Organització:

Federació Catalana d’Escacs amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona i el Secretariat de Cotxeres de Sants.

Participants:

El torneig el formen 10 esportistes. El sorteig de números es farà online el dia 15 de juliol per la tarda.

Vuit jugadors seran seleccionats per ordre estricte d’elo Fide Standard de la llista del mes de juliol. Les dues places restants seran per invitació de l’organització. Hauran de tenir bandera Fide espanyola o andorrana, tenir llicència per a la temporada 2021 de jugador per la federació catalana o tenir llicència per a la temporada 2021 en altre territorial i haver nascut a Catalunya.

          Taula 1         Taula 2         Taula 3        Taula 4         Taula 5
Ronda 1 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6
Ronda 2 10 6 7 5 8 4 9 3 1 2
Ronda 3 2 10 3 1 4 9 5 8 6 7
Ronda 4 10 7 8 6 9 5 1 4 2 3
Ronda 5 3 10 4 2 5 1 6 9 7 8
Ronda 6 10 8 9 7 1 6 2 5 3 4
Ronda 7 4 10 5 3 6 2 7 1 8 9
Ronda 8 10 9 1 8 2 7 3 6 4 5
Ronda 9 5 10 6 4 7 3 8 2 9 1
 
Sala de joc:

La sala de joc serà el Centre Cívic Cotxeres de Sants, Carrer de Sants, 79, 08014 Barcelona.

Dies i horari de joc:

El torneig es jugarà a ronda diària del 18 al 26 d’agost de 2021, ambdós inclosos. Totes les rondes s’iniciaran a les 16:30 hores.

Sistema de joc:

Es disputarà pel sistema de lliga de tots contra tots a una volta atesa la situació sanitària.

Ritme de joc:

90 minuts + 30 segons d’increment per cada jugada efectuada. No es podran fer proposicions de taules abans de la jugada 30.

Se’ls hi donarà la partida per perduda a aquells esportistes que arribin amb més de 30 minuts de retard.

Avaluació:

El torneig serà vàlid per a elo FIDE Standard, FEDA i elo FCE Standard.

Direcció del torneig:

El Director del torneig serà el Sr. Jordi Magem Badals.

Arbitratge:

L’àrbitre principal es designarà per licitació.

Comitè de Competició:

Estarà format pel director del torneig i dos delegats federatius designats abans de l’inici del torneig.

Premis:

El total de premis serà de 6.300€.

 

Premis

1

1.500,00 €

2

1.200,00 €

3

1.000,00 €

4

750,00 €

5

500,00 €

6

400,00 €

7

300,00 €

8

250,00 €

9

200,00 €

10

200,00 €

Hi haurà trofeus pels tres primers classificats.

Els premis en metàl·lic estan sotmesos a retenció espanyola d’IRPF segons la legislació fiscal espanyola vigent i es pagaran per transferència bancària al número de compte que s’indiqui en el rebut del premi.

Per poder cobrar el premi serà necessari:

  • Enviar escanejat una còpia del DNI o del passaport per les dues cares al correu federacio@escacs.cat.
  • Omplir i signar el model d'imprès federatiu per al pagament de premis per transferència bancària i fer-ho arribar amb signatura digital o en original (no val escanejat) a la Federació.
  • Indicar el número de compte bancari on es vulgui cobrar el premi.

Desempats:

Els premis no es repartiran entre els esportistes empatats. Els desempats es resoldran per:

1r: Resultat particular

2n: Nombre de victòries, amb incompareixences incloses

3r: Sonnenborn-Berger

4t: Koya

Retransmissió:

El torneig podrà seguir-se per Internet mitjançant el portal de la Federació Catalana d’Escacs, així com en diferents portals online.

Mesures sanitàries:

Atesa la situació sanitària actual, no es podrà assistir a la sala de joc, a excepció d’esportistes, àrbitres i membres de l’organització. Tot i així, la sala estarà equipada amb càmeres per poder visualitzar-ho en streaming.

Abans d’accedir a la sala de joc, els esportistes hauran de passar totes les mesures sanitàries:

  • Es prendrà la temperatura a tothom a la seva arribada.
  • S’hauran de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic i hauran de passar per l’estora desinfectant.

Un cop acabi la partida, cada esportista signarà la seva planella, la deixarà al mig del tauler o a l’àrbitre i abandonarà la sala de joc.

Telefonia:

Es prohibeix l’entrada de qualsevol tipus d’aparell electrònic i dispositiu mòbil a la sala de joc. En el cas que es tingui possessió d’un i, a més, soni o es faci ús, perdrà la partida en joc.

Ètica:

Els esportistes no actuaran de forma que deshonrin el joc dels escacs i es comportaran correctament, tant dintre com fora de les instal·lacions esportives. No està permès als esportistes abandonar el recinte de joc sense el permís de l’àrbitre.  

Acceptació de les bases:

La participació al torneig implica l'acceptació d’aquestes bases. Tot el que no estigui previst en aquesta circular es resoldrà aplicant els reglaments de la FCdE o la FIDE.

En tot moment, s’hauran de seguir les mesures higièniques i indicades pel protocol de la Federació Catalana d’Escacs i de les Cotxeres de Sants.

El protocol sanitari a seguir serà el PLA D’ACTUACIÓ PER PREVENIR EL CONTAGI PER COVID‐19

Publicitat:

La Federació Catalana d’Escacs té la voluntat de fer difusió de l'esdeveniment tant a la premsa com a les xarxes socials, pel què prendrà i publicarà imatges, així com les dades mínimes necessàries per fer les classificacions i aparellaments. Per la qual cosa, al formalitzar la inscripció els participants autoritzen a l’organització a publicar imatges del torneig en les quals hi apareguin per tal de fer difusió de l’activitat. Igualment, es dóna permís per publicar fotografies, vídeos i les dades mínimes a d’altres empreses col·laboradores de l'esdeveniment.