Reunit el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d'Escacs, per tractar el següent assumpte: expulsió del jugador RICARDO SALVADOR SANCHEZ, del Torneig XVI Obert Internacional Foment Martinenc-Memorial Josep Paredes, en ocasió de presumptes irregularitats detectades en la disputa de la seva partida contra ERNEST FREIXA ROFASTES.

Reunit el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d'Escacs, a les 11 hores del 23 de juliol del 2.014, al seu domicili habitual, carrer Sant Adrià, 20 de Barcelona, per tractar el següent assumpte:

Expulsió del jugador RICARDO SALVADOR SANCHEZ, del Torneig XVI Obert Internacional Foment Martinenc-Memorial Josep Paredes, en ocasió de presumptes irregularitats detectades en la disputa de la seva partida contra ERNEST FREIXA ROFASTES.

ANTECEDENTS DE FET

1º.- El Comitè de Competició de la FCE en data 16.6.14, va rebre el següent escrit, del qual es reprodueix a continuació literalment:

REUNIT l'equip organitzador (Sr. Oriol Masip Tresserra, Sr. Alfonso Jerez Perez i Sra. Patrícia Llaneza Vega) i l'àrbitre principal (Sr. Roger Rodriguez Font) del XVI Obert Internacional Foment Martinenc – Memorial Josep Paredes.

VISTA l'acta de la partida Freixa Rofastes, Ernest - Salvador Sanchez, Ricardo corresponent la setena ronda del XVI Obert Internacional Foment Martinenc-Memorial Josep Paredes, reproduïda en format electrònic a continuació, els presents estimin per unanimitat que el jugador Sr. Ricardo Salvador Sanchez s’ha deixat guanyar de forma intencionada. Se’l considera culpable d´haver infringit l'article 12.1 de les Lleis dels Escacs, que diu literalment “12.1 Los jugadores no actuarán de forma que deshonren el juego del ajedrez”.

[pgn]

[Event "XVI Obert Internacional Foment Martinenc"]

[Site "Barcelona"]

[Date "2014.06.07"]

[Round "7.9"]

[White "Freixa Rofastes, Ernest"]

[Black "Salvador Sanchez, Ricado"]

[Result "1-0"]

[ECO "B01"]

[PlyCount "27"]

[EventDate "2014.04.26"]

1. e4 d5 2. exd5 c6 3. dxc6 Nxc6 4. Nf3 Bg4 5. Be2 Bxf3 6. Bxf3 Nf6 7. d3 Nd4 8. Bxb7 Rb8 9. Bf3 Nxf3+ 10. Qxf3 e6 11. O-O Bc5 12. Nc3 Bxf2+ 13. Rxf2 Nd5 14. Qxf7# 1-0

[/pgn]

RESOLUCIÓ:

1.- Decretar l'expulsió del torneig del jugador Sr. Ricardo Salvador Sanchez.

2.- Comunicar aquest fet immediatament al Comitè de Competició i Disciplina Esportiu de la FCE per si estima oportú emprendre mesures posteriors.

2º.- D’aquest escrit es va donar trasllat al jugador Ricardo Salvador, qui va formular les següents al·legacions:

a) “Que no és cert que s'hagi deixat guanyar deliberadament, ja que el que va ocórrer és que aquest dia es trobava amb un fort mal de cap, no podia a concentrar-se i en conseqüència va jugar ràpid i malament”.

b) Entén que se li acusa sense cap tipus de proves i no es protegeix el seu dret a la presumpció d'innocència, així com que la decisió d'expulsar-li del Torneig va ser presa sense que se li permetés donar la seva versió dels fets, ni haver-se reunit el Comitè de Competició del Torneig.

c) Que sol·licita la devolució dels drets d'inscripció del torneig, al no haver pogut disputar les 9 rondes del mateix.

3º.- Aquest Comitè va sol·licitar i va deposar declaració testifical en la persona del Sr. Ernest Freixas, contrincant del Sr. Ricardo Salvador.

A la vista dels antecedents relatats es planteja a aquest Comitè les següents

CONSIDERACIONS:

PRIMERA : La procedència, o no, de l'expulsió del Torneig del jugador Ricardo Salvador.

SEGONA : Si és pertinent la devolució de la quota d'inscripció del Torneig, com reclama el Sr. Ricardo Salvador.

Per resoldre sobre la primera consideració, aquest Comitè, vist el desenvolupament de la partida, entén la valoració del denunciant Comitè Organitzador i Àrbitre, en el sentit que havien indicis clars que el Sr. Salvador es va deixar guanyar de forma intencionada, si be prevalent l'excentricitat sobre la venalitat, la qual cosa essent ètica i moralment reprovable, no pot ser jurídicament punible.

Igualment cal ressaltar que una mesura extrema, com entranya l'expulsió d'un jugador, sense que intervingui procediment contradictori, només pot justificar-se per actuacions que incideixin en el normal desenvolupament, continuïtat i disciplina del torneig, i fonamentalment en qüestions que afectin a l'ordre públic.

RESOLUCIÓ

De la testifical practicada i els esbrinaments realitzats, no es desprèn que això hagi tingut lloc, per la qual cosa el Comitè de Competició estima que va ser improcedent l'expulsió del torneig del jugador Ricardo Salvador.

Quant a la segona consideració, resolem que per l'exposat i l'avançat del Torneig, no procedeix la devolució de la quota d'inscripció sol·licitada.

Contra la present resolució pot interposar-se recurs, en el terme màxim de cinc dies hàbils següents a la seva notificació, davant el Comitè d'Apel·lació de la Federació Catalana d'Escacs.

 

EL COMITE DE COMPETICIÓ DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS

Barcelona, 23 de juliol de 2014