COMITÈ DE COMPETICIÓ I DISCIPLINA ESPORTIVA DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE), en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, de Barcelona, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, l’acta del partit Gavà – Berguedà de la Categoria Preferent de Barcelona, ronda 2.

VIST, les al·legacions d'ambdós equips.

ANTECEDENTS

El club Berguedà, en el seu partit contra el Gavà, de la ronda 2 de la Categoria Preferent, va deixar vacant el tauler número 10 del seu equip A. També va deixar vacant el darrer tauler de l’equip B.

FONAMENTS DE DRET

REGLAMENT DE DISCIPLINA ESPORTIVA DE LA FCE

La secció 7, article 11, paràgraf 1, s’estableix que “Els clubs amb dos equips a la competició només podran presentar taulells vacants a l’equip B. Els clubs amb 3 equips només podran presentar taulells vacants als equips B i C. Els clubs amb quatre equips només podran presentar vacants als equips C i D. Els clubs amb cinc equips només podran presentar taulells vacants als equips D I E. Els equips amb més de cinc equips podran presentar vacants a les tres darreres lletres. Qualsevol incompliment d’aquest article serà sancionat com una alineació indeguda.”

12.6... La sanció per alineació indeguda serà la pèrdua del punt global del matx, encara que no hi hagi intencionalitat o mala fe.

CONSIDERACIÓNS

Quan un club participa amb dos equips a la lliga, només pot deixar vacants a l’equip B. En aquest cas, un jugador havia d’haver ocupat la darrera plaça de l’equip A, per no incórrer en alineació indeguda.

PART DISPOSITIVA

El Comitè de Competició de la Federació Catalana d’Escacs acorda:

Atorgar el punt global del matx al club d’Escacs Gavà per alineació indeguda del Club Escacs Berguedà. Al quadre de classificació figurarà un punt per al Gavà i zero per al Berguedà.

Les partides comptabilitzaran per elo tal com es van disputar.

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs. 

Barcelona, 05 de febrer de 2019

El Comitè de Competició i Disciplina Esportiva

Federació Catalana d’Escacs