REUNIT, el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona, el dia 27 de gener  de 2011 per conèixer els temes de la seva competència, i

 

VIST, la resolució del Comitè de Competició de la FCE i el recurs i les proves presentades per Ismael Molano Lafuente.

VIST,  la no presentació del jugador Ismael Molano Lafuente a la primera ronda dels següents torneigs: Torredembarra, Balaguer, Mataró, Sitges, Badalona, Sants i Alella durant l’estiu del 2010, segons consta en els informes arbitrals.

 

VIST, que les al·legacions efectuades pel jugador es contradiuen amb la informació rebuda dels àrbitres i organitzadors dels torneigs on es va inscriure i no es va presentar. Queda demostrat que el jugador Ismael Molano es va inscriure a diversos torneigs internacionals d’escacs durant l’estiu de 2010 i no es va presentar a cap d’ells.

 

ATES, el que diu el Reglament de Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs:

Article 11

Són infraccions molt greus:

Punt 9.      L’alineació indeguda, la incompareixença no justificada o la retirada d’una prova, o d’una competició.

Article 16

2. Corresponen a les infraccions molt greus:

- La suspensió o la inhabilitació temporals per un període d’un a quatre anys o, si escau, per un període d’una a quatre temporades.

- La multa de fins a 1.200 €.

 

Per tot això, en la present resolució s’acorda: 

 

Desestimar el recurs presentat per Ismael Molano Lafuente i ratificar la sanció interposada pel Comitè de Competició de sancionar el jugador Ismael Molano Lafuente:

 

a) A una multa de 250€.

b) Inhabilitació durant el període d’un any, que correspon a tota la temporada 2011. 

Recordar també al Sr. Ismael Molano Lafuente que en cas de reincidència podria ser sancionat amb més gravetat. També indicar que fins que no faci efectiva la multa, no podrà tramitar llicència per la Federació Catalana d’Escacs.

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de vuit dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Tribunal de l’Esport de la Generalitat de Catalunya. 

 

Comitè d’Apel·lació de la FCE
Barcelona, 27 de gener de 2011