COMITÈ DE COMPETICIÓ I DISCIPLINA ESPORTIVA DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE), en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, de Barcelona, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, la reclamació efectuada per la jugadora E.R.

ANTECEDENTS

La jugadora E.R. s’ha adreçat a aquest Comitè preguntant sobre la legalitat de les circulars 6 i 7/ 2018 de la Federació Catalana d’Escacs, ja que podrien estar en contradicció amb la reglamentació vigent del Campionat Femení de Catalunya.

FONAMENTS DE DRET

El reglament del Campionat Femení de Catalunya diu:

Secció 3. Fase final

Article 5

Es jugarà, per sistema suís, sempre que l nombre d’inscrits ho permeti.

Article 6

6.1 Tenen dret a jugar la Fase Final les següents jugadores:

La campiona de l’any passat
Les dues millors jugadores d’acord amb el barem oficial prèviament definit per la FCE.
4 representants de Barcelona, i 2 representants de cadascuna de les Delegacions Territorials de Tarragona, Lleida i Girona.

6.2 Les jugadores no classificades podran participar en la Fase Final amb les despeses a càrrec de la pròpia jugadora. La Federació Catalana determinarà el nombre màxim de jugadores participants.

6.3 La campiona de la Fase Final representarà Catalunya en el Campionat d’Espanya Femení sempre i quan compleixi els requisits reglamentaris de la FEDA. 

CONSIDERACIONS

La circular del Campionat Femení 06/2018 indica que el Campionat es disputarà per sistema lliga i el reglament indica que es disputarà per sistema suís, sempre que el nombre de participants ho permeti. Tenint en compte que nombre de participants només es pot saber un cop publicada la circular i acabat el termini d’inscripció, la circular i el reglament entren en contradicció.

D’altra banda, el sistema tancat de competició, limitaria els drets de les jugadores no classificades que segons el Reglament poden participar pagant les despeses.

El Reglament és de rang superior a la circular i només pot ser modificat per l’Assemblea de Clubs.

PART DISPOSITIVA

El Comitè de Competició de la Federació Catalana d’Escacs acorda:

Anul·lar les circulars 06 i 07/2018 de la Federació Catalana d’Escacs i emplaçar a la Junta Directiva de la Federació a què publiqui noves circulars del Campionat Femení que no contradiguin la reglamentació vigent.

Barcelona, 06 de març de 2018

El Comitè de Competició i Disciplina Esportiva

Federació Catalana d’Escacs