Publicació de la circular CAT/EBA 32/2013 Fases prèvies del Campionat de Catalunya d’Edats per a l’any 2014 (sub-8 a sub-18)

1.ANTECEDENTS.
En la circular CAT/EBA 31/2013 s’estableixen els CRITERIS DE DISTRIBUCIÓ DE PLACES PER A LES FASES PRÈVIES DEL CAMPIONAT DE CATALUNYA D’EDATS (sub-8 a sub-18) revisats per a l’any 2014.
Amb aquesta Circular s’estableix el desenvolupament d’aquests criteris per a la determinació de l’organització per part dels Clubs i/o Entitats d’aquestes Fases Prèvies per a l’any 2014, en representació de la seva Comarca, Agrupació de Comarques o Partició de Comarques.

Atenent a la situació econòmica actual, fins que no es disposi d’una resolució ferma de les assignacions econòmiques que rebrà aquesta FCE per part de la Generalitat de Catalunya, no es poden garantir els valors percentuals de les places classificatòries que estan indicats en la circular 30/2013, tant per a les places nominatives com per a les assignades a través de la taula que en ella surt; de forma que el número de places es continuaran mantenint, però els percentatges assignats seran comunicats per una nova circular un cop es disposi d’una assignació pressupostària confirmada.


2.  PARÀMETRES PRINCIPALS I COMARQUES I AGRUPACIONS DE COMARQUES CANDIDATES.
a. COMARQUES I AGRUPACIONS DE COMARQUES ADJUDICADES.

En base al número de llicències federatives que es disposa per cada tram d’edat corresponent a la llista publicada per la FCE en el mes de juny d’aquest any, i tenint en compte criteris de territorialitat i de promoció de la participació, la FCE ha realitzat la següent distribució de Territoris per a les Fases Prèvies del 2014 :

BARCELONA:

 • Agrupació de Comarques del Baix Llobregat, l’Alt Penedès i Garraf,  per a totes les categories d’edats, organitzant el campionat l’Associació de Clubs del Baix Llobregat i en la comarca del Baix Llobregat.
 • Comarca del Barcelonès, per a totes les categories d’edats, organitzant el campionat el Consell Esportiu Escolar de Barcelona (CEEB) i en la ciutat de Barcelona.
 • Partició de la comarca del Vallès Occidental per a les categories sub-8, sub-10, sub-12 i sub-14 en “Vallès Occidental” i “Zona Sabadell”. L’organització del campionat del “Vallès Occidental” recaurà sobre  l’Agrupació de Clubs del Vallès Occidental, i la “Zona Sabadell”  sobre el Consell Esportiu Sabadell Nord i la S.C.C. Sabadell, i aquest últim només es podrà disputar a la ciutat de Sabadell. Aquestes dues particions no podran coincidir en horaris de competició, tenint preferència la zona “Vallès Occidental”, i ambdues restaren obertes a la inscripció de qualsevol esportista del territori del Vallès Occidental.
 • Comarca del Vallès Occidental per a les categories sub-16 i sub-18, organitzant el campionat l’Agrupació de Clubs del Vallès Occidental.
 • Agrupació de Comarques del Vallès Oriental, Osona i Maresme, per a totes les categories, organitzant el campionat la Comissió d’Escacs del Consell Esportiu del Vallès Oriental i en la comarca del Vallès Oriental.
 • Comarca de l’Anoia per a les categories sub-8, sub-10, sub-12 i sub-14, organitzant el campionat el C.E. Ateneu Igualadí.
 • Agrupació de comarques del Bages i Berguedà, per a totes les categories, i de la comarca de l’Anoia per a les categories sub-16 i sub-18; organitzant el campionat l’Escola Joviat i el C.E. Catalònia i en la comarca del Bages.

GIRONA:

 • Agrupació de Comarques Gironines (Alt Empordà, Baix Empordà, Garrotxa, Gironès, Pla de l’Estany i La Selva), per a totes les categories, organitzant el campionat la delegació territorial de Girona.

LLEIDA:

 • Agrupació de Comarques Pirinenques (Andorra, Alt Urgell, Pallars Sobirà i la Cerdanya de Girona), per a les categories sub-8, sub-10, sub-12 i sub-14; organitzant el campionat el Grup d’Escacs Valls d’Andorra (GEVA) i a l’Estat d’Andorra.
 • Agrupació de Comarques del Pla de Lleida (Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segarra, Segrià, Solsonès i Urgell), per a les categories sub-8, sub-10, sub-12 i sub-14; organitzant el campionat el Consell Esportiu de la Noguera i la delegació territorial de Lleida, i a la comarca de la Noguera.
 • Agrupació de totes les comarques lleidatanes, per a les categories sub-16 i sub-18; organitzant el campionat el Consell Esportiu de la Noguera i la delegació territorial de Lleida, i a la comarca de la Noguera.

TARRAGONA:

 • Agrupació de Comarques de Terres de l’Ebre (Baix Ebre, Montsià, Ribera d’Ebre i Terra Alta), per a les categories sub-8, sub-10, sub-12 i sub-14; organitzant el campionat
 • Agrupació de Comarques del Camp de Tarragona (Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat i Tarragonès) per a les categories sub-8, sub-10, sub-12 i sub-14; organitzant el campionat l’agrupació de Consells Esportius del Camp de Tarragona i la delegació territorial de Tarragona.
 • Agrupació de totes les comarques tarragonines, per a les categories sub-16 i sub-18, organitzant el campionat la delegació territorial de Tarragona.

Aquelles comarques que en l’actualitat no tenen esportistes federats menors de 18 anys, però que per als campionats del 2014 en puguin tenir, quedaran assignades a algun dels Territoris indicats per disputar les seves fases prèvies.

La FCE i les seves territorials podran admetre propostes alternatives d’alguna distribució comarcal que comportin una millora territorial a la proposada i que estiguin consensuades per un col·lectiu de Clubs significatiu en el territori afectat.


b.  PLACES COMPLEMENTÀRIES.
Les places complementàries que s’assignaran per a les fases prèvies de l’any 2014 venen establertes pels resultats obtinguts en el Campionat de Catalunya Individual d’Edats de l’any 2013.


S’assignaran les següents places complementàries al 100% (veure nota als antecedents) per categoria (sub-8 a sub-18) com indica el punt 8 del Criteris de Distribució i que consisteix en l’allotjament en modalitat i pensió tal com indiqui la Federació, en l’hotel designat per aquesta. Les places són les següents:

Sub-8 (a l’any 2013):

 • Una (1) plaça nominativa al 100% per a l’esportista Daniel Álvarez Albiol (BARCELONÈS).

Sub-10 (a l’any 2013):

 • Una (1) plaça nominativa al 100% per a l’esportista William Harutian Arthur (BAGES)
 • Una (1) plaça nominativa al 100% per a l’esportista Joana Ros Alonso (BAIX LLOBREGAT)
 • Una (1) plaça complementària al 100% per al tram d’edat i la comarca en la que participi l’esportista Llibert Céspedes Llaverías (BARCELONÈS).
 • Una (1) plaça complementària al 100% per al tram d’edat i la comarca en la que participi l’esportista Sergi Riu López (BARCELONÈS).

Sub-12 (a l’any 2013):

 • Una (1) plaça nominativa al 100% per a l’esportista Gerard Ayats Llobera (VALLÈS ORIENTAL).
 • ­Una (1) plaça complementària al 100% per al tram d’edat i la comarca en la que participi l’esportista Ferran Solé Pijuan (EL SEGRIÀ).
 • Una (1) plaça complementària al 100% per al tram d’edat i la comarca en la que participi l’esportista Sergi López Pajuelo (VALLÈS ORIENTAL).

Sub-14 (a l’any 2013):

 • Una (1) plaça nominativa al 100% per a l’esportista Alexandre Ventura Bolet (BARCELONÈS).
 • Una (1) plaça complementària al 100% per al tram d’edat i la comarca en la que participi l’esportista Guillem Salagran Ferragut (GIRONÈS).
 • Una (1) plaça complementària al 100% per al tram d’edat i la comarca en la que participi l’esportista David Iglesias Santos (LA SELVA).

Sub-16 (a l’any 2013):

 • Una (1) plaça nominativa al 100% per a l’esportista Marc Pozanco Romasanta (VALLÈS OCCIDENTAL).
 • Una (1) plaça nominativa al 100% per a l’esportista Laura Martín Pérez (VALLÈS ORIENTAL).
 • Una (1) plaça complementària al 100% per al tram d’edat i la comarca en la que participi l’esportista Rasen Mediñà Masdeu (GIRONÈS).

 Sub-18 (a l’any 2013):

 • Una (1) plaça complementària al 100% per a l’esportista Carles Díaz Camallonga (VALLÈS OCCIDENTAL).
 • Una (1) plaça complementària al 100% per a l’esportista Aleix Jareño Badenas (VALLÈS OCCIDENTAL).

Quan la comarca amb plaça complementària quedi agrupada en altres comarques per a la disputa d’aquestes fases prèvies, serà aquesta Agrupació de Comarques la que li quedarà assignada la plaça complementària.
En cas que hi hagués una partició de Comarca per a la disputa d’aquestes fases prèvies, la plaça complementària quedaria assignada a la part a que pertanyés el Club o l’Entitat de l’esportista afectat.

 
c.  PLACES ASSIGNADES (NOMINATIVES, ADJUDICADES I COMPLEMENTÀRIES)
La distribució de les places que s’assignaran per a cada fase prèvia de l’any 2014 venen determinades en la taula de l’apartat 9 del Criteris de Distribució de Places que surt publicada a la circular 30/2013. Per als percentatges indicats, cal tenir en compte la nota posada als antecedents d’aquesta circular.

d. CALENDARI DE COMPETICIÓ.
Per la realització d’aquestes fases prèvies s’establirà un Calendari de Competició, marcat per un període que anirà des del divendres 16 de novembre de 2013 fins el dissabte 8 de març de 2014, ambdós inclosos; i cada territori s’organitzarà com més s’adeqüi a la seva idiosincràsia de competició.
Per coincidència amb altres competicions i concentracions de la FCE, en el període que va des dels divendres 16 de novembre de 2013 fins el 7 de gener de 2014, aquesta competició només es podrà disputar en dies lectius escolars (de dilluns a divendres i fora del període de vacances). Si alguna fase requerís l’ús d’aquestes dates haurà demanar autorització a la FCE.
Quan s’iniciï el Campionat de Catalunya per Equips de 2014, no es podrà organitzar aquesta competició en diumenges, i quedarà a criteri dels organitzadors, junt amb el vist-i-plau de la FCE, permetre la coincidència amb el calendari dels dissabtes de divisió d’honor. 


 3. CONVENI.
Els Clubs i/o Entitats dels Territoris indicats, a excepció dels territoris que ja ve marcat que organitzen les delegacions territorials corresponents, caldrà que confirmin l’acceptació de l’organització d’aquests campionats.
L’organització en cada territori d’aquestes fases prèvies serà a les categories que s’indiquen en cada una d’elles, i s’haurà d’organitzar un campionat per a cada tram d’edat sense barrejar-ne les edats.
El Club o agrupacions de Clubs, i les Entitats determinades per a cada territori, signaran un conveni (s’adjunta model) amb la Federació Catalana d’Escacs, en el qual s’especificaran els drets i deures de cadascuna de les parts, així com s’aprovarà el reglament específic de cada fase prèvia.

En cas que als territoris indicats es generés una vacant d’organització d’aquestes fases, serà la corresponent delegació territorial de la FCE qui assumirà l’organització d’aquesta fase prèvia i determinarà on i com es realitzarà aquesta.

Barcelona, 20 de setembre de 2013