A TOTS ELS ÀRBITRES CATALANS

1.LLICÈNCIES ARBITRALS FCE 2018

Tots els àrbitres que participin en un torneig al territori català, oficial o homologat, que estigui avaluat per la FIDE, FEDA, FCE, que formi part del Circuit Català d’Oberts Internacionals (com a membres o aspirants) o en el que existeixi la possibilitat de consecució de normes de jugador o àrbitre; han d’estar al corrent del pagament de la llicència arbitral única abans del començament del torneig.

Solament la Federació Catalana d’Escacs pot emetre llicències en el seu àmbit territorial, que comunicarà a la FEDA pel seu registre.

El preu de la llicència arbitral tramitada a Catalunya per l’any 2018 aprovada per l’assemblea general ordinària del 25 de novembre de 2017, varia en funció de la titulació arbitral i les atribucions de l’àrbitre. Es defineixen, quatre tipus de llicències:

Àrbitre Internacional (IA)

90 €

Llicència A

Àrbitre FIDE (FA)

90 €

Llicència A

Àrbitre Nacional (AN)

90 €

Llicència B.1

Àrbitre Català (AC) + quota FEDA

90 €

Llicència B.1

Àrbitre Català (AC) sense quota FEDA

34,10 €

Llicència B.2

Àrbitre Català en Pràctiques (ACP)

34,10 €

Llicència C

Àrbitre de Suport (AS)

34,10 €

Llicència C

Àrbitre de Suport en Pràctiques (ASP)

34,10 €

Llicència C

Els àrbitres principals de proves vàlides per l’obtenció de títols internacionals de jugadors han d’estar en possessió de la Llicència A, a més de la quota única establerta per la FIDE (veure apartat 2 d’aquesta circular).

Els àrbitres principals de proves vàlides per ELO FIDE i/o FEDA han d’estar en possessió de la Llicència A o B.1, a més de la quota única establerta per la FIDE (veure apartat 2 d’aquesta circular).

Els àrbitres adjunts de proves vàlides per ELO FIDE i/o FEDA han d’estar en possessió de la Llicència A, B.1 o B.2, a més de la quota única establerta per la FIDE (veure apartat 2 d’aquesta circular).

Els àrbitres principals i adjunts de proves vàlides per ELO català han d’estar en possessió de la Llicència A, B.1 o B.2.

El pagament es pot fer a qualsevol compte de la Federació:

Banc de Sabadell: ES33 0081 0191 9800 0132 5540

La Caixa: ES28 2100 0804 3002 0084 8216

BBVA: ES13 0182 0206 3702 0005 2858

Totes les llicències arbitrals s’han de fer efectives abans del 1 de maig de 2018. Les llicències d’àrbitre tramitades fora de termini tindran un 20% de recàrrec del seu preu.

No obstant això, es recorda als Àrbitres Nacionals FEDA (AN), Àrbitres FIDE (FA) i Àrbitres Internacionals (IA) que caldrà complir els terminis  establerts per la FEDA en la renovació i alta de llicències A i B.1 per poder optar com àrbitre a la participació en Campionats d’Espanya.

En cap cas s’admetran registres de torneigs, informes de torneigs oficials o homologats d’àrbitres que no estiguin al corrent de pagament de la seva llicència arbitral.

Tampoc s’admetran licitacions d’àrbitres que no estiguin al corrent del pagament de la seva llicència arbitral, o de la llicència arbitral necessària per optar a una determinada plaça d’un torneig. Per a aquells tornejos que es licitin l’any 2017, però es celebrin l’any 2018, caldrà que els candidats estiguin al corrent de pagament en el moment de la licitació (Llicència 2017) i en el moment del cobrament (Llicència 2018).

De forma anàloga, per a aquells tornejos que es licitin l’any 2018, però es celebrin l’any 2019, caldrà que els candidats estiguin al corrent de pagament en el moment de la licitació (Llicència 2018) i en el moment del cobrament (Llicència 2019).

2.LLICÈNCIES ARBITRALS FIDE 2018

D’acord amb el Handbook de la FIDE (Art. B.06.6) i la circular de la FEDA 31/2012 a partir del 1 de gener de 2013 no s’avaluaran ni registraran torneigs per ELO FIDE en els que intervinguin àrbitres sense llicència FIDE (Principal, adjunts i, en general, tots els que figurin a l’informe IT3).

Els àrbitres que tinguin intenció d’arbitrar proves vàlides per ELO FIDE hauran d’estar al corrent del pagament de la quota FIDE abans de fer el registre a la FCE. A partir del 1 de gener de 2013, la llicència es podrà demanar a la FEDA en qualsevol moment. Una vegada pagada, tindrà efecte des de el segon dia següent a la recepció del seu import.

La FEDA explica el procediment i preus de pagament i modificació de la quota arbitral FIDE a la Circular FEDA 31/2012. La llista d’àrbitres al corrent del pagament es pot trobar al següent enllaç.

Els àrbitres de la FCE que vulguin realitzar el pagament d’aquesta quota a través de la federació catalana, el poden realitzar mitjançant ingrés o transferència bancària, a qualsevol dels comptes esmentats a l’apartat 1 d’aquesta circular, o personalment a la seu social de la FCE. En qualsevol cas, han de tenir en compte que el pagament a la FEDA, i per tant la validesa de la mateixa, tindrà una demora addicional.

3. CONDICIÓ D’ÀRBITRE FEDERAT DEL COMITÈ TÈCNIC D’ÀRBITRES DE LA FCE.

D’acord amb el Reglament del Comitè Tècnic d’Àrbitres de la Federació Catalana d’Escacs, “són àrbitres federats tots els àrbitres amb el títol d’àrbitre de suport o superior, en possessió de la corresponent llicència federativa tramitada davant de la FCE i al corrent del pagament de les quotes establertes”.

A efectes de llicència federativa s’admetran totes les llicències arbitrals (A, B.1, B.2 i C) sempre que aquestes estiguin tramitades a través de la FCE.

4. ÀRBITRES AMB LLICÈNCIA ÚNICA TRAMITADA A TRAVÉS D’ALTRES AUTONOMIES

Els àrbitres nacionals FEDA (AN), àrbitres FIDE (FA) i àrbitres internacionals (IA) amb llicència única tramitada a través d’altres autonomies podran participar en competicions homologades, que formin part del Circuit Català d’Oberts Internacionals (com a membres o aspirants) o en les que existeixi la possibilitat de consecució de normes de jugador o àrbitre celebrades dintre del territori català; amb les limitacions pròpies de la seva titulació arbitral. No podran, però, optar a licitacions de torneigs oficials de la Federació Catalana d’Escacs.

Els àrbitres autonòmics que hagin superat l’examen teòric per l’obtenció del títol d’àrbitre nacional FEDA, però encara no el tinguin, hauran de demanar 90 dies abans de la celebració del torneig la homologació del seu títol a la Comissió Delegada d’Àrbitres; qui decidirà si son aptes o no per arbitrar torneigs homologats dintre del territori català. En cas que resultessin aptes, podran arbitrar sota les mateixes condicions que els àrbitres nacionals FEDA (AN) amb llicència única tramitada a través d’altres autonomies.

5.TITULACIONS ARBITRALS DE LA FCE

Atès als dubtes que darrerament s’han plantejat a la federació sobre la consecució de normes d’àrbitres i el procediment de petició del títol; es publiquen els següents aclariments:

La petició del títol d’àrbitre català o àrbitre de suport s’ha de realitzar a la federació a través del correu federacio@escacs.cat. Per que la petició sigui atesa, l’àrbitre haurà d’aportar la següent documentació per cadascun dels torneigs:

  • Imprès de presentació d’informes per ELO català segons el model oficial de la FCE (ITC) signat per l’àrbitre principal de la competició.
  • Informe de normes d’àrbitre (imprès AS-P o AC-P) amb valoració positiva, signat per l’àrbitre principal de la competició.

Només s’acceptaran les normes que, a més a més de complir amb tota la resta de requisits reglamentaris, s’hagin rebut junt amb l’informe del torneig.

6. SANCIONS

Les llicències d’àrbitre de la FCDE pagades fora de termini tindran un recàrrec del 20% del seu preu, independentment d’altres recàrrecs o sancions imposats per la FIDE o FEDA.

Barcelona, a 1 de desembre de 2017

Comitè Tècnic d’Àrbitres de la F.C.d’E.