El  Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, ha pres les següents decisions:

VIST,  la impugnació a la fiança requerida al denunciant V.D.L.C. pel Comitè de Competició de la FCE i les al·legacions aportades.

CONSIDERACIONS

La fiança a què fa referència l’article 56 del Reglament de Disciplina Esportiva de la Federació correspon a tots els procediments jurisdiccionals, no només els que es refereixin a una competició. En cas contrari aquest Comitè deixaria de ser competent en casos de Disciplina Esportiva no relacionats amb una competició concreta i el reglament entraria en contradicció.

Aquest Comitè considera, que tal com indica el punt 4 de l’art. 56 del Reglament de Disciplina esportiva, tota reclamació ha d’anar acompanyada de la fiança corresponent. Fins i tot, en cas d’impugnació de la fiança, primer s’ha de dipositar aquesta i després presentar la impugnació del pagament.

PART DISPOSITIVA

ELS PROCEDIMENTS JURISDICCIONALS

Article 56.

2.- Les reclamacions han de contenir:

el nom i cognoms de la persona física o denominació social de la persona jurídica, amb expressió, en el seu cas, del nom i cognoms del seu representant.

Les al·legacions que s’estimin escaients, així com les proposicions de proves en què basin els seus raonaments.

Les pretensions que es dedueixin de les al·legacions, raonaments i preceptes.

3.- Tota reclamació haurà d’anar acompanyada d’un depòsit d’una fiança en metàl·lic de 50,00.- EUROS.

4.- No seran admeses les reclamacions que no compleixen amb qualsevol dels requisits exigits.

...

Article 59.

1.- Les fiances seran retornades en els següents casos:

  1. Si s’estima la reclamació inicial formulada.
  2. Si s’estimen qualsevol dels recursos.
  3. Facultativament, l’òrgan competent pot acordar retornar la fiança depositada encara que s’hagin desestimat les reclamacions, en cas que no s’apreciï temeritat o intencionalitat antiesportiva en el plantejament de la mateixa.

2.- Les fiances no retornades quedaran a disposició de la FCE.

Per la present resolució s’acorda:

Atorgar 15 dies hàbils per fer efectiva la fiança de 50€ a què es refereix l’art. 56, punt 3, en cas contrari, no serà admesa la reclamació, tal com indica el punt 4 de l’article 56 del Reglament de Disciplina Esportiva.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

Comitè de Competició de la FCE

Barcelona, 31 d’octubre de 2019