COMITÈ DE COMPETICIÓ I DISCIPLINA ESPORTIVA DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE), en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, de Barcelona, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, l’acta del partit Terrassa C – Montmeló B, on dos jugadors del Terrassa es van equivocar en seure.

VIST, les al·legacions d’ambdós clubs.

ANTECEDENTS

A les 10,45 hores, del diumenge 4 de febrer de 2018, els delegats es van adonar que dos jugadors havien intercanviat els seves posicions a l’equip del Terrassa. Els equips, després de trucara al telèfon de guardia de la FCE, es van posar d’acord en començar noves partides carregant tot el temps als jugadors del Terrassa que s’havien assegut malament.

FONAMENTS DE DRET

El reglament de la Federació Catalana diu:

Art. 11

Serà obligació dels dos delegats lliurar per escrit l’alineació dels seus respectius jugadors que disputaran l’encontre, comprovar la correcta alineació i col•locació en els seus respectius taulers dels jugadors dels dos equips. El full d’alineació haurà de ser el document oficial elaborat per la FCE i en cas de conflicte s’haurà d’adjuntar a l’acta de l’encontre perquè serveixi com a prova.

Si, malgrat això, durant la primera hora d’un encontre de la Lliga Catalana d’Escacs per equips els delegats s’adonen que un o més jugadors d’un equip s’han assegut equivocadament, les partides afectades hauran de tornar-se a començar amb els enfrontaments correctes, carregant-se el temps transcorregut als jugadors que han comès l’error. En cas d’haver transcorregut més d’un hora del començament de l’encontre les partides continuaran i el Comitè de Competició decidirà la sanció, que pot ser la pèrdua de la partida dels jugadors responsables de la irregularitat.

9.1 Una partida sub-condicione és aquella on el resultat final de la qual depèn de la decisió que prendrà el Comitè de Competició.

9.2 Sobre el resultat de la partida o matx preval la interpretació del Comitè de Competició respecte de la situació de conflicte.

9.3 Quan es produeix un incident en el transcurs d'una partida i els jugadors o els delegats no es posin d'acord en la interpretació dels reglaments i no hi hagi un àrbitre que hi pugui decidir, s'ha de procedir de la següent manera:
Aturar els rellotges.
Reflectir a l'acta l'incident i les al·legacions de les dues parts, senyalant el temps que marca cada rellotge i l'hora natural en què es produeix l'incident.
Signar l'acta per part dels jugadors i en cas d'equips també els dos delegats.
Els jugadors podran continuar la partida sub-condicione. Si un o ambdós jugadors es neguen a jugar sub-condicione perdrà o perdran la partida si el Comitè de Competició no admet la seva reclamació. Fora del cas en el que el contrari no tingui material per donar mat, essent declarada la partida taules en aquest supòsit.

3.1 Els delegats de club són el vincle de relació entre la secretaria de la FCE i cadascun dels clubs afiliats a aquesta. Han de conèixer perfectament els reglaments, assessorar els jugadors i tramitar tots els documents oficials a la FCE.

4.4 Hauran de disposar d'un exemplar del reglament de la FCE, de les circulars informatives de la FCE, de les Lleis dels escacs de la FIDE i dels diversos impresos necessaris, i dels sobres per guardar les possibles jugades secretes (sobres secreta).

CONSIDERACIONS

El reglament indica que, si ha passat més d’una hora, les partides continuaran i no es tornaran a començar. Però en aquest cas, els delegats van actuar de manera diferent i van acordar que les partides tornessin a començar amb l’ordre reglamentari. Un dels delegats diu que és el que va entendre al trucar al telèfon de guàrdia de la Federació i l’altre delegat ho va acceptar.

En cas de desacord entre delegats s’havia d’haver-hi jugat subcondicone, tal com indica l’art. 9 del Reglament de la FCE.  Per tant, aquest Comitè considera que va haver-hi acord entre delegats en començar les partides de nou.

A l’acta del partit, els jugadors figuren amb l’ordre correcte i van ser penalitzatsjugant  amb 15 minuts de temps als seus rellotges.

Aquest Comitè de Competició no pot considerar l’alineació com indeguda, ja que els jugadors van disputar els partits amb els contrincants que els hi pertocava jugar de manera reglamentària. A més, el Reglament no parla en aquest cas d’alineació indeguda (com demana el recurrent) sinó, en tot cas de sancionar els jugadors responsables de la irregularitat.

A l’acta del partit no hi ha cap reclamació i tampoc s’observa que el delegat del Montmeló volgués jugar el partit subcondicione.

L’aportació del pare d’un dels jugadors del Montmeló, que també va consultar el telèfon de guàrdia de la Federació, no es pot tenir en compte, ja que no era un dels participants del matx.

No es pot demostrar mala fe per part de cap dels dos delegats, però desconeixien el reglament i l’equip local no disposava d’un exemplar dels reglaments o d’un dispositiu per consultar-los.

PART DISPOSITIVA

El Comitè de Competició de la Federació Catalana d’Escacs acorda:

  1. Que, en aquest cas, ha de prevaldre el resultat esportiu de les partides que es van jugar amb l’ordre correcte, per decisió dels delegats.
  2. Advertir el delegat del Montmeló que és obligació dels delegats conèixer els reglaments.
  3. Amonestar el delegat del Terrassa pel seu desconeixement del reglament i  per no disposar dels reglaments en el local de joc per poder consultar-los. En cas de reincidència podria ser sancionat amb més gravetat.
  4. Es manté el resultat del partit Terrassa C 4 – Montmeló B 2.

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs. 

Barcelona, 13 de febrer de 2018

El Comitè de Competició i Disciplina Esportiva

Federació Catalana d’Escacs