El Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs, ha pres la resolució que a continuació es detalla.

VIST, la resolució del Comitè de Competició referent a aquest assumpte.

VIST, les al·legacions dels dos jugadors implicats

ANTECEDENTS

Durant el Torneig Memorial Ezequiel matí es va produir uns incidents en la partida M.A. i A.P.R. on es va modificar el resultat de la partida i posteriorment l’entrega de diners per part de M.A a A.P.R.

FONAMENTS DE DRET

ATES, el que diu el Reglament de Disciplina Esportiva de la FCE:

Article 19. Classificació de les Infraccions de la Conducta Esportiva.

Les infraccions de la conducta esportiva es classifiquen en molt greu, greus i lleus.

1.- Són infraccions molt greus:

  1. Els actes dirigits a predeterminar no esportivament el resultat d’una partida o competició.
  2. Article 25. Tipologia de Sancions.

Corresponen a les infraccions molt greus:

  1. La suspensió o inhabilitació temporal per un període d’un a quatre anys.

CONSIDERACIONS

Davant noves proves que indiquen que el jugador amb més categoria, A. P.R. va invitar el seu adversari a continuar la partida un cop que havia abandonat. La partida va continuar de manera il·legal amb la victòria del jugador M.A.

Posteriorment va haver-hi una entrega de cinc euros, per part de M.A. a A.P.R. que, no hi ha indicis que fos fruit d’un preacord.

Tot i que els dos jugadors van incórrer en il·legalitats, aquest Comitè d’Apel·lació, atès el conjunt de proves aportades, considera que la conducta del jugador A.P.R. mereix una sanció superior a la de M.A.

PART DISPOSITIVA

El Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs acorda:

    1. Reduir a un any la sanció al jugador M.A. i mantenir que ha de tornar el premi guanyat de manera irregular.
    2. Ratificar la sanció al jugador de més categoria, A.P.R.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Tribunal Català de l’Esport.

Barcelona, 18 de juliol de 2019

El Comitè d’Apel·lació

Federació Catalana d’Escacs