El Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs, ha pres la resolució que a continuació es detalla.

VIST, la resolució del Comitè de Competició referent a aquest assumpte.

VIST, les al·legacions del Club Molins de Rei contra la resolució 10/2019 del Comitè de Competició de la FCE.

AL.LEGACIONS DEL RECURRENT

Que la persona que havia de portar el cotxe de l’equip, per jugar contra l’equip Ideal Clavé B, (ronda 4, Lliga Catalana) es va trobar malament de salut i l’equip B del Molins de Rei no tenia cap altre mitjà per desplaçar-se a disputar el matx. Per aquest motiu no van comparèixer. Demanen que sigui retirada la sanció del doble de la inscripció de l’equip a la Lliga.

FONAMENTS DE DRET

REGLAMENT DE LA LLIGA

ATÈS, l’art. 11.7 del Reglament de la Lliga Catalana que diu:

11.7 Seran multats els equips retirats o eliminats i els que no es presentin a una ronda de la Lliga Catalana d’Escacs amb una sanció des del doble del preu de la inscripció fins a deu vegades el preu de la inscripció...

REGLAMENT DE DISCIPLINA ESPORTIVA

2.- Es considerarà incompareixença avisada quan la impossibilitat de competir es comunica per escrit a la FCE o a l’organitzador, amb 48 hores d’antelació a l’inici de la ronda, com a mínim. En aquest cas, la sanció serà de pèrdua del matx i podrà comportar l’eliminació del torneig i podrà comportar també una sanció de multa accessòria corresponent a les infraccions lleus.

7.- Quan les incompareixences es produeixin justificadament, és a dir, per circumstàncies de força major, s’haurà d’enviar a l’òrgan competent un escrit amb els motius de la incompareixença i les justificacions pertinents.

8.- L’òrgan competent valorarà la documentació i decidirà el procedent.

3.- Corresponen a les infraccions lleus:

b. La multa de fins a 300€

CONSIDERACIONS

Per poder justificar una causa de força major es necessita un document que ho acrediti. Per exemple, en cas d’una malaltia, el justificant d’assistència mèdica. El club no ha pogut aportar cap justificació acreditativa i des d’aquest punt de vista la incompareixença de l’equp B del Club Molins de Rei no pot ser considerada justificada.

PART DISPOSITIVA

El Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs acorda:

Ratificar la resolució 04/2019 del Comitè de Competició, ja que s’ajusta a la normativa vigent.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Tribunal Català de l’Esport.

Barcelona, 01 de març de 2019

El Comitè d’Apel·lació

Federació Catalana d’Escacs