ORGANITZA: Federació Catalana d’Escacs amb l’ajuda de l’Escola d’Escacs Salou.

 

PARTICIPANTS:  Els jugadors nascuts l’any 1954 o anteriors i les jugadores nascudes l’any 1959 o anteriors, amb llicència federativa vigent i que pertanyin a la Territorial de Tarragona.

SISTEMA DE JOC: Sistema Suís a 8 rondes (els aparellaments es realitzaran amb l’ajuda del programa informàtic Swiss Manager)

DIES DE JOC: 30 de gener, 6, 13, 20 i 27 de febrer i 6, 13 i 20 de març de 2014.

HORARI DE JOC:  A les 16:30 hores.

RITME DE JOC:   90 minuts per jugador més 30 segons per jugada i a caiguda de bandera.

AVALUACIÓ:  La prova serà avaluada per elo català.

LOCAL DE JOC: Totes les rondes es jugaran a SALOU, a la Llar de jubilats de Salou (Dins el Parc Municipal de Salou) c/ Carles Buigas, cantonada amb c/ Terol.

SISTEMES DE DESEMPATS:

  1. Buchholz (-1) Brasiler (amb ajustament Fide)
  2. Buchholz Total (amb ajustament Fide)
  3. Particular
  4. Sonneborn-Berger (amb ajustament Fide)
  5. Número de victòries ( no compten les partides no jugades )
  6. Sorteig

Es sortejarà l’ordre d’aplicació d’aquests 3 primers desempats.

(Ajustament Fide: Tota partida no jugada es considerarà disputada contra un contrincant virtual)

EQUIP ARBITRAL:    Josep M Camell Jané  (F.A.)

DIRECTOR DEL TORNEIG:      Enric Saldaña

INCOMPAREIXÈNCES: El/la jugador/a que no assisteixi a una ronda, sense causa justificada  a criteri de l’àrbitre, serà retirat/da del torneig i se li restarà un punt als obtinguts al final del torneig, fet que quedarà reflectit a la classificació final. A la segona incompareixença serà retirat/da del torneig.

RETARDS: El/la jugador/a que es presenti davant del tauler en més de 1/2 (mitja) hora de retràs sobre l’hora programada per al començament de la ronda, perdrà la partida, excepte que l’àrbitre determini alguna altra cosa.

DESCANSOS: En cas de necessitat es podrà demanar, fins a les 7 del vespre del dilluns, “no estar aparellat” (bye de zero punts) i com a màxim, en dues (2) rondes que no siguin les dues últimes del torneig i sempre que ho autoritzi l’Àrbitre Principal.

RÀNQUING, APARELLAMENTS I CLASSIFICACIONS: Els dilluns es publicarà el rànquing/classificació/aparellaments de la propera ronda al web de la FCE i, si no hi ha cap reclamació en el termini de 24 hores, es considerà definitiva la informació publicada a les 24:00 hores del dimarts.

RECLAMACIONS: Contra qualsevol decisió presa per l’àrbitre es podrà recórrer davant del Comitè de Competició de la F.C.E. No s’admetran reclamacions al Comitè de Competició que es presentin després de passada 1/2 (mitja) hora de la finalització de la partida. Les reclamacions s’hauran de presentar per escrit al Director del Torneig o qui el substitueix. Hi ha un full de reclamació a disposició dels jugadors.

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE VETERANS  2014 (Final)

Els criteris generals de classificació són d’una plaça per torneig, més mitja plaça per cada grup de 5 jugadors a partir del 7è inscrit (per exemple 32 inscrits són 3,5 places = 1 fixa i (32 –7) / 5 = 5 mitges). El càlcul es farà amb els jugadors que estiguin en joc a mig torneig. Un cop determinat el nombre de places, l’organització de les diferents prèvies podran convertir alguna plaça del 100% en 2 del 50%, fins a un màxim del 30% de places classificatòries. Això s’indicarà a l’inici del torneig.

Les classificacions per a la final són personals i intransferibles. Les renúncies a la final, entre els classificats, no es cobriran.

Tots els premis de classificació per a la final de Catalunya estan condicionats als pressuposts de la Federació Catalana d’Escacs i al rebre les subvencions atorgades de la Generalitat de Catalunya.

TROFEUS: Al Campió, Sub-campió i Tercer classificat.

Els trofeus es lliuraran als propis jugadors guardonats a la FESTA POPULAR de la DELEGACIÓ TERRITORIAL DE TARRAGONA.

ALTRES

Els participants, que hagin d’abandonar la zona de joc durant la partida, hauran de sol·licitar-ho a l’àrbitre. 

Els/les jugadors/res, un cop finalitzada la seva partida, hauran d’abandonar la zona de joc.

Està prohibit portar telèfons mòbils connectats o qualsevol altre mitjà de comunicació en el recinte de joc sense autorització de l’àrbitre. Si algun d’aquests dispositius produeix un so, el jugador perdrà la partida.

Els espectadors i, els/les jugadors/res d’altres partides no poden parlar a la sala de joc (Lleis dels Escacs, 13.7.a)

Tot el que no estigui previst en les presents bases serà resolt per els Reglaments de la FCE i de la FIDE que seran d’obligat compliment

La participació en el torneig implica la total acceptació d’aquestes bases.

impresora