El Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs, ha pres la resolució que a continuació es detalla.

 

VIST, la resolució del Comitè de Competició referent a aquest assumpte.

VIST, les al·legacions del club Mollet.

AL.LEGACIONS DEL RECURRENT

El recurrent al·lega que la seva incompareixença a la lliga va ser justificada a causa d’una manca de jugadors que no van poder participar per una sèrie de circumstàncies personals de cadascun dels jugadors de l’equip. Al·leguen també que van avisar la Federació i l’equip adversari i per tant es tracta d’una incompareixença avisada i també justificada.

ANTECEDENTS

El club Mollet va avisar la Federació que el seu equip D no podria disputar la ronda 2 de la Lliga per manca de jugadors i que demanaven no ser sancionats, ja que es tractava d’una causa justificada.

FONAMENTS DE DRET

REGLAMENT DE LA LLIGA

ATÈS, l’art. 11.7 del Reglament de la Lliga Catalana que diu:

11.7 Seran multats els equips retirats o eliminats i els que no es presentin a una ronda de la Lliga Catalana d’Escacs amb una sanció des del doble del preu de la inscripció fins a deu vegades el preu de la inscripció...

REGLAMENT DE DISCIPLINA ESPORTIVA

2.- Es considerarà incompareixença avisada quan la impossibilitat de competir es comunica per escrit a la FCE o a l’organitzador, amb 48 hores d’antelació a l’inici de la ronda, com a mínim. En aquest cas, la sanció serà de pèrdua del matx i podrà comportar l’eliminació del torneig i podrà comportar també una sanció de multa accessòria corresponent a les infraccions lleus.

7.- Quan les incompareixences es produeixin justificadament, és a dir, per circumstàncies de força major, s’haurà d’enviar a l’òrgan competent un escrit amb els motius de la incompareixença i les justificacions pertinents.

8.- L’òrgan competent valorarà la documentació i decidirà el procedent.

3.- Corresponen a les infraccions lleus:

b. La multa de fins a 300€

Art. 33- C-4.- Si un equip, que no és el darrer equip del club, no es presenta a una ronda de la Lliga Catalana d’Escacs, i no és per motiu de força major, (no es considerarà força major la manca de jugadors titulars de l’equip) tots els equips inferiors podran perdre aquella ronda.

CONSIDERACIONS

El reglament de Disciplina Esportiva de la Federació indica que la manca de jugadors titulars d’un equip no és una causa de força major. Tampoc es pot considerar força major la suma de causes individuals diferents en cada cas per les quals els jugadors d’un equip no poden competir. Des d’aquest punt de vista la incompareixença del Club Mollet no pot ser considerada justificada.

D’altra bada el Comitè de Competició és el que determina si la causa és justificada i ha sancionat el Club Mollet amb la multa més baixa possible dintre del barem a que es refereix l’art. 11.7 de lliga. En tot la sanció econòmica estaria dintre dels límits d’una sanció lleu.

PART DISPOSITIVA

El Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs acorda:

Ratificar la resolució 04//2019 del Comitè de Competició, ja que s’ajusta completament a la normativa vigent.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Tribunal Català de l’Esport.

Barcelona, 12 de febrer de 2019

El Comitè d’Apel·lació

Federació Catalana d’Escacs