1.LLICÈNCIES ARBITRALS FCE 2021

Tots els àrbitres que participin en un torneig al territori català, oficial o homologat, que estigui avaluat per la FIDE, FEDA, FCE, que formi part del Circuit Català d’Oberts Internacionals (com a membres o aspirants) o en el que existeixi la possibilitat de consecució de normes de jugador o àrbitre, han d’estar al corrent del pagament de la llicència arbitral corresponent abans del començament del torneig.

Només la Federació Catalana d’Escacs pot emetre llicències en el seu àmbit territorial, que comunicarà a la FEDA per al seu registre.

El preu de la llicència arbitral tramitada a Catalunya per l’any 2021 varia en funció de la titulació arbitral i les atribucions de l’àrbitre. Es defineixen quatre tipus de llicències:

Llicència A

90€

Àrbitres Internacionals (IA)

Àrbitres FIDE (FA)

Llicència B1

90€

Àrbitres Nacionals (AN)

Àrbitres Catalans (AC) + quota FEDA

Llicència B2

37€

Àrbitres Catalans sense quota FEDA

Llicència C

37€

Àrbitres Catalans en Pràctiques (ACP)

Àrbitres de Suport (AS)

Àrbitres de Suport en Pràctiques (ASP)

 

Per exercir d’àrbitre principal de proves vàlides per a l’obtenció de títols internacionals de jugadors cal estar en possessió de la Llicència A.

Per exercir d’àrbitre principal de proves vàlides per a Elo FIDE i/o FEDA cal estar en possessió de la Llicència A o B1.

Per exercir d’àrbitre adjunt de proves vàlides per a Elo FIDE i/o FEDA cal estar en possessió de la Llicència A, B1 o B2.

Els àrbitres principals i adjunts de proves vàlides per a Elo català han d’estar en possessió de la Llicència A, B1 o B2.

A més, tots els membres de l’equip arbitral a una prova vàlida per Elo FIDE han de estar al corrent de pagament de la quota única establerta per la FIDE (veure apartat 2 d’aquesta circular).

El pagament es pot carregar al compte d’un club a petició d’una persona autoritzada del club (per correu electrònic a federacio@escacs.cat amb còpia a arbitres@escacs.cat), o mitjançant ingrés o transferència bancària a qualsevol compte de la Federació:

 

Banc de Sabadell: ES33 0081 0191 9800 0132 5540

La Caixa: ES28 2100 0804 3002 0084 8216

BBVA: ES13 0182 0206 3702 0005 2858

 

Totes les llicències arbitrals s’han de fer efectives abans del 1 de maig de 2021. Les llicències d’àrbitre tramitades fora de termini tindran un 20% de recàrrec del seu preu.

No obstant això, es recorda als Àrbitres Nacionals FEDA (AN), Àrbitres FIDE (FA) i Àrbitres Internacionals (IA) que caldrà complir els terminis establerts per la FEDA en la renovació i alta de llicències A i B1 per poder optar com àrbitre a la participació en Campionats d’Espanya.

En cap cas s’admetran registres de tornejos, informes de tornejos oficials o homologats d’àrbitres que no estiguin al corrent de pagament de la seva llicència arbitral.

Tampoc s’admetran licitacions d’àrbitres que no estiguin al corrent del pagament de la seva llicència arbitral, o de la llicència arbitral necessària per optar a una determinada plaça d’un torneig. Els Àrbitres en pràctiques i els Àrbitres de Suport poden licitar únicament les places d’àrbitre auxiliar.

Per a aquells tornejos que es licitin al final de la temporada en curs però se celebrin a l’inici de la temporada següent, els candidats hauran d’estar al corrent de pagament en el moment de la licitació (llicència vigent) i en el moment del cobrament (llicència nova) o, en cas de no haver tramitat llicència aquest any, tramitar i fer efectiu el pagament de la llicència de l’any següent abans del tancament del termini de la licitació.

 

2.LLICÈNCIES ARBITRALS FIDE

D’acord amb el Handbook de la FIDE (Art. B.06.6.6) i la circular de la FEDA 31/2012 des de l’1 de gener de 2013 no s’avaluen ni registren torneigs per Elo FIDE en els que intervinguin àrbitres sense llicència FIDE (principal, adjunts i, en general, tots els que figurin a l’informe IT3).

Els àrbitres que tinguin intenció d’arbitrar proves vàlides per Elo FIDE hauran d’estar al corrent del pagament de la quota FIDE abans de fer el registre a la FCE. La llicència es pot demanar a la FEDA en qualsevol moment i una vegada pagada tindrà efecte des del segon dia següent a la recepció del seu import. L’import de la llicència bàsica per qualsevol àrbitre amb titulació inferior a Àrbitre FIDE és 20€. Aquesta llicència és vàlida de per vida amb l’única condició de que l’àrbitre no perdi l’estatus d’actiu a la FIDE (2 anys sense arbitrar).

La FEDA explica el procediment i preus de pagament i actualització de la quota arbitral FIDE a la Circular FEDA 31/2012.

Els àrbitres de la FCE que vulguin realitzar el pagament d’aquesta quota a través de la Federació Catalana el poden realitzar carregant-lo al compte d’un club a petició d’una persona autoritzada del club (per correu electrònic a federacio@escacs.cat amb còpia a arbitres@escacs.cat), mitjançant ingrés o transferència bancària a qualsevol dels comptes esmentats a l’apartat 1 d’aquesta circular, o personalment a la seu social de la FCE. En qualsevol cas, han de tenir en compte que el pagament a la FEDA, i per tant la validesa de la mateixa, tindrà una demora addicional.

 

3. CONDICIÓ D’ÀRBITRE FEDERAT DEL COMITÈ TÈCNIC D’ÀRBITRES DE LA FCE. LLICÈNCIES SWISS-MANAGER

D’acord amb el Reglament del Comitè Tècnic d’Àrbitres de la Federació Catalana d’Escacs, “són àrbitres federats tots els àrbitres amb el títol d’àrbitre de suport o superior o en pràctiques, en possessió de la corresponent llicència federativa tramitada davant de la FCE i al corrent del pagament de les quotes establertes”.

A efectes de llicència federativa s’admetran totes les llicències arbitrals (A, B1, B2 i C) sempre que aquestes estiguin tramitades a través de la FCE.

La Federació Catalana d’Escacs ofereix gratuïtament als àrbitres amb llicència en vigor i titulació d’AC o superior una llicència gratuïta de Swiss Manager. La petició de llicència de Swiss Manager s’ha de realitzar a la federació a través del correu federacio@escacs.cat indicant el nom de l’àrbitre sol·licitant.

 

4. ÀRBITRES AMB LLICÈNCIA ÚNICA TRAMITADA A TRAVÉS D’ALTRES AUTONOMIES

Els àrbitres nacionals FEDA (AN), àrbitres FIDE (FA) i àrbitres internacionals (IA) amb llicència única tramitada a través d’altres autonomies no podran participar en competicions oficials o homologades celebrades dintre del territori català sense tenir com a mínim una llicència arbitral B2 en vigor tramitada a la FCE.

Els àrbitres autonòmics que hagin superat l’examen teòric per l’obtenció del títol d’àrbitre nacional FEDA, però encara no el tinguin, hauran de demanar 40 dies abans de la celebració del torneig l’homologació del seu títol a la Comissió Delegada d’Àrbitres, qui decidirà si són aptes o no per arbitrar torneigs homologats dintre del territori català. En cas que resultessin aptes, podran arbitrar sota les mateixes condicions indicades al paràgraf anterior per als àrbitres nacionals FEDA (AN) amb llicència única tramitada a través d’altres autonomies.

 

5. DIETES I DESPLAÇAMENTS

Atès als dubtes que darrerament s’han plantejat a la Federació sobre el pagament de dietes i desplaçaments es publiquen els següents aclariments:

  • A les competicions d’àmbit territorial es pagarà el quilometratge a 0,19 €/quilòmetre per als no residents a la localitat de celebració de la competició i s’haurà de justificar adjuntant còpia del permís de circulació del vehicle i del carnet de conduir de l’àrbitre. Si venen amb transport públic se'ls abonarà el 100% de la despesa amb la justificació dels comprovants originals. Els àrbitres residents fora de la delegació rebran l'import del desplaçament des del límit provincial fins al lloc de celebració del torneig.
  • A les competicions d’àmbit nacional el quilometratge es pagarà a 0,19 €/quilòmetre i s’haurà de justificar adjuntant còpia del permís de circulació del vehicle i del carnet de conduir de l’àrbitre. Si venen amb transport públic se'ls abonarà el 100% de la despesa. Es pagaran únicament els desplaçaments dins de territori català.
  • En totes les competicions, quan l’organització cobreixi altres despeses, com ara allotjament, manutenció, peatges, aparcament... s’indicarà a les condicions de la licitació. Totes les despeses no previstes a la licitació no seran cobertes.

Des de la Federació s’enviarà un justificant per l'honorari de l’arbitratge i un altre, si s’escau, per a dietes i desplaçaments. Serà imprescindible el seu retorn, degudament signat i documentat i no més tard de 90 dies a partir de la data de finalització del torneig, per procedir al pagament del mateix. No s’accepten rebuts escanejats, però sí amb signatura digital oficial o manuscrita. La retribució tindrà una retenció segons la legislació vigent i s’abonarà en el termini màxim de 10 dies des de la conformitat de l’informe. Els àrbitres en pràctiques que participin en competicions vàlides per normes arbitrals només cobraran el 75% de la tarifa publicada a la licitació.

 

6. TRAMITACIÓ DE REGISTRES I INFORMES

Un torneig privat que sigui valorat per Elo FIDE, FEDA i/o FCE s’haurà de registrar com a molt tard 40 dies abans de l’inici de la competició per garantir la seva correcta tramitació. Els torneigs que tinguin més d’un grup hauran de presentar un imprès de registre FCE per cadascun dels grups. El registre es realitzarà enviant degudament omplert el formulari adjunt (imprès per al Registre FCE de torneigs) a l’adreça de correu torneigs@escacs.cat. La Federació, després de comprovar que el torneig compleix els requisits per ser avaluat, carregarà al compte del club organitzador la quota del torneig en el moment del seu registre i publicarà les dades del torneig al web de la FCE.

La Federació Catalana podrà admetre el registre de tornejos fora de termini amb una antelació raonable a l’inici de la competició. En aquests casos, però, no es podrà garantir que el torneig pugui ser registrat per avaluació FIDE i podria haver un recàrrec a la quota d’homologació, que la FCE carregaria al compte del club.

L’àrbitre principal haurà d’enviar l’informe per correu electrònic a torneigs@escacs.cat (amb còpia a arbitres@escacs.cat) en un termini màxim de 10 dies naturals després de la data de finalització del torneig. En el termini màxim de 15 dies naturals, es podrà sol·licitar als àrbitres i organitzadors una nova informació si es considera que la presentada és insuficient o incompleta.

Documentació a presentar a l’informe:

a) Arxiu de programa informàtic d’aparellament SWISS MANAGER complert amb totes les dades.

b) En torneigs jugats per sistema lliga, totes les partides del torneig en suport informàtic.

c) En torneigs jugats per sistema suís, les partides del primer grup del torneig en suport informàtic (mínim els 10 primers taulers)

 

En els torneigs actius o aquells torneigs on no participin majors de 16 anys, no caldrà enviar cap partida en suport informàtic.

I també la documentació següent escanejada (en formats jpg o pdf):

a) Imprès de presentació d’informes per Elo català segons el model oficial de la FCE (ITC) signat per l’àrbitre principal de la competició.

b) Si n’hi haguessin, certificats de normes d’àrbitre català o de suport, signats per l’àrbitre principal.

c) Si el torneig és valorat per a la FIDE, l’informe FIDE (complet) segons indica la Federació Espanyola per la presentació d’informes valorats FIDE (Veure Circular FEDA 10/2015).

d) Si hi haguessin reclamacions, els fulls de reclamació de la competició.

e) Si n’hi haguessin, les actes de les reunions del Comitè de Competició i Comitè d’Apel·lació del torneig.

 

El termini per a la recepció de documentació dels torneigs es tancarà 10 dies naturals abans de la data de publicació de la nova llista d’Elo corresponent.

 

Barcelona, a 16 de desembre de 2020

Comissió Delegada d’Àrbitres de la Federació Catalana d’Escacs