Normativa del XVIII Circuit Català d’Oberts Internacionals d’Escacs 2022 Gran Premi Generalitat de Catalunya

El Circuit Català d’Oberts Internacionals d’Escacs està format per un conjunt de torneigs internacionals que es disputen enguany de maig a setembre, i estan organitzats per entitats afiliades a les federacions d’escacs catalana i balear. Aquests torneigs han de contemplar un seguit de condicions econòmiques i organitzatives que garanteixin un alt nivell de qualitat.

El Circuit compta amb el patrocini de la Generalitat de Catalunya.

Amb motiu de la pandèmia, aquest any 2022 el Circuit Català d’Oberts Internacionals d’Escacs se seguirà veient afectat, amb alguns torneigs que no poden encara concretar dates ni si es faran.

El calendari que presentem quedarà supeditat lògicament a l’evolució de la pandèmia, pel que és possible que hi hagin alguns canvis de data i fins i tot ajornaments fins l’any vinent. Preguem comprensió pels inconvenients que això pugui ocasionar. Tot i així, aquest any es recupera la classificació del Circuit Català, tot i que quedarà condicionada per la celebració del torneigs que consten al calendari.

Pels motius abans explicats, tot el que surt en aquest normativa queda condicionat doncs a aquest preàmbul. 

 

ÍNDEX

Preàmbul 
1.- 
Organització i Direcció 

2.- Membres del Circuit      

2.1) Sol·licituds per formar part 

2.2) Categories dels torneigs    

2.3) Requisits mínims

3.- Suport econòmic per als organitzadors 

4.- Reglament de competició comú 

5.- Valoració dels torneigs 

5.1) Paràmetres puntuables 

5.2) Puntuació Final per a la Categoria del Torneig

PREÀMBUL

El Circuit Català d’Oberts Internacionals d’Escacs està format per un conjunt de torneigs internacionals que es disputen d'abril a setembre, i estan organitzats per entitats afiliades a les federacions d’escacs catalana i balear. Aquests torneigs han de contemplar un seguit de condicions econòmiques i organitzatives que garanteixin un alt nivell de qualitat.

El Circuit compta amb el patrocini de la Generalitat de Catalunya.

1.- ORGANITZACIÓ I DIRECCIÓ

L’organització i direcció del Circuit correspon a la Federació Catalana d’Escacs (FCE).

Serà responsabilitat de la FCE:

 1. Publicar anualment la normativa que regirà cada edició del Circuit.
 2. Dotar de premis econòmics a la classificació absoluta i de trams. La FCE abonarà els premis abans del 31 d’octubre. Aquells jugadors que no aportin tota la documentació necessària abans d’aquesta data s’entendrà que renuncien al cobrament del premi, sense dret a cap reclamació posterior a aquesta data.
 3. Crear un Web específic per a la seva difusió internacional que contingui informació general del Circuit i de tots i cadascun dels Oberts que hi formen part. 
 4. Mantenir actualitzada la informació corresponent a les classificacions individuals provisionals.
 5. Fer el seguiment del desenvolupament de cada obert i valorar i categoritzar els torneigs, seguint uns paràmetres prèviament establerts.
 6. Proporcionar material de retransmissió i de joc als clubs organitzadors. Els organitzadors són responsables dels trasllats, custòdia i bon ús del material cedit per la FCE.
 7. Aportar les planelles necessàries als organitzadors de torneigs tradicionals de forma gratuïta i en base al nombre de participants de la darrera edició.
 8. Posar a l’abast dels organitzadors l’imprès oficial de reclamacions. Aquest imprès es podrà descarregar del Web de la FCE.
 9. Facilitar material de publicitat i imatge, com pancartes, rolls-up, opuscles, etc...
 10. Cada organitzador podrà sol·licitar al Comitè Tècnic d’Àrbitres de la FCE l’adjudicació dels àrbitres.

2.- MEMBRES DEL CIRCUIT

2.1.- SOL·LICITUDS PER A FORMAR PART DEL CIRCUIT

Els Oberts interessats a ser inclosos en el XVIIIè Circuit Català Internacional (any 2022) ho hauran de demanar a la Federació Catalana abans del 10 de gener de 2022 mitjançant escrit adreçat a la FCE.

2.2.- CATEGORIES DELS TORNEIGS

•    Tradicionals:

S’estableixen quatre categories de torneigs tradicionals (A+, A, B i C).

    Actius:

S’estableixen tres categories (a+, a, i b)

La categorització dels Oberts es realitzarà en base a la normativa de l’edició anterior.
La codificació d’un torneig constarà de dues lletres: la primera serà la categoria per a la classificació general i la segona per a la classificació per trams.
La direcció del Circuit pot modificar la categoria d’un obert en cas que aquest disminueixi d’una manera ostensible el seu pressupost o les condicions per a les quals hagi assolit la categoria.

Oberts Aspirants:

Els Oberts que no hagin format part del Circuit Català durant l'edició anterior, podran reincorporar-se a ple dret, però amb la categoria més baixa, tant a la classificació general com a la classificació de trams.
Els torneigs de nova implantació o aquells que han deixat de pertànyer al Circuit Català durant dues o més edicions, anteriorment a la present, passaran a tenir la consideració de torneig aspirant. Aquests torneigs gaudiran dels serveis de publicitat del Circuit, però no formaran part íntegra del Circuit Català fins a la següent edició. La categoria se’ls designarà en funció de la puntuació assolida en l'edició present.

2.3.- REQUISITS MÍNIMS

Per poder ser inclosos en aquest Circuit Internacional, els Oberts hauran de complir les condicions següents:

a) Ser admès per la FCE, i complir amb la normativa de la FCE i FIDE aplicable.

b) Comptar amb l'homologació de les dates de celebració del torneig. La direcció del Circuit vetllarà per a que no es superposin dos o més torneigs a les mateixes dates. En cas que fos així determinarà les dates dels torneigs en conflicte. En aquest sentit, es respectaran les dates de la darrera edició de cada torneig. I en el cas d’igualtat es donarà prioritat al torneig registrat amb més edicions consecutives.

c) Tenir una dotació mínima de premis en funció de la categoria assolida (A+, A, B, o C).

La dotació mínima per aquesta edició serà la següent: 

 

A+ i A

B i C

a) Torneig Obert Tradicional:     

4.000 €

2.500 €

b) Torneig d’Escacs Actius:     

1.500 €

1.000 €

  

d) La sala principal de joc haurà d’estar adaptada per a persones amb discapacitat física, d’acord amb la reglamentació vigent de la Generalitat de Catalunya.
e) Els espais de joc hauran de complir certes normes de lluminositat, amplitud, acústica (absència de sorolls), lavabos, climatització, qualitat i aparença de les taules (cobertes amb mantell), cadires còmodes, espai mínim vital per jugador de 70 cm., ... i totes aquelles que permetin la comoditat dels jugadors i equips arbitrals i de retransmissió.

f) Els taulers de joc hauran de tenir caselles de 5 x 5 cm., com a mínim. Les peces de joc hauran de ser de la mida Staunton 5, com a mínim. 
g) Els torneigs tradicionals hauran de disposar d’una sala d’anàlisi suficient en relació al nombre total de jugadors i jugadores i amb un mínim del 10% de taulers d’anàlisi respecte al nombre total de participants.
h) Cada torneig haurà de tenir un web propi de difusió i informació. Aquesta pàgina web haurà de tenir la informació més rellevant en català, castellà, i anglès. I es valorarà la presència d’altres idiomes de coneixement de països dels que hi ha certa probabilitat que vinguin jugadors.

i) Els torneigs tradicionals hauran de publicar diàriament al web de l’Obert -i en els webs d’informació escaquística més destacades a Catalunya i a nivell internacional- els aparellaments i resultats.

j) Els torneigs tradicionals facilitaran la inscripció gratuïta als vigents campions de Catalunya d’edats de sub-8 a sub-20, incloent els candidats.

k) Els organitzadors del torneig han de disposar de l’assegurança obligatòria de responsabilitat civil.

l) Els Oberts han de fer constar en tota la seva publicitat, independentment de la pròpia publicitat de patrocinadors i col·laboradors, que és un “Torneig vàlid per al XVIII Circuit Català d’Oberts Internacionals d’Escacs 2022", mostrant els logotips del Circuit i de la FCE. Els torneigs que es disputin dins de Catalunya hauran d’inserir també el logotip del Consell Català de l’Esport.
m) Instal·lar a la sala de joc i en un espai preferent -a ser possible darrera del pòdium on es faci el lliurament de premis-, la pancarta del Circuit. Els organitzadors podran utilitzar pancartes pròpies o projeccions de publicitat, sempre que aquests tinguin els elements abans indicats de logos i retolació.
n) Figurarà a les bases, díptics o web, l’enllaç amb la pàgina del Circuit Català.
o) Els organitzadors no faran constar a la convocatòria del torneig l’exempció del pagament de quota d’inscripció de jugadors per categoria i elo. Per contra indicaran que queden exempts del pagament d’inscripció aquells jugadors invitats per l’organització.

p) Els organitzadors han d’enviar una crònica del torneig, immediatament que hagi finalitzat, amb la informació addicional i les fotografies que considerin adients per a publicar al web del Circuit Català i de la FCE.

q) Els torneigs tradicionals i d’actius han de ser avaluats per a elo fce i fide.

r) Els grups principals o grups “A” dels tornejos tradicionals, han de ser vàlids per a normes internacionals de jugadors.

s) Els torneigs tradicionals amb 30 jugadors o menys tindran 8 rondes, la resta 9 o màxim 10 rondes. Els torneigs d’actius tindran un mínim de 8 rondes.

L’incompliment dels requisits mínims indispensables suposa la renúncia de l’ajut econòmic al torneig concedit per la FCE.

Un torneig serà eliminat de la següent edició del Circuit Català si no compleix amb el pagament dels premis, sous i condicions establertes.

3.- SUPORT ECONÒMIC PER ALS ORGANITZADORS

La FCE dota una partida pressupostària per aquesta edició de 28.000€ d’ajut per als organitzadors de torneigs del Circuit a Catalunya, sempre que es rebi la subvenció de la Generalitat de Catalunya i de la normal realització dels torneigs del Circuit.

Cada organitzador podrà, a més, sol·licitar subvenció a la Generalitat per al seu torneig. Per a poder fer-ho és imprescindible tramitar la inclusió del torneig en el calendari internacional de competicions de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC).

4.- REGLAMENT DE COMPETICIÓ COMÚ PER A TOTS ELS TORNEIGS

 1. Els organitzadors hauran de presentar les bases de convocatòria del torneig, reglament i premis amb una antelació mínima de 90 dies abans s’iniciï la competició.
 2. Els torneigs podran dividir-se en grups, sempre que aquests estiguin adaptats als trams del Circuit. Els organitzadors hauran de designar quins trams de puntuació del Circuit estan inclosos a cada grup. Els grups es delimitaran per ordres de força, mai per edats o gènere. Les ordres de forces seran realitzats primer per elo fide i desprès per elo fce (o homologat).
 3. No es podrà jugar més de dotze hores diàries. El temps d’una partida és el resultat de sumar el temps fix més el temps afegit per jugada multiplicat per 60. 
 4. En els torneigs tradicionals no es podrà jugar més de dues rondes diàries. 
 5. Tot jugador/a que no es presenti a una ronda, sense causa justificada, serà exclòs del torneig.
 6. Els participants cedeixen el dret a la seva imatge a l'organització i/o terceres persones per la difusió de l’esdeveniment, dels resultats de la prova i la promoció del joc dels escacs.
 7. Els descansos sol·licitats pels participants es puntuaran amb 0 punts. Si un torneig dona ½ punt per descans, aquell torneig no computarà de cara als premis del circuit pels jugadors que ho hagin utilitzat.
 8. Els torneigs hauran d’assenyalar a les bases de la competició la tolerància en la presentació dels jugadors davant el tauler. Com a criteri general, i per evitar confusions dels jugadors que participen en diferents torneigs, tots els torneigs tradicionals establiran una tolerància de 60 minuts.
 9. L’informe signat per l'àrbitre/a principal, juntament amb les partides en suport informàtic en el cas de torneigs internacionals (preferiblement en format pgn) s’han de presentar en un màxim de cinc dies naturals després de la finalització del torneig. S’hauran d’enviar un mínim de 10 partides de cada ronda, i en el cas dels oberts de categoria A+ un mínim de 20 partides per ronda.
 10. Els torneigs tradicionals constituiran un Comitè de Competició. No es imprescindible en els torneigs actius. En aquest cas, les decisions de l’àrbitre/a principal seran inapel·lables, la qual cosa, serà reflectida a les bases del torneig. Les reclamacions sobre una decisió de l’àrbitre/a principal no impedirà el desenvolupament de la competició i seran enviades un cop finalitzat el torneig al Comitè de Competició de la FCE per redimir les responsabilitats dels implicats (jugadors, àrbitres i directius).

Es recomana l’ús dels sistemes de desempats següents:

 1. Performance recursiva*
 2. Performance*
 3. Mitja d'elo dels oponents (menys els dos pitjors)*

Aquests sistemes se sortejaran a l'acabar la darrera ronda.

*En el document adjunt veureu els paràmetres que cal posar al Swiss manager.

5.- VALORACIÓ DELS TORNEIGS

Els torneigs participants seran avaluats al finalitzar el Circuit per a la categoria que se’ls assignarà a la propera edició, en funció del sumatori d’uns paràmetres que es detallen a continuació.

5.1.- Paràmetres puntuables:

a) Paràmetres aplicables als torneigs tradicionals i d’actius (1 a 12):

 • Paràmetre 1 (força dels participants):

El nivell de força del torneig es mesurarà utilitzant la següent formula:  P del torneig = (3x P1+2xP2+P3+C+D)/70

P1, suma d’elos de l'1 al 10
P2, suma d’elos de l'11 al 20
P3, suma d’elos del 21 al 30
C, suma d’elos dels 5 primers jugadors i jugadores catalanes seleccionables
D, suma d’elos de les 5 primeres jugadores (amb un elo mínim de 1900 fide)

En els torneigs tradicionals s’aplicarà l’elo fide estàndard i en els torneigs d’actius s’aplicarà l’elo ràpid fide.

 • Paràmetre 2 (elo > 2150):

. Paràmetre 2 Tradicionals:

En la força del torneig es valorarà els jugadors i jugadores d’elo fide superior a 2150. Se sumarà 0,5 punts per a cada participant de més de 2150 fide standard, descartant els 30 primers.

. Paràmetre 2 actius:

En la força del torneig es valorarà els jugadors i jugadores d’elo fide d’actius superior a 2150. Es sumarà 0,5 punts per a cada participant de més de 2150 fide d’actius, descartant els 30 primers.

En tots els casos només comptaran els participants que hagin jugat al menys el 50% de les partides.

 • Paràmetre 3 (distància):

Per cada torneig tradicional i actiu jugat a Catalunya se sumarà 1 punt per km. de distància entre la capital autonòmica i la població on es disputa el torneig.

 • Paràmetre 4 (premis):

Per cada 100 € o fracció repartits en premis: 2 punts

Els premis per als trams d’elo es recomana un mínim del 10% del total dels premis: 5 punts

 • Paràmetre 5 (nº edicions):

Per cada dues edicions: 1 punt

 • Paràmetre 6 (participació femenina):

Per la participació de jugadores que hagin disputat el mínim del 50% de les partides: 3 punts per cada 1% del total de participació.

 • Paràmetre 7 (discapacitats):

Els jugadors/es amb discapacitat reconeguda per la FCE, disposaran del preu d’inscripció més reduït del torneig, aquest preu ha de constar a les bases: 10 punts

 • Paràmetre 8 (Qualitat sala joc)
 • Pancarta del Circuit en lloc visible: 10 punts
 • Publicitat d’altres torneigs del Circuit: 5 punts
 • Identificador dels jugadors posat a la taula (només en torneigs de ritme tradicional): 5 punts
 • Paràmetre 9 (bases)

Fer constar en el reglament del torneig la disponibilitat d’un imprès oficial de reclamacions per als jugadors/es i per a l’organització: 5 punts
A les inscripcions es recomana establir sistemes fefaents com correu electrònic, carta, ingrés bancari, sms, whatsapp, etc... i evitar en el possible les inscripcions telefòniques. Els organitzadors estan obligats a conservar els comprovants de les inscripcions: 10 punts

 • Paràmetre 10 (Ritmes de joc)

Ritmes de joc recomanats per als torneigs del Circuit: 15 punts

Tradicionals (ritmes vàlids per a normes internacionals de jugadors): 

1. 90 min. per jugador/a + 30” per jugada

2. 90 min. per 40 jugades + 30 min. per finalitzar la partida amb un increment de 30” per jugada des del primer moviment

Actius:    

1. 20 min. per jugador/a a caiguda de bandera

2. 15 min. per jugador/a + 5” per jugada des del primer moviment

 • Paràmetre 11 (idiomes web):

Per donar informació al Web (pròpia o no) en tres idiomes: 25 punts

Per donar informació al Web (pròpia o no) en més de tres idiomes: 10 punts addicionals

 • Paràmetre 12 (crònica):

Per enviar crònica i imatges del torneig per publicar al Web del Circuit en un termini inferior a 48 hores des de la finalització del mateix: 15 punts

 • Paràmetre 13 (arbitratge):

Els torneigs tradicionals, hauran de ser arbitrats per un àrbitre/a amb titulació internacional (AI o FA).

  • Per àrbitre/a principal internacional: 25 punts
  • Per àrbitre/a principal fide: 15 punts

Per ràtio entre el nombre d'àrbitres i el nombre de jugadors inscrits:

  1. 1 àrbitre cada 50 jugadors: 15 punts
  2. 1 àrbitre cada 75 jugadors: 10 punts
  3. 1 àrbitre cada 100 jugadors: 5 punts
 • Paràmetre 14 (serveis al públic):

Per a les retransmissions en directe per Internet:

 • Per un mínim de 4 partides en tradicionals, o 2 en actius: 10 punts
 • Per un mínim de 8 partides en tradicionals, o 4 en actius: 15 punts
 • Per la visualització en pantalla a la sala de joc o sala annexa amb un mínim de 4 partides (2 en actius): 15 punts
 • Paràmetre 15 (activitats paral·leles):

En torneigs de ritme tradicional i/o Actiu:

 • Organització d’activitats de lleure i/o turístiques per jugadors o acompanyants: 5 punts
 • Servei de bar: 10 punts

Només en torneigs de ritme Actiu:

 • Facilitar dinar col·lectiu a preu econòmic (menjar i beguda amb un màxim de 12€) pels jugadors i acompanyants interessats (cal fer-ho constar a les bases): 10 punts

Només en torneigs de ritme tradicional:

 • Conferències: 5 punts
 • Torneigs de Blitz: 5 punts
 • Torneigs d’altres modalitats d’escacs (passa peces, random Fischer, escacs atòmic, shogi, ...): 5 punts
 • Simultànies: 5 punts

(Per a cada apartat no es podrà obtenir més punts dels que s’especifiquen, independentment del nombre d’activitats que es realitzin)

 

b) Paràmetres només aplicables als torneigs tradicionals:

 • Paràmetre 16 (normes):
 • Per cada norma de WMI: 10 punts
 • Per cada norma de MI: 15 punts 
 • Per cada norma de WGM: 15 punts
 • Per cada norma de GM: 20 punts

Les normes aconseguides per jugadors/es catalans/es seleccionables tindran valor doble.

Si un jugador o jugadora de categoria FM o sense titulació, aconsegueix una norma de GM, aquesta serà considerada com una norma de MI i una altra de GM.

En els torneigs tradicionals que optin per un grup vàlid per a fide, puntuarà si compleix els requisits del Handbook FIDE article B.01-1.43e (Reglament de títols internacionals) on s’han de tenir un mínim de 20 jugadors amb bandera estrangera que hagin disputat com a mínim el 50% de les partides. D’ aquests 20, ha d’haver un mínim de 10 jugadors amb titulació de MI o GM: 20 punts

 • Paràmetre 17 (partides publicades):

Per cada 5 partides per ronda publicades al web del torneig i altres webs: 5 punts (amb un límit màxim de 20 punts)

5.2.- Puntuació Final per a la Categoria del Torneig en el Circuit:

Els tornejos tradicionals de les categories A+, A, B i C i els actius, s’ordenaran segons la puntuació obtinguda a l’edició anterior, amb ordre descendent. En els torneigs tradicionals, el 25% del total dels torneigs, arrodonit per excés, i com a màxim els quatres primers, seran de categoria A+. La resta de torneigs, un terç arrodonit per excés seran de categoria “A”, un terç arrodonit per excés seran de categoria “B”, i els restants seran de categoria “C”.

En el cas dels torneigs actius, els 3 primers seran categoria a+. La resta de torneigs, un 40% arrodonit per defecte seran de categoria “a”, i els restants seran de categoria “b”.