COMITÈ DE COMPETICIÓ I DISCIPLINA ESPORTIVA DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE), en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, de Barcelona, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, l’acta del partit Argentona – Tres Peons D de la Primera Categoria, ronda 2.

VIST, les al·legacions d’ambdós equips.

ANTECEDENTS

Al jugador número vuit del Tres Peons D li va sonar el mòbil dos vegades durant la partida.

FONAMENTS DE DRET

REGLAMENT DE DISCIPLINA ESPORTIVA DE LA FCE

Article 30. Telèfons mòbils a la Lliga Catalana.

1.- Quan a un jugador li soni el telèfon mòbil durant la Lliga Catalana, s’anotarà a l’acta del matx, i es continuarà la partida.

2.- Posteriorment al partit s’informarà al Comitè de Competició de la FCE.

3.- A la primera vegada que el Comitè de Competició de la FCE, rebi un comunicat a un acta,  farà un avís al jugador al qual ha sonat el mòbil.

4.- Si en una segona acta, d'un altre partit, s’informa que li ha tornat a sonar el mòbil al mateix jugador, el Comitè de Competició de la FCE el podrà sancionar amb inhabilitació per una o més rondes.

5.- Si a un jugador li sona el mòbil i a més contesta la trucada, s’anotarà a l’acta, continuarà la partida i el Comitè de Competició decidirà la sanció, que podria comportar la pèrdua de la partida.

PART DISPOSITIVA

El Comitè de Competició de la Federació Catalana d’Escacs acorda:

Avisar el jugador del Tres Peons que li va sonar el mòbil, que en cas de reincidència, podrà ser sancionat amb inhabilitació per una o més jornades.

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs. 

Barcelona, 31 de gener de 2019

El Comitè de Competició i Disciplina Esportiva

Federació Catalana d’Escacs