1.ANTECEDENTS. 

En la circular CAT/EBA 29/2014 s’estableixen els CRITERIS DE DISTRIBUCIÓ DE PLACES PER A LES FASES PRÈVIES DEL CAMPIONAT DE CATALUNYA D’EDATS (sub-8 a sub-18) revisats per a l’any 2015. 


Amb aquesta Circular s’estableix el desenvolupament d’aquests criteris per a la determinació de l’organització per part dels Clubs i/o Entitats d’aquestes Fases Prèvies per a l’any 2015, en representació de la seva Comarca, Agrupació de Comarques o Partició de Comarques.

Atenent a la situació econòmica actual, fins que no es disposi d’una resolució ferma de les assignacions econòmiques que rebrà aquesta FCE per part de la Generalitat de Catalunya, no es poden garantir els valors percentuals de les places classificatòries que estan indicats en la circular CAT/EBA 29/2014, tant per a les places nominatives com per a les assignades a través de la taula que en ella surt; de forma que el número de places es continuaran mantenint, però els percentatges assignats seran comunicats per una nova circular un cop es disposi d’una assignació pressupostària confirmada.


2.  PARÀMETRES PRINCIPALS I COMARQUES I AGRUPACIONS DE COMARQUES CANDIDATES.

a. COMARQUES I AGRUPACIONS DE COMARQUES ADJUDICADES.

En base al número de llicències federatives que es disposa per cada tram d’edat corresponent a la llista publicada per la FCE en el mes de juny d’aquest any, i tenint en compte criteris de territorialitat i de promoció de la participació, la FCE ha realitzat la següent distribució de Territoris per a les Fases Prèvies del 2015 :

BARCELONA:

 • Agrupació de Comarques del Baix Llobregat, l’Alt Penedès i Garraf,  per a totes les categories d’edats, organitzant el campionat l’Associació de Clubs del Baix Llobregat i en la comarca del Baix Llobregat.
 • Comarca del Barcelonès, per a totes les categories d’edats, organitzant el campionat el Consell Esportiu Escolar de Barcelona (CEEB) i en la ciutat de Barcelona.
 • Partició de la comarca del Vallès Occidental per a les categories sub-8, sub-10, sub-12 i sub-14 en “Vallès Occidental” i “Zona Sabadell”. L’organització del campionat del “Vallès Occidental” recaurà sobre  l’Agrupació de Clubs del Vallès Occidental, i la “Zona Sabadell”  sobre el Consell Esportiu Sabadell Nord i la S.C.C. Sabadell, i aquest últim només es podrà disputar a la ciutat de Sabadell. Aquestes dues particions no podran coincidir en horaris de competició, tenint preferència la zona “Vallès Occidental”, i ambdues restaran obertes a la inscripció de qualsevol esportista del territori del Vallès Occidental.
 • Comarca del Vallès Occidental per a les categories sub-16 i sub-18, organitzant el campionat l’Agrupació de Clubs del Vallès Occidental.
 • Agrupació de Comarques del Vallès Oriental, Osona i Maresme, per a totes les categories, organitzant el campionat la Comissió d’Escacs del Consell Esportiu del Vallès Oriental i en la comarca del Vallès Oriental.
 • Comarca de l’Anoia per a les categories sub-8, sub-10, sub-12 i sub-14, organitzant el campionat el C.E. Ateneu Igualadí.
 • Agrupació de comarques del Bages i Berguedà, per a totes les categories, i de la comarca de l’Anoia per a les categories sub-16 i sub-18; organitzant el campionat l’Escola Joviat i el C.E. Catalònia i en la comarca del Bages.

GIRONA:

 • Agrupació de Comarques Gironines (Alt Empordà, Baix Empordà, Garrotxa, Gironès, Pla de l’Estany i La Selva), per a totes les categories, organitzant el campionat la delegació territorial de Girona.

LLEIDA:

 • Agrupació de Comarques Pirinenques (Andorra, Alt Urgell, Pallars Sobirà i la Cerdanya de Girona), per a les categories sub-8, sub-10, sub-12 i sub-14; organitzant el campionat el Grup d’Escacs Valls d’Andorra (GEVA) i a l’Estat d’Andorra.
 • Agrupació de Comarques del Pla de Lleida (Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segarra, Segrià, Solsonès i Urgell), per a les categories sub-8, sub-10, sub-12 i sub-14; organitzant el campionat el Consell Esportiu de la Noguera i la delegació territorial de Lleida, i a la comarca de la Noguera.
 • Agrupació de totes les comarques lleidatanes, per a les categories sub-16 i sub-18; organitzant el campionat el Consell Esportiu de la Noguera i la delegació territorial de Lleida, i a la comarca de la Noguera.

TARRAGONA:

 • Agrupació de Comarques de Terres de l’Ebre (Baix Ebre, Montsià, Ribera d’Ebre i Terra Alta), per a les categories sub-8, sub-10, sub-12 i sub-14; organitzant el campionat
 • Agrupació de Comarques del Camp de Tarragona (Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat i Tarragonès) per a les categories sub-8, sub-10, sub-12 i sub-14; organitzant el campionat l’agrupació de Consells Esportius del Camp de Tarragona i la delegació territorial de Tarragona.
 • Agrupació de totes les comarques tarragonines, per a les categories sub-16 i sub-18.

Aquelles comarques que en l’actualitat no tenen esportistes federats menors de 18 anys, però que per als campionats del 2015 en puguin tenir, quedaran assignades a algun dels Territoris indicats per disputar les seves fases prèvies.

La FCE i les seves territorials podran admetre propostes alternatives d’alguna distribució comarcal que comportin una millora territorial a la proposada i que estiguin consensuades per un col·lectiu de Clubs significatiu en el territori afectat.


b.  PLACES COMPLEMENTÀRIES.

Les places complementàries que s’assignaran per a les fases prèvies de l’any 2015 venen establertes pels resultats obtinguts en el Campionat de Catalunya Individual d’Edats de l’any 2014.

S’assignaran les següents places complementàries al 100% (veure nota als antecedents) per categoria (sub-8 a sub-18) com indica el punt 8 del Criteris de Distribució i que consisteix en l’allotjament en modalitat i pensió tal com indiqui la Federació, en l’hotel designat per aquesta. Les places són les següents:

Sub-8 (a l’any 2014):

 • Una (1) plaça nominativa al 100% per a l’esportista Jordi Camprubí Juanola (Pla de l'Estany).

Sub-10 (a l’any 2014):

 • Una (1) plaça nominativa al 100% per a l’esportista Jaume Foix Martinez (EL SEGRIÀ)
 • Una (1) plaça complementària al 100% per al tram d’edat i la comarca en la que participi l’esportista Sergi Prats Safont (VALLÈS ORIENTAL).
 • Una (1) plaça complementària al 100% per al tram d’edat i la comarca en la que participi l’esportista Llibert Céspedes Llaverias (BARCELONÈS).

Sub-12 (a l’any 2014):

 • Una (1) plaça nominativa al 100% per a l’esportista Sergi Lopez Pajuelo (VALLÈS ORIENTAL).
 • ­Una (1) plaça complementària al 100% per al tram d’edat i la comarca en la que participi l’esportista Victor Álvarez Albiol (BARCELONÈS).
 • Una (1) plaça complementària al 100% per al tram d’edat i la comarca en la que participi l’esportista Hèctor Sama Salinas (BARCELONÈS).

Sub-14 (a l’any 2014):

 • Una (1) plaça nominativa al 100% per a l’esportista Xavier Povill Claros (BARCELONÈS).
 • Una (1) plaça nominativa al 100% per a l’esportista Andrea Jausàs López (BARCELONÈS).
 • Una (1) plaça complementària al 100% per al tram d’edat i la comarca en la que participi l’esportista Jaume Ros Alonso (BAIX LLOBREGAT).
 • Una (1) plaça complementària al 100% per al tram d’edat i la comarca en la que participi l’esportista Carlos Martínez López (BARCELONÈS).

Sub-16 (a l’any 2014):

 • Una (1) plaça nominativa al 100% per a l’esportista Pere Garriga Cazorla (VALLÈS ORIENTAL).
 • Una (1) plaça complementària al 100% per al tram d’edat i la comarca en la que participi l’esportista Ferran Cervelló Tost (BARCELONÈS).

Sub-18 (a l’any 2014):

 • Totes les places serien per a jugadors de la categoria de segon any. En aquest cas,  les places complementàries de la categoria sub-18 quedaran en disposició de la Comissió d’Escacs Base de la FCE que podran deixar-les vacants o assignar-les novament en la categoria sub18 per criteris tècnics i/o de territorialitat.

Quan la comarca amb plaça complementària quedi agrupada en altres comarques per a la disputa d’aquestes fases prèvies, serà aquesta Agrupació de Comarques la que li quedarà assignada la plaça complementària. 

En cas que hi hagués una partició de Comarca per a la disputa d’aquestes fases prèvies, la plaça complementària quedaria assignada a la part a que pertanyés el Club o l’Entitat de l’esportista afectat.

  
c.  PLACES ASSIGNADES (NOMINATIVES, ADJUDICADES I COMPLEMENTÀRIES) 

La distribució de les places que s’assignaran per a cada fase prèvia de l’any 2015 venen determinades en la taula de l’apartat 9 del Criteris de Distribució de Places que surt publicada a la circular CAT/EBA 29/2014. Per als percentatges indicats, cal tenir en compte la nota posada als antecedents d’aquesta circular.

d. CALENDARI DE COMPETICIÓ. 

Per la realització d’aquestes fases prèvies s’establirà un Calendari de Competició, marcat per un període que anirà des del divendres 14 de novembre de 2014 fins el dissabte 28 de febrer de 2015, ambdós inclosos; i cada territori s’organitzarà com més s’adeqüi a la seva idiosincràsia de competició. 

Per coincidència amb altres competicions i concentracions de la FCE, en el període que va des dels divendres 14 de novembre de 2014 fins el 7 de gener de 2015, aquesta competició només es podrà disputar en dies lectius escolars (de dilluns a divendres i fora del període de vacances). Si alguna fase requerís l’ús d’aquestes dates haurà demanar autorització a la FCE. 

Quan s’iniciï la Lliga Catalana de 2015, no es podrà organitzar aquesta competició en diumenges, i quedarà a criteri dels organitzadors, junt amb el vist-i-plau de la FCE, permetre la coincidència amb el calendari dels dissabtes de Divisió d’Honor. 

3. CONVENI. 

Els Clubs i/o Entitats dels Territoris indicats, a excepció dels territoris que ja ve marcat que organitzen les delegacions territorials corresponents, caldrà que confirmin l’acceptació de l’organització d’aquests campionats. 

L’organització en cada territori d’aquestes fases prèvies serà a les categories que s’indiquen en cada una d’elles, i s’haurà d’organitzar un campionat per a cada tram d’edat sense barrejar-ne les edats. 


El Club o agrupacions de Clubs, i les Entitats determinades per a cada territori, signaran un conveni amb la Federació Catalana d’Escacs, en el qual s’especificaran els drets i deures de cadascuna de les parts, així com s’aprovarà el reglament específic de cada fase prèvia.

En cas que als territoris indicats es generés una vacant d’organització d’aquestes fases, serà la corresponent delegació territorial de la FCE qui assumirà l’organització d’aquesta fase prèvia i determinarà on i com es realitzarà aquesta.

 

Barcelona, 4 de desembre de 2014.