COMITÈ DE COMPETICIÓ I DISCIPLINA ESPORTIVA DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE), en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, de Barcelona, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, l’acta del partit Peó Vuit – Amposta de la Segona Divisió, ronda 2.

VIST, les al·legacions d’ambdós equips.

ANTECEDENTS

El primer tauler del Peó Vuit reclama taules fotogràfiques al seu adversari, fa la jugada i prem el seu rellotge. El contrincant continua jugant sense fer cas de la reclamació. Finalment acaba guanyant el jugador de l’Amposta. Posteriorment es comprova que havia hagut repetició de jugades.

FONAMENTS DE DRET

Les Lleis dels escacs de la FIDE diuen:

9.1.2.3. Una reclamació de taules conforme als articles 9.2 o 9.3 serà considerada una oferta de taules.

9.2.1. La partida és taules, per una correcta reclamació del jugador que està en joc, quan la mateixa posició, almenys per tercera vegada (no necessàriament per repetició de jugades):

9.2.1.1. es produirà, si el jugador primer anota la seva jugada en la seva planella, que no pot ser canviada, i declara a l’àrbitre la seva intenció de fer-la; o

9.2.1.2. acaba de produir-se, i el reclamant està en joc.

CONSIDERACIONS

El jugador del Peó Vuit va reclamar repetició de jugades amb el temps de l’adversari i això invalida la seva reclamació, ja que és el torn de jugar del seu adversari.

La manera correcta de fer-ho es anotar la jugada a la planilla, aturar el rellotge e indicar que amb aquella jugada es produirà una triple repetició de jugades o de posició.

PART DISPOSITIVA

El Comitè de Competició de la Federació Catalana d’Escacs acorda:

Desestimar la reclamació de taules del primer tauler del Peó Vuit, ja que aquesta es va fer de manera incorrecta.

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs. 

Barcelona, 31 de gener de 2019

El Comitè de Competició i Disciplina Esportiva

Federació Catalana d’Escacs