haurà un correu model tipus de petició de material.
3. Les peticions s’han de fer amb la màxima anterioritat possible, com a mínim 72 hores abans, ja que el club encarregat de la custodia s’ha de poder organitzar.
4. Els clubs que custodien el material no estaran obligats a atendre peticions realitzades en menys de 24 hores (des del moment de la petició al moment de recollida).
5. Els clubs que custodien el material no tenen la obligació d’anar a buscar o anar a portar material enlloc. Són els clubs o entitats que necessitin material els que l’han d’anar a buscar al punt on es troba el material i retornar-lo a posteriori.
6. El/s club/s custodiant/s hauran de vetllar per tenir disponible el material la setmana abans (o el dissabte abans com a mínim) de la primera ronda de l’Individual Absolut de Tarragona. Haurà d’estar disponible perquè el pugui recollir el club col·laborador de l’esdeveniment.
7. El material custodiat no podrà ser per a ús privat del club. Sí podrà ser utilitzat per a proves o activitats d’àmbit comarcal o provincial (vàlides o no per a Elo) organitzades per club que assumeixi la custodia.
8. El club es compromet a custodiar correctament el material i vetllar per la seva seguretat (es signarà una declaració de responsabilitat).


Obligacions del club encarregat de la custodia:

1. Custodiar el material en un espai fàcilment accessible (en aquest cas es refereix a que es pugui arribar fàcilment a peu a l’estança on està el material, i que no s’hagi de pujar o baixar carregat per unes escales.) i (preferentment) tancat amb clau.
2. Tenir emmagatzemat el material amb cura i atenció per a la seva correcta conservació.
3. Atendre les peticions dels clubs efectuades en temps i forma -via correu electrònic-. No s’admetran com a vàlides les peticions efectuades des dels programes de missatgeria de xarxes socials.
4. Formalitzar un albarà d’entrega de material al club que el reculli i comprovar que estigui tot quan el retorni. Els clubs que no retornin tot el material o el retornin fet malbé s’hauran de fer càrrec de la seva reposició. Si degut a una mala praxis es perd material o es fa malbé, el club implicat l’haurà de pagar com a mínim al 70% del preu que apareix a la darrera compra cooperativa per a clubs organitzada per a FCdE.
5. Fer un recompte de material almenys 1 vegada a l’any. Com a mínim se n’ha de fer un abans de l’inici de l’Individual Absolut de Tarragona.
6. Traslladar el material trencat o deficient al delegat territorial o a la FCdE per tal que pugui gestionar la seva reposició.
7. El/s club/s custodiant/s hauran de vetllar per tenir disponible el material la setmana abans (o el dissabte abans com a mínim) de la primera ronda de l’Individual Absolut de Tarragona. Haurà d’estar disponible perquè el pugui recollir el club col·laborador de l’esdeveniment. El material ha d’estar a la seu del campionat una setmana abans (o el dissabte abans com a mínim) de l’inici de la primera ronda del campionat.


Ajut al club que assumeixi la custodia del material:

Si hi ha dos seus per al material i una per a l’arxiu:

 • Club zona nord 250,00 €
 • Club zona sud 250,00 €
 • Arxiu delegació Tarragona 50,00 €

L’import s'abonarà al compte del club amb la FCdE al mes d’octubre.

Licitació:

1.- Emplaçament geogràfic del club licitant (fins a 20 punts):

2 seus:


2.- Carreteres i facilitat d’accés fins al municipi (fins a 20 punts):

 • Carretera Nacional / Autovia a menys de 2 km 20 punts
 • Carretera Nacional / Autovia entre 2 fins a 10 km 15 punts
 • Carretera Nacional / Autovia entre 10 fins a 20 km 10 punts
 • Carretera Nacional / Autovia entre 20 fins a 25 km 5 punts
 • Carretera Nacional / Autovia a més de 25 km 0 punts

3.- Emplaçament i tipus de d’edifici on s’efectuarà la custodia (fins 25 punts):

Municipi:

 • Carrer i núm.
 • Ubicació dintre de la ciutat 5 punts
 • (bons accessos amb cotxe privat)
 • Edifici amb horari d’atenció al públic (casal, centre obert, ...) 10 punts
 • Seu d’un club emplaçat en local privat 5 punts
 • Zona de càrrega i descàrrega +5 punts per cada 10 metres lineals de
 • zona de càrrega i descàrrega (màx. 10 punts)
 • Aparcament +5 punts per cada 20 metres lineals
 • d’aparcament de vehicles (màx. 10 punts)

(la zona de càrrega i descàrrega i/o l’aparcament han d’estar a 100 metres o menys de l’edifici on es custodia el material per ser puntuats)

 • Més de 3 esglaons per accedir a l’edifici .. - 5 punts
 • Rampa i/o disponibilitat de carretó per trasllat de material 5 punts

Adjuntar fotografia de l’edifici (façana per on es recollirà el material).

4.- Tipus d’armari o espai on s’emmagatzemarà el material (fins 10 punts):

Especificar les mesures i si estarà tancat o no amb clau. Adjuntar fotografia.

5.- Persones disponibles (vinculades al club) per obrir l’espai i entregar el material als sol·licitants (mínim 3 persones, màxim 5 persones) (2 punts per persona; màxim 10 punts)

 • Càrrec Nom i càrrec dintre del club (president, soci, ...) Telèfon
 • Encarregat principal:
 • Adjunt 1 (obligatori):
 • Adjunt 2 (obligatori):
 • Adjunt 3:
 • Adjunt 4:
 • El president o el secretari del club han d’estar dintre del llistat.

La FCE facilitarà els 3 primers telèfons a aquells que necessiten el material. Els altres quedaran en reserva si no es pot aconseguir el contacte.

6.- (Opcional) Assegurança del material custodiat (fins 15 punts):

Si un club formalitza una assegurança específica pel material custodiat, podrà rebre un màxim de 15 punts. És opcional.


Disposicions finals:

1. La custodia tindrà una vigència màxima de 4 anys a comptar des del moment en què es designi un club a tal efecte. Després d’aquest període es tornarà a licitar la custodia de material o, en cas que hagi hagut una puntuació final molt igualada, el delegat territorial tindrà la potestat (si ho estima convenient) d’assignar directament la custodia al club que va quedar segon classificat en la licitació.
2. La FCdE, en cas que observi una mala praxis en la gestió del material, tindrà la potestat d’anul·lar la custodia en qualsevol moment. En aquest cas, la custodia passaria al club que va quedar segon classificat en la licitació.
3. Si degut a una mala praxis durant l’emmagatzematge es perd o malmet material, el club que assumeixi la custodia l’haurà de pagar com a mínim al 70% del preu que apareix de material a la darrera compra cooperativa per a clubs organitzada per a FCdE.
4. En cas que dos clubs licitin pel material en dates coincidents:

a. En primer lloc té preferència una prova organitzada per la delegació
b. A continuació tenen preferència les proves del circuit català (a ritme clàssic primer i a ritme actiu segon) que es juguin a la delegació
c. A continuació tindran preferència les proves homologades per a Elo català (a ritme clàssic primer i a ritme actiu segon)
d. La prova amb més anys d’antiguitat