ORGANITZACIÓ

Organitzat per la Delegació Territorial de Girona de la Federació Catalana d’Escacs (FCE) amb la col·laboració del Club Escacs Peons de Tossa

El director de la Copa Girona serà en Carles Vilà Camps, delegat Territorial de Girona.

DIA I HORARI D’INICI

Tota la competició es jugarà en un sol dia, el 24 d’abril de 2022, en dues sessions: la sessió del matí començarà a les 10:00 i la sessió de la tarda a les 16:00. El número de rondes es decidirà depenent dels equips inscrits que pot variar entre 6 i 8 rondes. En qualsevol cas, l'àrbitre i el director del torneig decidiran si es modifiquen el número de rondes, que serà comunicat als delegats dels equips abans de començar el torneig.

LOCAL DE JOC

Serà el mateix per a totes les categories i rondes:

Avinguda pelegrí n. 25 1a planta, Tossa de Mar.

PARTICIPANTS

Poden participar tots els equips dels clubs que formen la Delegació Territorial de Girona de les categories següents:

 • Divisió d’Honor i Primera Divisió
 • Segona Divisió
 • Preferent
 • Primera Categoria
 • Segona Categoria
 • Tercera Categoria

INSCRIPCIONS

Mitjançant el FORMULARI D'INSCRIPCIÓ fins el 21 d’abril de 2022. Els drets d’inscripció són de 20,00€ per equip inscrit que es carregaran al compte de cada club. Els equips s'hauran d'inscriure amb la categoria que tenen a la temporada 2022 a la Lliga Catalana.

ELO

El torneig serà avaluable per a l'Elo català ràpid i Elo FIDE ràpid.

PREMIS

Hi hauran trofeus per al primer i segon equip classificat de cadascuna de les categories.

Tots els premis es repartiran a l'acabament del torneig.

BASES REGLAMENTÀRIES

1. ALINEACIONS

1.1 La composició dels equips serà com a mínim de quatre (4) titulars.

1.2 Cada equip podrà comptar com a màxim amb dos jugadors amb bandera FIDE estrangera. Els esportistes amb bandera de la FIDE andorrana no comptaran com estrangers.

1.3 Els equips de la Copa es formen amb els mateixos jugadors que participen a la Lliga Catalana pel que fa a la seva titularitat. En els alineacions, no cal respectar l’ordre de forces, però un titular d’un equip no podrà jugar en un d’inferior categoria, a excepció dels jugadors amb elo 1700.

1.4 La Copa Catalana la podran disputar tots els esportistes que figurin a les llistes d’ordre de forces dels equips participants a la Lliga Catalana de l’any en que es juga, inclosos els números bis (amb les restriccions indicades en aquest mateix reglament). Aquestes llistes de forces són públicament consultables al web de la FCE.

1.5 Aquesta llista d’ordre de forces caldrà tramitar-la el dijous anterior a la fase prèvia de la Copa Catalana. Per als equips que no hagi tramitat la llista d’ordre de forces en la data prevista, s’aplicarà la llista per defecte dels jugadors que hagi tramitat el club, és a dir per ordre d’elo i dintre del mateix elo l’ordre alfabètic. Els equips es designaran per lletres. L’equip «A» correspon a l’equip de major categoria dintre del club. La resta dels equips tindran correlativament les lletres B, C, D, E, etc. 

1.6 Els equips de Divisió d’Honor, Primera Divisió, Segona Divisió, Preferent, i Primera, podran dividir-se segons el que a continuació s’indica, sempre que el número de taulers ho permeti.

En equips de 10 jugadors, els quatre primers jugadors,  més els bis corresponents, seran titulars de l’equip que es dirà A-1. La resta de jugadors titulars d’aquest equip ho seran de l’equip que es dirà A-2. Només en el cas de primers equips  d’un club es podrà fer també un equip A-3, llavors els titulars del A-2 serien del 5 al 8 de la llista (més els bisos corresponents) i els titulars de l’equip A-3 serien el 9 i 10 jugadors de la llista més dos jugadors dels equips inferiors. 

En cas que el segon i següents equips del club sigui també d’una categoria igual o superior a primera, i el club en vulgui dividir l’equip en dos, els equips es diran successivament B-1, B-2, C-1, C-2, etc. 

En equips de 8 jugadors els quatre primers seran titulars de l’equip A-1, B-1, etc. i el 4 següents titulars del A-2, B-2,etc.

1.7 L’acta de cada encontre servirà a l’àrbitre per conèixer els jugadors que disputen cada partit.

1.8 Els equips podran alinear els seus jugadors sense seguir l’ordre de forces, però respectant la titularitat dels equips. Abans de començar la ronda els delegats dels equips contrincants fixaran l’alineació de forma simultània especificant a l’acta el seu número de la llista d’ordre de forces. Per poder començar una ronda serà necessària la presència, com a mínim, de dos esportistes.

1.9 És responsabilitat dels delegats dels equips assegurar-se que la llista d’ordre de forces i la composició dels seus propis equips compleix la normativa vigent. En cas que es detecti una alineació indeguda l’equip infractor perdrà totes les partides on s’hagi produït la irregularitat, sense prejudici d’altres sancions que la direcció del torneig, la FCE o els seus comitès de disciplina esportiva considerin necessaris. L’aplicació de la sanció amb la pèrdua d’aquestes partides per a l’equip infractor i la victòria per a l’equip corresponent afectat, no modificarà cap aparellament ja publicat.

1.10 Els equips estaran obligats a relacionar tots els esportistes participants, tants els del matí, com els de la tarda, en un imprès elaborat a tal efecte. El termini màxim per lliurar aquest imprès serà un cop celebrada la tercera ronda. Els equips que no entreguin aquest imprès abans de començar la quarta ronda seran eliminats de la competició.

ENLLAÇ IMPRÈS

2 SISTEMA DE JOC

2.1 Es jugarà amb un sol grup pel sistema suís per equips basat en valoració a sis, set o vuit rondes, amb sistema de puntuació olímpica (suma de punts per tauler) en un sol dia, el 16 de gener de 2022. El descans es comptabilitzarà com a victòria de dos punts i mig (2,5 punts).

2.2 El rànquing inicial es farà per ELO Català dels primers quatre (4) esportistes titulars (teòrics) de cada equip.

2.3 Els aparellaments es publicaran uns minuts després de la finalització de cada ronda. Per tant, si un equip no vol ésser aparellat en una ronda concreta, haurà de comunicar-ho a la taula arbitral abans de la finalització de la ronda anterior a la que volen no ser aparellats.

3 RITME DE JOC

3.1 Quinze minuts per jugador més 5 segons d'increment per jugada – Escacs actius

3.2 El temps de tolerància per la presentació de l'esportista davant del tauler serà de 15 minuts des de l’inici de la ronda.

3.3 L’equip o equips que no es presentin a la primera ronda de cada sessió de joc o a dues rondes, tot i que no siguin consecutives, sense causa justificada, restaran eliminats de la competició. 

4. DESEMPATS

Els desempats que s’aplicaran i el seu ordre són:

  • Suma de punts per encontre
  • Resultat particular
  • Buchholz -1 [amb ajust FIDE]
  • Buchholz total [amb ajust FIDE]
  • Sorteig

L’ajust FIDE només s’aplicarà en cas que un equip es vegi obligat a descansar a causa de l’aparellament. En aquest cas, a l’equip se li sumaran els punts de Buchholz equivalents a l’oponent virtual. Per la resta d’equips, aquest descans comptarà com dos punts i mig (2,5) de Buchholz. La resta d’incompareixences i partides no jugades es comptabilitzaran els punts de matx sense cap ajust especial.

Els punts de Buchholz equivalents a l’oponent virtual es calculen, en aquest cas, com la suma de:

  1. Els punts de l'equip a l’inici de la ronda del partit no jugat.
  2. Un punt i mig per partit no jugat.
  3. Dos punts més per cadascuna de les rondes restants. 

5. ARBITRATGE

Els àrbitres estan designats a la Circular ARB 01/2022 Designacions Copa Catalana - Fases territorials.

Les decisions de l’àrbitre principal seran inapel·lables. 

6. REGLAMENTACIÓ APLICABLE

Tot el que no estigui previst en aquesta circular, es resoldrà aplicant, en l'ordre que s'enuncien, els reglament de la Copa Catalana i el reglaments de la FCE o la FIDE.

7. CLASSIFICATS PER A LA FASE FINAL

Els 2 primers de cada categoria de la fase territorial de Girona es classifiquen per jugar la Fase Final de la Copa Catalana.

S'ha de tenir en compte que només hi pot haver un equip del mateix club en cada grup.

8. ALTRES

És obligatori que tota persona que estigui dins de la sala de joc dugui correctament ben posada la mascareta. El protocol sanitari a seguir serà el PLA D’ACTUACIÓ PER PREVENIR EL CONTAGI PER COVID‐19 (versió 2.1)

Els equips estaran obligats a relacionar tots els esportistes participants, tants els del matí, com els de la tarda, en un imprès elaborat a tal efecte. El termini màxim per lliurar aquest imprès serà un cop celebrada la tercera ronda. Els equips que no entreguin aquest imprès abans de començar la quarta ronda seran eliminats de la competició.

A l’omplir l’acta del partit caldrà posar, a més del nom de l’esportista, el número de llista de l’ordre de forces.

La Federació lliurarà a l’àrbitre principal del Campionat els ordres de forces de tots els clubs participants.

La inscripció finalitzarà el dijous anterior al dia que es jugui el campionat.

És molt important la col·laboració dels delegats dels equips amb la confecció correcta de les actes per minimitzar els errors del càlcul de l’elo.

Els participants, pel fet de inscriure's, autoritzen la publicació de les seves dades i fotografies als mitjans de comunicació que l’organització consideri adients per a la difusió de l’esdeveniment. En cas de no ser possible per algun motiu justificat, posar-se en contacte amb l'organització abans de l'inici del torneig.

La participació a la prova implica la total acceptació d’aquestes bases.

En tot moment, s’hauran de seguir les mesures higièniques i indicades pel protocol de la Federació Catalana d’Escacs i del propi local de joc.


Torroella de Montgrí, 4 d’abril de 2022

Carles Vilà Camps

Delegat de la Territorial de Girona d’Escacs