REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona,  a les 20 hores del dia 4 de març de 2009 per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST,  els encontres Palaus A – Figueres E, Els Palaus B – Montgrí de la ronda 4 on els equips d’Els Palaus van intercanviar els equips adversaris.

 

ATES, l’art. 8.4 que diu que: Els jugadors titulars d’un equip mai no podran jugar en un equip considerat de categoria inferior d’acord amb la relació d’ordre de forces.

 

 

Per la present resolució s’acorda:

 

Primer: Donar per perdut el punt global de l’encontre per 0-4 a l’equip dels Palaus B,  ja que va alinear en realitat als jugadors de l’A i per tant va incórrer en alineació indeguda.

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

 

EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE

Barcelona, 5 de març de 2009