REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona,  el dia 31 de juliol de 2009 per conèixer els temes de la seva competència,

 

VIST,  l’escrit del jugador Viktor Moskalenko, on reclama que el jugador Vladimir Burmakin ha infringit la normativa del Circuit Internacional d’Oberts 2009 en estar apuntat a dos torneigs (Balaguer i Sitges) que coincideixen en dates.

 

ATES, el Reglament General del Circuit  (traduit també a l’Anglès i Francès), on diu:

 

Es penalitzarà amb l’exclusió dels premis del Circuit;

 

1. Les jugadores i jugadors inscrits a dos tornejos en coincidència de dates i horaris.

2. Estar jugant en dos tornejos amb coincidència total o parcialment de dates i horaris de joc.

3. Abandonar un torneig per jugar-ne d’altre amb coincidència de dates.

4. Per sancions disciplinaries del Comitè de Competició de la FCE.

 

Comprovat que el jugador Burmakin estava inscrit als torneigs de Balaguer i Sitges que coincidien en dates i horari en una de les seves rondes. 

 

Per tot això, per la present resolució s’acorda:

 

Excloure el jugador Vladmir Burmakin dels premis del Circuit, tot i que el jugador pot continuar disputant torneigs però sense puntuar per a la classificació del Circuit. 

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

 

EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE 

 

Barcelona, 31 de juliol de 2009