1.ANTECEDENTS.

En la circular CAT/EBA 39/2016 s’estableixen els CRITERIS DE DISTRIBUCIÓ DE PLACES PER A LES FASES PRÈVIES DEL CAMPIONAT DE CATALUNYA D’EDATS (sub-8 a sub-18).

Amb aquesta Circular s’estableix el desenvolupament d’aquests criteris per a la determinació de l’organització per part dels Clubs i/o Entitats d’aquestes Fases Prèvies per a l’any 2016, en representació de la seva Comarca, Agrupació de Comarques o Partició de Comarques.

Atenent a la situació econòmica actual, fins que no es disposi d’una resolució ferma de les assignacions econòmiques que rebrà aquesta FCE per part de la Generalitat de Catalunya, no es poden garantir els valors percentuals de les places classificatòries que estan indicats en la circular CAT/EBA 39/2016, tant per a les places nominatives com per a les assignades a través de la taula que en ella surt; de forma que el número de places es continuaran mantenint, però els percentatges assignats seran comunicats per una nova circular un cop es disposi d’una assignació pressupostària confirmada.

2. PARÀMETRES PRINCIPALS I COMARQUES I AGRUPACIONS DE COMARQUES CANDIDATES.

a. COMARQUES I AGRUPACIONS DE COMARQUES ADJUDICADES.

En base al número de llicències federatives que es disposa per cada tram d’edat corresponent a la llista publicada per la FCE en el mes de juny d’aquest any, i tenint en compte criteris de territorialitat i de promoció de la participació, la FCE ha realitzat la següent distribució de Territoris per a les Fases Prèvies del 2017:

BARCELONA:

 • Agrupació de Comarques del Baix Llobregat, per a totes les categories d’edats, organitzant el campionat l’Associació de Clubs del Baix Llobregat i en la comarca del Baix Llobregat.
 • Comarca del Barcelonès, per a totes les categories d’edats, organitzant el campionat el Consell Esportiu Escolar de Barcelona (CEEB) i en la ciutat de Barcelona.
 • Partició de la comarca del Vallès Occidental per a les categories sub-8, sub-10, sub-12 i sub-14 en “Vallès Occidental” i “Zona Sabadell”. L’organització del campionat del “Vallès Occidental” recaurà sobre l’Agrupació de Clubs del Vallès Occidental, i la “Zona Sabadell” sobre el Consell Esportiu Sabadell Nord i la S.C.C. Sabadell, i aquest últim només es podrà disputar a la ciutat de Sabadell. Aquestes dues particions no podran coincidir en horaris de competició, tenint preferència la zona “Vallès Occidental”, i ambdues restaran obertes a la inscripció de qualsevol esportista del territori del Vallès Occidental.
 • Comarca del Vallès Occidental per a les categories sub-16 i sub-18, organitzant el campionat l’Agrupació de Clubs del Vallès Occidental.
 • Agrupació de Comarques del Vallès Oriental, Osona i Maresme, per a totes les categories, organitzant el campionat la Comissió d’Escacs del Consell Esportiu del Vallès Oriental i en la comarca del Vallès Oriental.
 • Comarques de l’Alt Penedès i Garraf per a totes les categories d’edats, organitzant el campionat l'Agrupació de clubs de les dues comarques.
 • Agrupació de comarques de l'Anoia, Bages, Berguedà i Moianès, per a totes les categories, organitzant el campionat l’Escola Joviat i en les comarques de l'Anoia i Bages.

GIRONA:

 • Agrupació de Comarques Gironines (Alt Empordà, Baix Empordà, Garrotxa, Gironès, Pla de l’Estany i La Selva), per a totes les categories, organitzant el campionat la delegació territorial de Girona.

LLEIDA:

 • Agrupació de Comarques Pirinenques (Andorra, Alt Urgell, Pallars Sobirà i la Cerdanya de Girona), per a totes les categories.
 • Agrupació de Comarques del Pla de Lleida (Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segarra, Segrià, Solsonès i Urgell), per a totes les categories; organitzant el campionat la delegació territorial de Lleida.

TARRAGONA:

 • Agrupació de Comarques de Terres de l’Ebre (Baix Ebre, Montsià, Ribera d’Ebre i Terra Alta), per a les categories sub-8, sub-10, sub-12 i sub-14; organitzant el campionat la delegació territorial de Tarragona.
 • Agrupació de Comarques del Camp de Tarragona (Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat i Tarragonès) per a les categories sub-8, sub-10, sub-12 i sub-14; organitzant el campionat l’agrupació de Consells Esportius del Camp de Tarragona i la delegació territorial de Tarragona.
 • Agrupació de totes les comarques tarragonines, per a les categories sub-16 i sub-18, organitzant el campionat la delegació territorial de Tarragona.

Aquelles comarques que en l’actualitat no tenen esportistes federats menors de 18 anys, però que per als campionats del 2017 en puguin tenir, quedaran assignades a algun dels Territoris indicats per disputar les seves fases prèvies.

La FCE i les seves territorials podran admetre propostes alternatives d’alguna distribució comarcal que comportin una millora territorial a la proposada i que estiguin consensuades per un col·lectiu de Clubs significatiu en el territori afectat.

b. PLACES COMPLEMENTÀRIES.

Les places complementàries que s’assignaran per a les fases prèvies de l’any 2017 venen establertes pels resultats obtinguts en el Campionat de Catalunya Individual d’Edats de l’any 2016.

S’assignaran les següents places complementàries al 100% (veure nota als antecedents) per categoria (sub-8 a sub-18) com indica el punt 8 del Criteris de Distribució i que consisteix en l’allotjament en modalitat i pensió tal com indiqui la Federació, en l’hotel designat per aquesta. Les places són les següents:


Sub-8 (a l’any 2016):

 • Una (1) plaça nominativa al 100% per a l’esportista Miquel Company Fernandez (Vallès Oriental).

Sub-10 (a l’any 2016):

 • Una (1) plaça nominativa al 100% per a l’esportista David Acevedo Egido (Gironès)
 • Una (1) plaça complementària al 100% per al tram d’edat i la comarca en la que participi l’esportista Jaume Alcon Llosada (Pirinenques).
 • Una (1) plaça complementària al 100% per al tram d’edat i la comarca en la que participi l’esportista Jordi Camprubí Juanola (Gironès).

Sub-12 (a l’any 2016):

 • Una (1) plaça nominativa al 100% per a l’esportista Llibert Céspedes Llaverias (El Barcelonès).
 • Una (1) plaça complementària al 100% per al tram d’edat i la comarca en la que participi l’esportista Pau Pueyo Amorós (Baix Llobregat).
 • Una (1) plaça complementària al 100% per al tram d’edat i la comarca en la que participi l’esportista Daniel Álvarez Albiol (El Barcelonès).

Sub-14 (a l’any 2016):

 • Una (1) plaça nominativa al 100% per a l’esportista Sergi López Pajuelo (Vallès Oriental).
 • Una (1) plaça nominativa al 100% per a l’esportista Joana Ros Alonso (Baix Llobregat).
 • Una (1) plaça complementària al 100% per al tram d’edat i la comarca en la que participi l’esportista Víctor Álvarez Albiol (El Barcelonès).
 • Una (1) plaça complementària al 100% per al tram d’edat i la comarca en la que participi l’esportista Hector Sama Salinas (El Barcelonès).

Sub-16 (a l’any 2016):

 • Una (1) plaça nominativa al 100% per a l’esportista Guillem Porta Tovar (El Barcelonès).
 • Una (1) plaça complementària al 100% per al tram d’edat i la comarca en la que participi l’esportista Gerard Ayats Llobera (Vallès Oriental).
 • Una (1) plaça complementària al 100% per al tram d’edat i la comarca en la que participi l’esportista Xavier Povill Clarós (El Barcelonès).

Sub-18 (a l’any 2016):

 • La plaça de campió de sub-18 seria per a un jugador de la categoria de segon any.
 • Una (1) plaça complementària al 100% per a l’esportista Àlex Ventura Bolet (El Barcelonès).
 • En aquest cas,  la resta de les places complementàries de la categoria sub-18 queda a disposició de la Comissió d’Escacs Base de la FCE que podran deixar-les vacants o assignar-les novament en la categoria sub18 per criteris tècnics i/o de territorialitat.

c. PLACES ASSIGNADES (NOMINATIVES, ADJUDICADES I COMPLEMENTÀRIES)

La distribució de les places que s’assignaran per a cada fase prèvia de l’any 2017 venen determinades en la taula de l’apartat 10 del Criteris de Distribució de Places que surt publicada a la circular CAT/EBA 39/2016. Per als percentatges indicats, cal tenir en compte la nota posada als antecedents d’aquesta circular.


d. CALENDARI DE COMPETICIÓ.

Per la realització d’aquestes fases prèvies s’establirà un Calendari de Competició, marcat per un període que anirà des del divendres 11 de novembre de 2016 fins el dissabte 4 de març de 2017, ambdós inclosos; i cada territori s’organitzarà com més s’adeqüi a la seva idiosincràsia de competició.

Quan s’iniciï la Lliga Catalana de 2017, no es podrà organitzar aquesta competició en diumenges, i quedarà a criteri dels organitzadors, junt amb el vist-i-plau de la FCE, permetre la coincidència amb el calendari dels dissabtes de Divisió d’Honor.

3. CONVENI.

Els Clubs i/o Entitats dels Territoris indicats, a excepció dels territoris que ja ve marcat que organitzen les delegacions territorials corresponents, caldrà que confirmin l’acceptació de l’organització d’aquests campionats.

L’organització en cada territori d’aquestes fases prèvies serà a les categories que s’indiquen en cada una d’elles, i s’haurà d’organitzar un campionat per a cada tram d’edat sense barrejar-ne les edats.

El Club o agrupacions de Clubs, i les Entitats determinades per a cada territori, signaran un conveni amb la Federació Catalana d’Escacs, en el qual s’especificaran els drets i deures de cadascuna de les parts, així com s’aprovarà el reglament específic de cada fase prèvia.

En cas que als territoris indicats es generés una vacant d’organització d’aquestes fases, serà la corresponent delegació territorial de la FCE qui assumirà l’organització d’aquesta fase prèvia i determinarà on i com es realitzarà aquesta.