COMITÈ DE COMPETICIÓ I DISCIPLINA ESPORTIVA DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS

Inici del Procediment Disciplinari

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE), en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, de Barcelona, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, la resolució del Tribunal Català de l’Esport de data 14/03/2019, que insta al Comitè de Competició a obrir expedient informatiu, per la denúncia de J.M.C. per la modificació reglamentaria detectada relativa a l’Art. 12.7. del Reglament General de Competicions de la FCE.

PRECEDENTS

Vist la resolució del Tribunal Català de l’Esport i un cop transcorregut el termini per poder apel·lar al Tribunal Contenció Administratiu s’acorda:

Primer: L’obertura d’un expedient informatiu per tal d’investigar els fets denunciats.

Segon: Nomenar com a instructor del present expedient el Sr. Luis Delgado Càmara i com a secretari el Sr. Juan Domiguez Rueda.

Tercer: Concedir un termini de quinze dies hàbils a la Junta Directiva de la Federació a comptar des del dia següent de la data de notificació per proposar per escrit la pràctica de totes les diligències de prova i testimonis que es considerin oportunes referents a aquest assumpte, segons allò establert el D.L 1/2000, Text Únic de la Llei de l’Esport.

.

Barcelona, 14 maig de 2019

El Comitè de Competició i Disciplina Esportiva.