ORGANITZA: Federació Catalana d’Escacs amb l’ajuda de la Unió d’Escacs Cambrils.

PARTICIPANTS:  Els jugadors nascuts l’any 1953 o anteriors i les jugadores nascudes l’any 1958 o anteriors, amb llicència federativa vigent i que pertanyin a la Territorial de Tarragona.

SISTEMA DE JOC: Suís (sistema holandès) a 8 rondes (els aparellaments es realitzaran amb l’ajuda del programa informàtic SuissManager)

DIES DE JOC:  31 de gener, 7, 14, 21 i 28 de febrer i 7, 14 i 21 de març de 2013.

HORARI DE JOC:  A les 16:45 hores.

RITME DE JOC:   90 minuts per jugador més 30 segons per jugada i a caiguda de bandera.

El/la  jugador/a no podrà deixar d’anotar les jugades en cap moment de la partida.  Està prohibit anotar la jugada abans de fer-la sobre el tauler.

LOCAL DE JOC: Totes les rondes es jugaran al Pavelló Municipal de Cambrils.

SISTEMES DE DESEMPATS:

  1. Buchholz (-1) Brasiler (amb ajustament Fide)
  2. Buchholz Total (amb ajustament Fide)
  3. Progresiu-Acumulatiu fins les últimes conseqüències
  4. Sonneborn-Berger
  5. Particular
  6. Número de victòries
  7. Sorteig

 Es sortejarà l’ordre d’aplicació d’aquests 3 primers desempats )

(Ajustament Fide: Tota partida no jugada es considerarà disputada contra un contrincant virtual)

EQUIP ARBITRAL:     Àrbitre Principal:   Josep M Camell Jané  (F.A.)

DIRECTORA DEL TORNEIG:       Marta Amigó Vilalta

INCOMPAREIXÈNCES: El/la  jugador/a que no assisteixi a una ronda, sense causa justificada  a criteri de l’àrbitre, serà retirat/da del torneig i se li restarà un punt als obtinguts al final del torneig, fet que quedarà reflectit a la classificació final. A la segona incompareixença serà retirat/da del torneig.

RETARDS: El/la jugador/a que es presenti davant del tauler en més de 1/2 (mitja) hora de retard sobre l’hora programada pel començament de la ronda, perdrà la partida, excepte que l’àrbitre determini alguna altra cosa.

DESCANSOS: En cas de necessitat es podrà demanar, fins a les 7 del vespre del dilluns, “no estar aparellat” (bye de zero punts) i com a màxim, en dos (2) rondes que no siguin les dos últimes del torneig i sempre que ho autoritzi l’Àrbitre Principal.

INSCRIPCIONS: A través del formulari electrònic.


PAGAMENTS: La quota d’inscripció serà de 10 € i el pagament es pot fer efectiu, a través del compte de la Federació de CatalunyaCaixa 2013 - 3074 - 66 - 0210284063, indicant VETERANS + nom i cognoms del jugador o bé el nom del club en el cas que el club pagui les inscripcions dels seus participants. La FCE carregarà les inscripcions al compte intern que els clubs tenen a la FCE només en el cas que ho sol·licitin per escrit.

 AVALUACIÓ:  La prova serà avaluada per Elo Fide, Feda i Català.

RÀNQUING, APARELLAMENTS I CLASSIFICACIONS:  Els dilluns es publicarà el rànquing/classificació/aparellaments de la propera ronda a la web de la FCE i, si no hi ha cap reclamació en el termini de 24 hores, es considerà definitiva l’informació publicada a les 24:00 hores del dimarts.

RECLAMACIONS:  Contra qualsevol decisió presa per un àrbitre auxiliar/adjunt es podrà recórrer davant l’àrbitre principal, contra las decisions d’aquest, es podrà recórrer davant del Comitè de Competició de la F.C.E. No s’admetran reclamacions al Comitè de Competició que es presentin després de pasada ½ (mitja) hora de la finalització de la partida. Les reclamacions s’hauran de presentar per escrit al Director del Torneig o qui el substitueix. Hi ha un full de reclamació a disposició dels jugadors.

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE VETERANS  2013 (Final)

Els criteris  generals de classificació són d’una plaça per torneig, més mitja plaça per cada 4 jugadors a partir del 8è inscrit  (per exemple 30 inscrits són 3,5 places = 1 fixa i (30 – 7) / 4 = 5 mitges). El càlcul es farà amb els jugadors que estiguin en joc a mig torneig.

Un cop determinat el nombre de places, l’organització podrà convertir alguna plaça del 100% en 2 del 50%, fins a un màxim del 30% de places classificatòries. Això s’indicarà a l’inici del torneig.

Tots els premis de classificació per a la final de Catalunya estan condicionats als pressuposts de la Federació Catalana d’Escacs i al rebre les subvencions atorgades de la Generalitat de Catalunya.

TROFEUS:  Al Campió, Sub-campió i Tercer classificat.

Els trofeus es lliuraran als propis jugadors guardonats a la FESTA POPULAR de la DELEGACIÓ TERRITORIAL DE TARRAGONA.

ALTRES

Els participants, que hagin d’abandonar la zona de joc durant la partida, hauran de sol·licitar-ho a l’àrbitre. 

Els/les jugadors/res, un cop finalitzada la seva partida, hauran d’abandonar  la zona de joc.

Està prohibit portar telèfons mòbils connectats o qualsevol altre mitjà de comunicació en el recinte de joc sense autorització de l’àrbitre. Si algun d’aquests dispositius produeix un so, el jugador perdrà la partida.

Els espectadors i, els/les jugadors/res d’altres partides no poden parlar a la sala de joc (Lleis dels Escacs, 13.7.a)

Tot el que no estigui previst en les presents bases serà resolt per els Reglaments de la FCE i de la FIDE que seran d’obligat compliment

La participació en el torneig implica la total acceptació d’aquestes bases.

17/01/2013

VERSIÓ PER IMPRIMIR