El Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs, ha pres la resolució que a continuació es detalla.

VIST, la resolució del Comitè de Competició referent a aquest assumpte 23/2019.

VIST, les al·legacions del denunciant, on exposa que la fiança que li reclama el Comitè de Competició només té validesa quan fan referència en el procediment immediat i que per tant, no procedeix en el assumpte que ens ocupa.

FONAMENTS DE DRET

ELS PROCEDIMENTS JURISDICCIONALS

Article 56.

2.- Les reclamacions han de contenir:

el nom i cognoms de la persona física o denominació social de la persona jurídica, amb expressió, en el seu cas, del nom i cognoms del seu representant.

Les al·legacions que s’estimin escaients, així com les proposicions de proves en què basin els seus raonaments.

Les pretensions que es dedueixin de les al·legacions, raonaments i preceptes.

3.- Tota reclamació haurà d’anar acompanyada d’un depòsit d’una fiança en metàl·lic de 50 EUROS.

4.- No seran admeses les reclamacions que no compleixen amb qualsevol dels requisits exigits.

...

Article 59.

1.- Les fiances seran retornades en els següents casos:

  1. Si s’estima la reclamació inicial formulada.
  2. Si s’estimen qualsevol dels recursos.
  3. Facultativament, l’òrgan competent pot acordar retornar la fiança depositada encara que s’hagin desestimat les reclamacions, en cas que no s’apreciï temeritat o intencionalitat antiesportiva en el plantejament de la mateixa.

2.- Les fiances no retornades quedaran a disposició de la FCE.

Article 81 de la Llei de l’Esport

-1. En qualsevol moment del procediment l'òrgan competent per a iniciar l'expedient pot adoptar, mitjançant acord motivat, que s'ha de notificar als interessats, les mesures cautelars de caràcter provisional que assegurin l'eficàcia de la resolució final que hi pugui recaure.
-2. Les mesures a què fa referència l'apartat 1, que no tenen caràcter de sanció, poden consistir en:
a) La prestació de fiances.
b) La suspensió temporal de serveis, activitats o autoritzacions.
c) El tancament d'instal·lacions esportives.

CONSIDERACIONS

Tenint en compte que la finança, en aquest cas, és una eina dissuasiva per evitar denúncies sense fonaments legals i que és retornada en cas que sigui estimada la reclamació, aquest Comitè d’Apel·lació considera que aquest requisit formal no afecta el contingut del procediment i que és legítim que el Comitè de Competició reclami el seu pagament, tal com ha fet en altres procediments similars.

A més, la “Llei de l’Esport DECRET LEGISLATIU 1/2000, de 31 de juliol, faculta la prestació de fiances, si l’òrgan competent, en aquest cas el Comitè de Competició, ho considera necessari per iniciar l’expedient.

PART DISPOSITIVA

El Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs acorda:

  1. 1.Ratificar la resolució del Comitè de Competició 23/2019.
  2. 2.Desestimar que el gerent de la Federació que actua d’enllaç entre els demandants i els Comitès Disciplinaris pugui ser recusat pel motiu que s’al·lega.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Tribunal Català de l’Esport.

Barcelona, 12 de desembre de 2019

El Comitè d’Apel·lació

Federació Catalana d’Escacs

Xarxes socials