VIST, l’escrit del Club SCC Sabadell en el què reclamen per la coincidència del seu Torneig Internacional amb el Torneig de Guinardó (Torxa), organitzat pel Club Peona i Peó i les al·legacions del Club Peona i Peó, on diu que aquest any serà la setena edició d’aquest torneig i que no serà vàlid per elo FIDE.

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE), en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, de Barcelona, el dia 25/06/2014, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, l’escrit del Club SCC Sabadell en el què reclamen per la coincidència del seu Torneig Internacional amb el Torneig de Guinardó (Torxa), organitzat pel Club Peona i Peó.

VIST, les al·legacions del Club Peona i Peó, on diu que aquest any serà la setena edició d’aquest torneig i que no serà vàlid per elo FIDE. Així mateix demanen organitzar un Torneig Tancat per noma de MC.

ATÈS, el que diuen els Reglaments de la FCE:

Capítol V. Normativa per als torneigs homologats

4.1 No s’acceptarà el registre de nous torneigs oberts, vàlids per elo (internacional) FIDE que coincideixin amb competicions del calendari oficial organitzats per la pròpia Federació Catalana o altres torneigs homologats de caire internacional, que no respecti la distància d’un radi inferior a 30 Kms.

ANTECEDENTS

El Club SCC Sabadell va reclamar a la Junta Directiva de la FCE per aquest mateix assumpte i la Junta va determinar que no havia incompatibilitat entre els dos torneigs:Internacional de Sabadell i Guinardó (Torxa). Els arguments del SCC Sabadell van ser que l’any passat ja van advertir a la Federació de la coincidència entre el seu Torneig Internacional i el de Guinardó “La Torxa” i que aquest any farien una reclamació formal, tal com han fet finalment.

CONSIDERACIONS

El club SCC Sabadell realitza la seva reclamació en base a l’article 4.1 i 4.2 del Reglament de Torneigs Homologats de la Federació Catalana d’Escacs. Perquè la Federació denegui el registre i homologació d’un torneig hauria de complir tota una sèrie de requisits que aquest Comitè no aprecia en el torneig organitzat pel club Peona i Peó. Les condicions per denegar el registre són les següents:

  1. Ha de ser un torneig de nova creació.
  2. Ha de ser un torneig vàlid per elo FIDE.
  3. Ha de ser un torneig obert
  4. Ha d’estar a menys de 30 Km.

Tot i que és cert que el Torneig organitzat pel club Peona i Peó està a menys de 30 Km i que el Torneig principal organitzat pel SCC és un obert internacional, no compleix la totalitat dels requisits indicats a l’article 4.1 del Reglament de la FCE. El Torneig que vol fer el club Peona i Peó no és un torneig de nova creació (porta 6 edicions), ni tampoc val per elo FIDE. Per tant, l’Art. 4.1 no és d’aplicació en aquest cas.

RESOLUCIÓ:

Per la present resolució s’acorda:

Desestimar la reclamació de la Societat Coral Colon de Sabadell, ja que la normativa actual de la Federació permet la coincidència de torneigs internacionals amb altres no vàlids per elo internacional.

Indicar que el Club Peona i Peó pot organitzar els Torneigs que consideri convenients, tant tancats com oberts, sempre i quan no incompleixin la normativa de la FCE referent a la seva homologació.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Comitè d’Apel.lació de la Federació Catalana d’Escacs.

Comitè de Competició de la FCE

Barcelona, 26 de juny de 2014